Tibolddaróc Község Önkormányzatának Képviselő - testülete

3423 Tibolddaróc, Széchenyi út 1. sz.

Tel.: 49/337-022, fax: 49/337-202

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

127-3/2015

Jegyzőkönyv

Készült:Tibolddaróc Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2015. január

15-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye:Községháza- kistanácskozó (3423 Tibolddaróc, Széchenyi út 1. sz.)

Jelen vannak:Dósa József polgármester, Nagy Sándor alpolgármester, Brezovcsik

Béla, Markó József Csaba, Novák Sándor, Pribéli Csaba György és

Serfőző Lajos István települési képviselők.

Tanácskozási joggal megjelent:Suszter Istvánné meghívott

dr. Molnár Sándor jegyző

Napirend előtt:

 

Dósa József polgármesterköszönti a Képviselő-testület tagjait és külön köszönti Suszter Istvánné nyugdíjas pedagógust, aki meghívottként tiszteli meg jelenlétével az ülést.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a Képviselő-testület mind a hét tagja jelen van – így az ülést megnyitja.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatára, egyhangú szavazással – 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – Pribéli Csaba Györgyöt és Serfőző Lajos Istvánt bízza meg a települési képviselők közül a jegyzőkönyv hitelesítésével.

A Képviselő-testület a meghívó alapján, egyhangú szavazással – 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következők szerint fogadja el az ülés napirendjét:

Napirend:

1.)Szervezeti és Működési Szabályzatfelülvizsgálata.

Előadó:Dósa József polgármester

2.) A 2015. évi munkaterv elfogadása.

Előadó:Dósa József polgármester

3.) Új tag választása az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságban lemondás miatt megüresedett.

helyre.

Előadó:Dósa József polgármester

4.) Önkormányzati lakások bérleti jogviszonyának meghosszabbítása.

Előadó:Dósa József polgármester

5.) Első lakáshoz jutás támogatására vonatkozó kérelem elbírálása.

Előadó:Dósa József polgármester

6.) Indítványok, javaslatok.

 

A napirend tárgyalását megelőzően a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak történéseit illetően a következők hangzanak el:

Dósa József polgármester:Azt beszéltük meg, hogy ilyenkor kellene elmondanom, amivel megbíztak bennünket az előző testületi ülésen, hogy mi valósult meg, meg mi nem. Igazából az utolsó testületi ülésünk a közmeghallgatás volt, ott beszélgettünk arról, hogy a helyi adóval foglalkoznunk kell, a beomolt pinceházzal foglalkoznunk kell. A helyi adóról szerintem majd az indítványok, javaslatokban beszélgessünk. A pincelakások pedig kiment az Építészeti Szakhatóságnak a kérelem a véleményezésre, hogy adja ki a tulajdonlapot. Mi eldöntöttük stb. Még azt tervezzük, hogy majd ha kerítetnénk körbe a pincét, addig is amíg nem sikerül jogilag rendezni azt. Van már drótunk, és akkor körbe fogjuk a tetejét keríteni, valamilyen szinten. Aztán majd mással most kell-e foglalkoznunk?

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Esetleg el lehetne azt mondani, ami a társulással kapcsolatban jött, hogy most már bevettek bennünket.

 

Dósa József polgármester: Biztos mindenki emlékszik rá, mert a mi ciklusunkban volt, amikor én részt vettem Mezőkeresztesen az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás gyűlésén akkor, mint csak nem mint tag, hanem mint…

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Felvételt kérő Önkormányzat vezetője.

 

Dósa József polgármester:Igen. Most meg is kaptuk, hogy január 1-jétől föl vettek bennünket. Megjött a határozat róla. A továbbiakat majd várjuk, ott nincs teendő, majd annyi, hogy ide is fizetni kell, de erről beszéltünk, biztos emlékszik még valaki rá. Azt gondolom, hogy akkor térjünk vissza a napirendi pontokra.

 

Napirend tárgyalása:

 

1.) Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata

Előadó:Dósa József polgármester

dr. Molnár Sándor jegyző.

(SZMSZ-tervezet a jkv.-hoz csatolva van)

 

Dósa József polgármester:A Jegyző úr már összeállított egy lehetséges, egy teljesen új formátumot. Nem tudom valakinek, ha sikerült elolvasnia, van-e ezzel kapcsolatosan valamilyen észrevétele? Minden megfelelő, mi jó benne, min kell változtatnunk?

 

dr. Molnár Sándor jegyző: Arra felhívnám a figyelmet, hogy amikor legutoljára beszélgettünk erről akkor felmerült az, hogy miféle hatásköröket, jogköröket kap a polgármester az önkormányzati költségvetést illetően, és ismertettem azt, hogy a Sályi Szervezeti és Működési Szabályzat milyen megoldást tartalmaz erre, és itt kiötlöttük azt, hogy sokkal jobb lesz az, hogy ha a mi Szervezeti és Működési Szabályzatunk azt mondja, hogy a polgármester ez irányú jogosítványait a mindenkori költségvetési rendeletünk tartalmazza. Ennek megfelelően lett megszövegezve. Ez azért jobb, mert ha változtatás válik szükségessé, akkor nem kell piszkálni a Szervezeti és Működési Szabályzatot, hanem minden évben a költségvetési rendeletben a megfelelő helyzethez igazodva dönthet ebben a kérdésben a Képviselő-testület. Most csak ennyit akartam mondani.

 

Markó József Csaba települési képviselő: Egy észrevétel, a 27. § (3) bekezdése. A polgármester helyett az ülés elnöke legyen.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Egy pillanat. 25-ös 3-as?

 

Markó József Csaba települési képviselő:Igen.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:A polgármester részéről a rend és a tárgy, igen. Ott az szerepeljen a polgármester helyett, hogy az ülés elnöke? Erre gondoltál?

 

Markó József Csaba települési képviselő: Igen.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Ezt természetesen pontosíthatjuk így, bár ott előtte szó van arról, hogy…

 

Markó József Csaba települési képviselő:Hogy ki az ülés elnöke.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Igen, így van. Az ülés elnöke a polgármester, de akkor legyen úgy, hogy az ülés elnöke. Ezzel kapcsolatban meg én annak örülnék, ha az ülés elnökének ezzel a jogával nem nagyon kellene élnie. Mert ez arról szól, amikor rendbontás van és ismételten kell az illetőt figyelmeztetni a szabályokra, de jogos az észrevétel. Megmondom őszintén azt, hogy megnézegettem a Sályiak Szervezeti és Működési Szabályzatát, most már többedszer, és azt fedeztem fel benne, hogy az legfőképpen arról szól, hogy hogyan korlátozzák a Képviselő-testületi ülésen a vitát, illetőleg borzasztó módon megerősítette a polgármesternek a pozícióját, én ezt a szabályozási filozófiát nem tartottam szerencsésnek, tehát egészen light-os szabályokat próbáltam megfogalmazni ahhoz képest. Én úgy gondolom, hogy ez a mi szabályzatunk az övékéhez képest egyszerűbb is, áttekinthetőbb is és nagyobb teret ad a vitának is, hogy ha éppen arról van szó.

 

Dósa József polgármester:Van-e még valakinek ezzel kapcsolatosan valamilyen észrevétele?

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Részemről annyi, hogy amikről beszéltünk kiegészítések megtörténtek, teljesen áttekinthető, a törvények úgy vannak leírva benne ahogy ránk vonatkoznak, amit mi külön szerettünk volna amit megbeszéltünk, az meg még belekerül.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Azért kell itt hivatkozni a törvényben, mert a jogalkotásról szóló törvény az kifejezetten tiltja azt, hogy egy alacsonyabb szintű jogszabályba megismételjük egy magasabb szintű jogszabály rendelkezését, ugye itt törvényről van szó, és az önkormányzati rendelet a legalacsonyabb szintű jogszabály, így nyilván azokat nem ismételhetem meg, bár az áttekinthetőség szempontjából sokkal jobb lenne, ha egy dokumentumba itt lenne minden szabály, de sajnos ezt nem tehetjük meg.

 

 

Ezt követően a Képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosító javaslat szerint, a jelenlévő és a szavazásban is résztvevő mind a hét tagja, minősített többségű egyhangú szavazásával – 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotja a következő rendeletét:

 

 

 

Tibolddaróc Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

1/2015. (I.19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

A képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Mötv. 53. §–ába foglalt feladatkörében eljárva Tibolddaróc Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.§

(1) Az Önkormányzat megnevezése: Tibolddaróc Község Önkormányzata.

(2) Székhelye: 3423 Tibolddaróc, Széchenyi út 1.

Működési területe: Tibolddaróc község közigazgatási területe.

 

2.§

(1) Az Önkormányzat jelképei: Tibolddaróc Község címere és zászlaja.

(2) Tibolddaróc község címere: a községi címer és zászló alapításáról, valamint a címer, zászló és Tibolddaróc községnév használatának rendjéről külön rendelet szól.

 

A képviselő-testület tagjai, feladat- és hatásköre

 

3. §

(1) A képviselő-testület tagjainak száma a polgármesterrel együtt 7 fő.

(2) A képviselő-testület tagjainak névsorát az SZMSZ 1. sz. függeléketartalmazza.

4. §

(1) A képviselő-testület az Mötv. 10. § és 20. § (1) bekezdéseiben foglaltak szerint látja el a törvény által kötelezően előírt feladatokat.

(2) Az önkormányzat részvételével létrehozott társulásban ellátott feladatokat az SzMSz 4. sz. melléklete tartalmazza.

(3) A feladatok ellátásának mértékét és módját – a lakosság igényei és az önkormányzat anyagi lehetőségeinek figyelembe vételével – a képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(4) A képviselő-testület átruházott hatásköreit az SZMSZ. 3. sz. melléklete, át nem ruházható hatásköreit az Mötv. 42. §-a tartalmazza.

 

II. fejezet

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSÉSNEK SZABÁLYAI

A képviselő-testület munkaterve

 

5. §

(1) A képviselő-testület üléseit éves munkaterv szerint tartja. A munkaterv elkészítéséről a polgármester gondoskodik

(2) A munkatervre vonatkozó javaslatokat a polgármesterhez kell benyújtani. A képviselő-testület munkatervének programjára javaslatot tehetnek

a) a települési képviselők

b) a képviselő-testület bizottságai,

c) a helyi nemzetiségi önkormányzat,

d) az önkormányzati intézmények vezetői, és

e) a jegyző

(3) A munkatervnek tartalmaznia kell

a) az ülések időpontját, helyét,

b) a napirend tárgyát, előterjesztőjét, (külön előadó esetén annak megnevezését),

c) azoknak a bizottságoknak a megjelölését, amelyek az előterjesztést előzetesen tárgyalják,

d) a közmeghallgatás (ok) időpontját, napirendjét, és

e) a napirend tárgyalásához külön meghívottakat.

(4) A következő naptári év munkatervének lefogadásáról a polgármester javaslatára a tárgyév utolsó ülésnapján a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz.

(5) Az elfogadott munkatervet meg kell küldeni

a) a képviselő-testület tagjainak,

b) önkormányzat által fenntartott intézmények vezetőinek.

 

A képviselő-testület ülése

 

6. §

(1) A képviselő-testület

a) alakuló (Mötv. 43. §),

b) rendes, és

c) rendkívüli

ülést tart.

(2) A képviselő- testület ülését a polgármesteri tisztség betöltetlensége, illetőleg a polgármester tartós akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja össze és vezeti.

(3) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatása esetén, a legfontosabb és a kötelezően tárgyalandó kérdések eldöntésére, a képviselő- testület ülését a legidősebb képviselő, mint korelnök hívja össze és vezeti.

 

(4) Akadályoztatásnak, tartós távollétnek minősül:

 

a) 60 napot meghaladó távollét,

b) előre nem meghatározható idejű betegség.

 

Az alakuló ülés

 

7. §

A képviselő-testület az alakuló ülését a választást követően az Mötv. 43. §-a szerint tartja meg.

Rendes ülés

 

8.§

(1) A képviselő- testület munkaterv szerint évente 6 ülést tart. Ezen túlmenően szükség szerint, a felmerülő feladatok megoldását biztosítva ülésezik.

(2) A képviselő-testület bármelyik bizottságának vagy legalább két képviselőnek az írásos indítványára, munkaterven kívüli, rendes ülést kell összehívni. Az indítványt a napirend megjelölésével, az indítványozók sajátkezű aláírásával, ill. a bizottság határozatával, az ülés tervezett időpontja előtt legalább 10 nappal be kell nyújtani a polgármesterhez.

(3) Az ülés előkészítéséről a polgármester gondoskodik.

(4) Az ülés helye a községháza tanácskozó terme. A képviselő-testület indokolt esetben más helyszínen is tarthat ülést.

(5) A polgármester a képviselő-testület rendes ülését – indokolt esetben – az előzetesen meghatározottól eltérő időpontban is összehívhatja.

 

9.§

(1) A képviselő-testület rendes ülésének napirendjére, azok tárgyalásának sorrendjére a polgármester a meghívóban tesz javaslatot.

(2) A polgármester a napirend előtt tájékoztatást ad az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a közbeszerzési és egyéb pályázatokról.

Rendkívüli ülés

 

10. §

(1) Halaszthatatlan döntést igénylő esetben rendkívüli ülést kell tartani.

(2) Nem minősül rendkívüli ülésnek, ha a meghívó és az írásos előterjesztés az ülést megelőző 5 nappal kézbesíthető.

(3) A képviselő-testület rendkívüli ülését össze kell hívni:

a) a települési képviselők egynegyedének (két képviselő), vagy

b) a képviselő-testület bizottságának

c) valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára.

 

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl a polgármester halaszthatatlan döntést igénylő esetekben a rendkívüli ülést saját hatáskörében is összehívhatja.

11. §

(1) A 10. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben a rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítványnak tartalmaznia kell

a) a rendkívüli ülés összehívására tett kezdeményezés indokait, illetve a képviselő-testület bizottságának e tárgyban hozott döntését,

b) a határozat-tervezetet,

c) az ülés napirendjére, helyére, időpontjára vonatkozó javaslatot, és

d) a 10 § (3) bek. a) pontjában meghatározott esetben a települési képviselők sajátkezű aláírását.

(2) A 10 § (3) bekezdésében meghatározott esetekben a polgármester, lehetőleg az indítványban megjelölt időpontban, de ha az indítvány túl rövid időpontra szól, legkésőbb a benyújtástól számított 15 napon belüli időpontra kötelese összehívni a képviselő-testület ülését.

12. §

(1) A rendkívüli ülésre szóló meghívót és az írásos előterjesztést a képviselő-testületi ülés előtt legalább 24 órával kell a képviselők és a jegyző részére kézbesíteni.

(2) Különösen sürgős esetben – az összes képviselő egyetértésével – a rendkívüli ülés az (1) bekezdésen foglaltakról eltérő módon és időben, távbeszélőn, elektronikus úton is összehívható és a határozati javaslatok az ülés előtt kioszthatók.

 

13. §

(1) A rendkívüli képviselő-testületi ülésen csak az a napirendi pont tárgyalható, amire az indítvány vonatkozott.

(2) A napirendi pont beterjesztéséről a polgármester gondoskodik, az indítványozó, illetve képviselője a rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívásának és az indítvány napirendre tűzésének indokait ismertetheti.

Az előterjesztések rendje, tartalmi, formai követelményei

 

14. §

(1) Előterjesztésnek minősül

a) a rendelet-tervezet

b) a határozati javaslat, és

c) a beszámoló

(2) Az előterjesztéseket írásban kell benyújtani, de a beszámoló szóban is előterjeszthető.

(3) Az írásbeli előterjesztésnek általában tartalmaznia kell

a) az előterjesztő megnevezését,

b) az előterjesztés tárgyát, a képviselő-testületi ülés időpontját,

c9 a tényállást,

d) a lehetséges döntési alternatívákat és azok jogszabályi alapját,

e: az alternatívák indokait, a megvalósítás várható negatív és pozitív következményeit,

f) a határozat-, és rendelet-tervezetet,

g) szükség szerint a határozat végrehajtásáért felelőst és a határidő megjelölését,

h) azoknak a megjelölését, akiknek a határozatot meg kell küldeni.

(4) A (3) bekezdés c) – e) pontjaiban foglaltakat az előterjesztő vagy az előadó az ülésen szóban is ismertetheti, illetve írásos előterjesztésük esetén – azokat szóban kiegészítheti.

(5) A képviselő-testület elé döntést igénylő kérdésben előterjesztés benyújtására jogosult

a) a polgármester

b) a képviselő-testület tagja,

c) a jegyző,

d) hivatali ügyintéző vagy önkormányzati intézményvezető (jogszabály előírása vagy a polgármester felkérése alapján)

(6) Az előterjesztő – kivéve az (5) bekezdés d) pontja szerinti előterjesztőket- az előterjesztés elkészítésére külön előadót jelölhet ki, vagy kérhet fel, aki az előterjesztés megtárgyalásán tanácskozási joggal vesz részt.

 

A képviselő-testület összehívása

 

15. §

(1) A rendes ülésre szóló meghívót legalább a képviselő-testületi ülés előtt legalább 5 nappal kell kézbesíteni.

(2) A meghívóval együtt kell kézbesíteni az érintetteknek az írásos előterjesztéseket. Indokolt esetben a polgármester engedélyezheti az előterjesztés külön kézbesítését.

(3) A meghívó tartalmazza a képviselő-testületi ülés napjának, helyének, kezdési időpontjának pontos megjelölését, a napirend pontok tárgyát, előterjesztőjének, előadójának megjelölését.

(4) A képviselő-testületi ülésre meg kell hívni

a) a képviselő-testület tagjait,

b) a jegyzőt,

c) a napirendi pontok előadóit,

d) az önkormányzati intézmények vezetőit, a feladatkörükbe tartozó, illetve feladatkörüket érintő képviselő-testületi előterjesztések tárgyalására,

e)mindazokat, akiknek meghívását a polgármester indokoltnak tartja.

(5) A képviselő- testület és bizottságai ülésére tűzött napirendi pont tárgyalásához tanácskozási joggal meg kell hívni valamennyi tibolddaróci székhelyű, bírósági nyilvántartásba vett társadalmi szervezet, egyesület és önszerveződő közösség képviselőjét, ha a napirendi pont keretében a képviselő- testület a tevékenységi körükbe tartozó kérdést tárgyal.

(6) A meghívottakat a képviselő-testület és a bizottságok ülésein- tevékenységi körükben tanácskozási jog illeti meg.

(7) A képviselő-testület ülésének időpontjáról a község lakosságát (a nyilvánosságot) a meghívónak a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével tájékoztatni kell.

 

Az ülések nyilvánossága

 

16. §

A képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülést tart az Mötv. 46. §-a szerint.

 

Sürgősségi javaslat

 

17. §

(1) A polgármester, a jegyző vagy bármelyik képviselő javasolhatja a napirend kiegészítését (sürgősségi javaslat). A javaslatot indokolni kell.

(2) A sürgősségi javaslat kérdésében a képviselő-testület a napirend megszavazása előtt, minősített többséggel dönt.

(3) A sürgősségi javaslat határozat, rendelet-tervezetét a képviselők részére legkésőbb az ülés megkezdéséig ki kell osztani.

(4) A sürgősségi javaslat tárgyalása előtt, bármely képviselő indítványára, a polgármester, mint levezető elnök legalább 15 perces szünetet köteles elrendelni annak érdekében, hogy az előterjesztést a képviselők áttanulmányozhassák

 

Napirendi pont tárgyalásának elnapolása

 

18. §

(1) A polgármester, mint levezető elnök vagy bármelyik képviselő javasolhatja a napirendi pont tárgyalásának elnapolását, az adott napirendi pont vitájának lezárásáig. Erről a képviselő-testület vita nélkül dönt.

(2) Azokat az előterjesztéseket, amelyek tárgyalását a képviselő-testület elnapolta, vagy amelyek tárgyalása határozat-képtelenség miatt maradt el, a következő ülés napirendjének elejére kell felvenni, kivéve ha az elnapolásról hozott határozatában a képviselő-testület másként döntött.

Képviselői önálló indítványok

 

19.§

(1) A munkatervben szereplő, valamint a napirendbe már felvett ügyekkel nem összefüggő képviselői önálló indítványt az ülést megelőzően 10 nappal kell a polgármesternél, írásban beterjeszteni. A sürgősséggel beterjesztett önálló indítvány esetében a 17. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(2) A beterjesztésnek tartalmaznia kell az önálló indítványt előterjeszteni kívánó képviselő nevét, az indítvány tárgyát, és az előterjesztő sajátkezű aláírását.

(3) A képviselő-testület ülésének napirendjére önálló napirendi pontként felvehető indítványok

a) a rendelet-tervezetek, és

b) határozati javaslatok

lehetnek.

Interpelláció

 

20. §

(1) A települési képviselő a napirendi pontok tárgyalását követően szóban kérdést, interpellációt intézhet a polgármesterhez (alpolgármesterhez), a jegyzőhöz, a bizottságok elnökeihez, amelyben felvilágosítást kérhet önkormányzati ügyekben. A kérdezettnek az ülésen vagy legkésőbb 30 napon belül, írásban érdemi választ kell adni, ha azt a települési képviselő a (2) bekezdésben meghatározott határidőig, az előírt módon benyújtotta.

 

(2) A települési képviselő kérdését, interpellációját írásban is benyújthatja- a polgármesterhez legkésőbb az ülést megelőző harmadik napon.

 

(3) a) Kérdés: az önkormányzat hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, döntés-előkészítési jellegű felvetés vagy tudakozódás.

b) Interpelláció: Az érdemi önkormányzati ügyekben a helyi közügyek lényeges elemeire vonatkozó felvilágosítás kérés

(4) Felvilágosítás kérésnek az a kérdés, illetve problémafelvetés tekinthető, amely szoros kapcsolatban áll az önkormányzat által ellátandó feladatokkal, illetve valamely irányítás alatt álló szervezet tevékenységi körével.

(5) A kérdésre, interpellációra adott válasz elfogadásáról a képviselő- testület csak akkor dönt, ha a kérdező a választ nem fogadja el.

(6) A kérdésre, interpellációra legkésőbb 30 napon belül válaszolni kell. A választ a képviselő- testület soron következő ülésén ismertetni kell. A válasz elfogadásáról a települési képviselő nyilatkozik. A képviselő- testület ez esetben is csak akkor dönt róla, ha a települési képviselő nem fogadja el a választ. Joga van azonban a képviselő- testületnek a települési képviselő válaszától függetlenül a kérdés, interpelláció tárgyában részletes vizsgálatot elrendelni, melyet a polgármester köteles lefolytatni.

Kérdések, észrevételek, tájékoztatók, bejelentések, napirend előtti felszólalás

 

21. §

(1) A képviselő a képviselő-testületi ülésen napirend előtt, önkormányzati ügyekben kérdéssel, illetve észrevétellel fordulhat a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a jegyzőhöz és a bizottság elnökéhez. Részére a választ lehetőleg azonnal, de legkésőbb a következő ülésen meg kell adni.

(2) A képviselő az erre kijelölt napirendi pont keretében, vagy ennek hiányában az ülés végén közérdekű ügyekről tájékoztatást adhat, vagy bejelentéssel élhet.

22.§

(1) Napirend előtti felszólalásra az ülés elnökeként eljáró polgármestertől írásban bármelyik képviselő, a felszólalás tárgyának megjelölésével, engedélyt kérhet.

(2) Ha a polgármester az engedélyt megtagadja, a képviselő kérésére, e tárgyban a képviselő-testület felszólalás és vita nélkül határoz.

(3) Napirend előtti felszólalás trágyában vitának és határozathozatalnak helye nincs.

 

A képviselő-testület tanácskozási rendje

 

23. §

(1) A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselők több mint a fele (4 fő) jelen van.

(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen. A határozatképtelen képviselő-testületi ülést 8 napon belüli időpontra ugyanazon napirendek megtárgyalására újra össze kell hívni.

(3) Amennyiben ülés közben válik határozatképtelenné a képviselő-testület, a polgármester az ülést berekeszti és 8 napon belüli időpontra, a nem tárgyalt napirendekkel, újból összehívja.

(4) Az ülés elnöke (polgármester, alpolgármester, korelnök)

a) megnyitja az ülést, megállapítja a határozatképességet, számba veszi a távollévőket és ismerteti a bejelentett távollét okét., és lehetőséget ad a napirend előtti felszólalásra és interpellációra,

b) előterjeszti és elfogadásra szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot,

c) félbeszakíthatja, bezárja az ülést, tárgyalási szünetet rendelhet el, biztosítja az ülés rendjét,

d) általános vitavezetési feladatokként

- napirendi pontonként megnyitja és berekeszti a vitát

- megadja, vagy megtagadja a szót,

- megvonja a szót, vagy felszólít a tárgyra térésre,

- elrendeli a szavazást,

- megállapítja a szavazás eredményét, és

- kimondja a határozatot.

 

A tárgyra térésre felhívás, és a szó megvonása

 

24. §

(1) Azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól, az elnök felszólíthatja, hogy térjen a tárgyra.

(2) Az elnök az (1) bekezdés szerinti második felszólítás után megvonja a szót. Akitől a szót megvonták, ugyanabban az ügyben nem szólalhat fel újra.

Rendfenntartás

 

25. §

(1) Ha a képviselő, felszólalása során a képviselő-testület vagy bármely más személy tekintélyét, személyiségi jogait megsérti, vagy a képviselő-testület tagjaira sértő kifejezést használ, továbbá az SZMSZ-nek a tanácskozás rendjére és a szavazás szabályaira vonatkozó előírásait megszegi, az elnök rendre utasítja.

(2) A tanácskozás rendjének fenntartása a polgármester (vagy az ülés vezetőjének) feladata, aki ennek érdekében figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától; figyelmezteti azt a hozzászólót is, aki a tanácskozáshoz és a képviselő-testülethez nem illő, a képviselő- testületet vagy másokat tisztségében, becsületében sértő módon fogalmaz; kiutasítja az ülésteremből azt a rendbontót, aki figyelmeztetés után sem hagy fel az ülés rendjét zavaró magatartással.

(3) A polgármester részéről a rend és a tárgyszerűség megtartása érdekében tett intézkedések ellen felszólalni, azokat visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.

(4) A hozzászólások időbeni korlátozására a levezető elnök, továbbá bármely képviselő javaslatot tehet, illetve javasolhatja a vita lezárását, erről a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.

Az ülés félbeszakítása

 

26. §

Ha a képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, az elnök az ülést félbeszakíthatja. Ha az elnök nem talál meghallgatásra, elhagyja az elnöki széket, az ülés ezzel félbeszakad és csak elnöki összehívásra folytatódik.

 

Az előterjesztés tárgyalásának szabályai

 

27. §

 

(1) A napirendi pontok tárgyalása keretében az előterjesztés feletti vita megkezdése előtt az előadóhoz mind a Képviselő- testület tagjai, mind pedig a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek, amelyre a vita előtt választ kell adni.

 

(2) A polgármester (vagy az ülés vezetője) minden egyes előterjesztés felett külön-külön nyit vitát.

 

(3) Az ülésen megjelent állampolgároknak- kérésükre- a polgármester (vagy az ülés vezetője) a Képviselő-testület egyetértésével hozzászólási jogot adhat.

 

(4) Mind a települési képviselők, mind a tanácskozási joggal meghívottak, mind pedig az ülésen hozzászólási joggal bíró állampolgárok által tett hozzászólások időtartamát korlátozni lehet. A korlátozásra és az előterjesztés feletti vita lezárására a Képviselő- testület bármely tagja javaslatot tehet. A javaslatról a Képviselő- testület vita nélkül határoz.

 

(5) A vita lezárása után a napirend előadója választ ad, reagál a felvetésekre, hozzászólásokra, javaslatokra. A szavazás előtt a polgármester (vagy az ülés vezetője) szót ad a jegyzőnek, amennyiben a jegyző bármely javaslat törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.

 

(6) A polgármester (vagy az ülés vezetője) az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzó döntési javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra, úgy, hogy előbb a vitában elhangzó módosító, kiegészítő vagy az előadó által előterjesztett döntésjavaslatot elvető, majd az előterjesztésben szereplő javaslatról döntsön a Képviselő- testület.

 

 

A döntéshozatal szabályai

28. §

(1) A Képviselő-testület a hatáskörébe tartozó ügyekben döntéseit határozat vagy rendelet formájában hozza meg; egyes kérdésekben állást foglalhat és véleményt nyilváníthat. A Képviselő- testület akkor határozatképes, ha az ülésen a Képviselő-testület tagjainak (települési képviselők és a polgármester együtt) több mint fele jelen van. A javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselő- testületi tagok több mint felének igen (egyetértő) szavazata- szükséges.

(2) Minősített többség szükséges az Mötv. 50.§-ban, valamint az önkormányzat rendeletében meghatározott ügyek döntésében.

29. §

(1) A szavazás előtt a jegyző törvényességi észrevételt tehet.

(2) A képviselő-testület először – benyújtásuk sorrendjében- a módosító javaslatokról, majd a rendeleti vagy határozati javaslat egészéről dönt.

(3) A több változatban előterjesztett javaslatokról az előterjesztés sorrendjének megfelelően kell szavazni.

 

30.§

(1) A Képviselő- testület döntéseit nyílt, titkos vagy név szerinti szavazással hozza. Titkos szavazást csak a törvény által kötelezően előirt esetben kell tartani.

(2) Név szerinti szavazást kell elrendelni a képviselő- testület feloszlása kimondásának, 1 millió forint feletti felhalmozási célú hitelfelvétel és helyi népszavazás kiírásának kérdésében való döntéskor.

(3) Név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők névsorát. A képviselők „igen”, „nem”, vagy „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A jegyző a szavazatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és a szavazás eredményét- a névsorral együtt- átadja az elnöknek. A szavazás eredményét az elnök hirdeti ki. A külön hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

(4) A Képviselő- testület bármely tagja kérheti, hogy valamely kérdésben, ügyben való döntés kapcsán a jegyzőkönyvben, külön név szerint legyen feltüntetve szavazata (igen, nem, tartózkodás); a kérést teljesíteni kell.

31. §

(1) Titkos szavazást kell tartani abban az esetben, ha törvény kötelezővé teszi.

(2) A szavazás borítékba helyezett szavazólapon, urna igénybevételével történik.

(3) A szavazás lebonyolítása az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság feladata.

(4) A bizottság összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát és a szavazásról jegyzőkönyvet készít.

(5) A szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyve tartalmazza:

a) a szavazás tárgyát, helyét, napját, kezdetének és befejezésének időpontját,

b) a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét és tisztséget,

c) a szavazás során felmerült, jogi jelentőséggel bíró körülményeket,

d) a szavazás során tett megállapításait és a hozott határozatait, valamint

e) a szavazás eredményét.

(6) A szavazásról készült jegyzőkönyvet a bizottság tagjai aláírják.

(7) A szavazás eredményéről a bizottság elnöke a képviselő-testületnek – a jegyzőkönyv ismertetésével – jelentést tesz, amelynek elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz.

32. §

Titkos szavazással lebonyolított választás, kinevezés, megbízás, kitüntetés esetén, amennyiben kettőnél több jelölt van és a jelöltek egyike sem kapja meg a szükséges szavazatot, a két legtöbb szavazatot kapott jelöltre ismételt szavazást kell tartani.

A képviselő-testület döntéseinek jelölése

 

33. §

(1) A képviselő-testület által hozott határozatokat, rendeleteket a naptári év elejétől kezdődően, folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni.

(2) Nem kell sorszámmal ellátott, alakszerű határozatba foglalni az ügyrendi jellegű döntést és a szavazás számszerű eredményét azonban a jegyzőkönyvben, ilyen esetben is rögzíteni kell.

(3) A határozatok esetén a sorszám /arab szám/ és az évszám/ arab szám/ után zárójelben fel kell tüntetni az elfogadás időpontját (hó./római szám/nap./arab szám/), valamint a határozat megjelölést az alábbi minta szerint:

Tibolddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének sorszám/év. (hó. nap.) számú határozata”

(4) A rendeletek esetén a jogszabályalkotásról és – szerkesztésről szóló hatályos rendelkezések alapján kell eljárni. A jelenleg hatályos, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet alapján a rendeleteket az alábbi minta szerint kell jelölni:

Tibolddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének sorszám (arab szám) / év (arab szám).(hó(római szám). Nap (arab szám).) önkormányzati rendelete cím (-ról, -ről toldattal)”

(5) A hatályos önkormányzati rendeletnek a módosításokkal történő egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondoskodik.

(6) Az önkormányzati rendelet kihirdetésének időpontját a rendeletben meg kell határozni, ennek hiányában a jegyző, a rendelet megalkotásától számított 15 napon belül, a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő elhelyezéssel hirdeti ki.

A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve

 

34. §

(1) a képviselő-testület üléséről az Mötv. 52. §-ában foglalt rendelkezések szerint kell jegyzőkönyvet készíteni.

III: fejezet

 

A LAKOSSÁGI FÓRUMOK RENDJE

 

35. §

(1) A képviselő-testület évente legalább egy alkalommal az Mötv. 54. §-a szerint közmeghallgatást tart.

(2) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül.

(3) A polgármester a lakosság, a társadalmi szervezetek tájékoztatása, meghatározott döntések előkészítésébe történő bevonása érdekében, falugyűlést, lakossági fórumot hívhat össze.

(4) A közmeghallgatás, falugyűlés, lakossági fórum idejéről, helyéről, tárgyáról alakosságot, legalább 15 nappal korábban hirdetmények útján tájékoztatni kell.

 

IV. fejezet

 

A TÁRSULÁS

 

36. §

(1) Az önkormányzat feladatainak hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekébe társulásokban vesz részt. A képviselő-testület elsősorban a megyei közgyűlés és már települések önkormányzataival hoz létre társulásokat, a kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok ellátása érdekében.

(2) Az Önkormányzat részvételével működő társulások felsorolását a 4. melléklettartalmazza.

V. fejezet

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAINAK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEK, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG, VAGYONNYILATKOZATTÉTELI KÖTELEZETTSÉG

 

37. §

 

 1. A képviselő-testület jogai és kötelezettségei tekintetében a Mötv. 32-34. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

 

 1. Összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat a Mötv. 36-37. §-ai szerint kell alkalmazni.

 

 1. Méltatlanságra vonatkozó szabályokat a Mötv. 38. §-ában foglaltaknak megfelelően kell alkalmazni.

 

 1. Vagyonnyilatkozat tételi eljárásra vonatkozó szabályokat a Mötv. 39. §-a szerint kell alkalmazni.

 

 

VI. fejezet

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEI

A képviselő-testület bizottságai

38. §

(1) A képviselő-testület az Mötv. 57. §-a szerint állandó, vagy ideiglenes (ad hoc) bizottságokat hoz létre.

(2) Az ideiglenes bizottságot a képviselő-testület konkrétan meghatározott feladat ellátására hozza létre. A bizottság az adott feladat ellátását követően arról beszámol a képviselő-testületnek. A beszámoló elfogadásával az ideiglenes bizottság megszűnik.

(3) A bizottság nem képviselő-testületi tagjainak, a bizottság feladatköre szerinti jelentősebb szervezet képviselőjét, szakemberét, társadalmai szervezet küldöttjét, a szolgáltatást igénybevevők képviselőjét, a terület szakértőjét célszerű megválasztani. A bizottság nem képviselő tagja a megválasztását követően köteles esküt tenni a képviselő-testület előtt. Az eskü letételéig a bizottság tagja nem gyakorolhatja jogait. A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles megtartani a tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti titkot, valamint köteles figyelembe venni az Alaptörvényben és más jogszabályban a magántitokra és a személyi adatok védelmére vonatkozó szabályokat.

(4) A Képviselő- testület két állandó bizottságot hoz létre: az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságot, valamint az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságot, mindkét bizottság elnökből és 4 tagból áll. A bizottságok részletes feladat és hatáskörét az SZMSZ …. sz. melléklete tartalmazza.

 

A bizottság működése

 

39. §

(1) A bizottság működésére az Mötv. 60. §-ának szabályait kell alkalmazni.

 

(2) A bizottságok munkájuk segítése érdekében folyamatosan, vagy egy meghatározott célra tanácsadókat, szakértőket kérhetnek fel. A tanácsadók munkájukat fizetés, költségtérítés nélkül végzik. A szakértők díjazását önkormányzati döntéssel biztosított keretből, vagy pályázat útján elnyert összegből lehet biztosítani.

(3) A bizottságok évente egy alkalommal kötelesek a tevékenységükről a Képviselő-testületnek beszámolni.

(4) Az állandó bizottsági üléseket eltérő időpontban, úgy kell megtartani, hogy azokon a képviselő-testület többi tagja is részt tudjon venni.

(5) Két vagy több bizottság együttes ülést is tarthat. Ilyen esetben a tanácskozást a bizottsági elnökök megegyezése szerinti bizottság elnöke vezeti, de a határozatokat a bizottságok külön-külön szavazással hozzák meg.

40. §

(1) A bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze és vezeti.

(2) Az elnök köteles összehívni a bizottságot:

a) a Képviselő-testület határozata alapján,

b) a polgármester indítványára,

c) a bizottsági tagok egyharmadának kezdeményezésére.

(3) A bizottság ülésére a polgármestert, az alpolgármestert, az állandó bizottságok elnökeit, az erre igényt tartó képviselőket és a jegyzőt meg kell hívni, a bizottság szakértőit külön is meg lehet hívni.

41. §

(1) A bizottsági ülésről az Mötv. 60. §-a szerint jegyzőkönyvet kell készíteni.

A polgármester

 

42. §

(1) Tibolddaróc Község Polgármestere tisztségét társadalmi megbízatású polgármesterként tölti be és látja el; tiszteletdíját és költségtérítését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a Képviselő- testület állapítja meg.

(2) A polgármesteri tisztség összeférhetetlenségi szabályait a Mötv. 72. § (4) bekezdésének megfelelően kell alkalmazni.

 

(3)A polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a Mötv. 73. §-a állapítja meg.

 

(4) A polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc munkanapon belül írásban foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek hiányában az alpolgármesternek.

(5) Gyakorolja a munkáltatói jogokat az Mötv. 67. §-a szerint, továbbá egyetértési jogát a köztisztviselők vonatkozásában, a jogszabályokban és a közös önkormányzati hivatal létrehozására kötött megállapodásban biztosított esetekben – mint a székhely település polgármester.

(6) A polgármester az Mötv. 65. és 67. §-ában meghatározott feladatokon túli további feladatai:

a) segíti a képviselő-testület tagjainak testületi és bizottsági munkáját,

b) meghatározza a jegyző képviselő-testületi tevékenységével kapcsolatos feladatait,

c) kapcsolatot tart a választópolgárokkal, valamint a helyi társadalmi és egyéb szervezetekkel,

d) fogadóórát tart,

e) nyilatkozik a sajtónak.

(7) A polgármester dönthet – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó következő önkormányzati ügyekben:

a) önkormányzati saját forrást nem igénylő pályázatok benyújtása esetén, ha a pályázati határidő a következő ülésig lejár,

b) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott értékhatárig dönt a forrás felhasználásról,

c) az önkormányzati vagyon megóvása érdekében szükséges élet, és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet esetében, ha annak elhárítása érdekében azonnali intézkedést kell hozni.

Az alpolgármester

 

43. §

Az alpolgármesterre az Mötv. 74.-80.§ - ainak rendelkezései vonatkoznak.

 

A jegyző

 

44. §

(1) A közös önkormányzati hivatalt létrehozó települések polgármesterei az Mötv. 82-83., és 146/C. §-ai szerint jegyzőt neveznek ki.

(2) A jegyző jogállására az Mötv. 81. § (1) bekezdését kell alkalmazni.

(3) A jegyző – Mötv. 81. § (3) bekezdésében felsoroltakon kívüli – kiemelt feladatai:

a) tájékoztatást nyújt a képviselő-testületnek a képviselő-testület hatáskörét érintő jogszabályokról, azok változásairól.

b) tájékoztatást nyújt a bizottságnak a bizottság hatáskörét érintő jogszabályokról, azok változásairól,

c) gondoskodik a hivatali dolgozók továbbképzéséről,

e) a képviselő-testület döntéseiről nyilvántartást vezet határozat-nyilvántartás, illetve rendelet-nyilvántartás formájában,

f) a bizottság döntéseiről határozat-nyilvántartást vezet,

g) gondoskodik a módosított képviselő-testületi rendeletek egységes szerkezetbe történő foglalásáról.

(4) A jegyző gondoskodik a rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséről

a) kötelező jelleggel

aa) az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kihelyezéssel,

ab) az önkormányzat holnapján történő megjelenítéssel

b) nem kötelező jelleggel az önkormányzati tájékoztató lapban való közzététellel.

(5) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén, a tisztség betöltetlenségi, illetve akadályoztatása kezdő időpontjától számított legfeljebb hat hónap időtartamra a jegyzői feladatok ellátására a Közös Önkormányzati Hivatal településeinek polgármesterei a Közös Önkormányzati Hivatal olyan köztisztviselőjét bízzák meg, aki a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelel. Ha a Közös Önkormányzati Hivatalban ilyen köztisztviselő nincs, akkor más önkormányzat polgármesteri hivatalának vagy közös önkormányzati hivatalának jegyzőjét bízza meg.

 

Az aljegyző

45. §

(1) A közös önkormányzati hivatalt létrehozó települések polgármesterei a Mötv. 82-83. §-ai alapján – a jegyző javaslatára – aljegyzőt neveznek ki.

 

VII. fejezet

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET HIVATALA

 

46. §

 

(1) Tibolddaróc és Sály képviselő-testületei az Mötv. 84-86. §-ai alapján, 2013. január 1-i hatállyal közös önkormányzati hivatalt hoztak létre Tibolddaróc Közös Önkormányzati Hivatal megnevezéssel (a továbbiakban: Hivatal), Tibolddaróc székhellyel, Sály kirendeltséggel ( 3425 Sály, Kossuth u. 63)

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal alapvető feladatait az Mötv. 84. § (1) bekezdése határozza meg.

(3) A Hivatal további feladat- ás hatásköreit, működésének részletes szabályait a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A jegyző által, a vonatkozó jogszabályok – különösen az Mötv. 67. § d) pontjának és a 85. § (6), (9) bekezdéseinek figyelembe vételével és a Hivatal létrehozására és fenntartására kötött megállapodás - alapján megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzatot a tagönkormányzatok képviselő-testületei határozattal hagyják jóvá.

VIII. fejezet

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

 

47. §

(1) Az önkormányzat vagyonára és gazdálkodására különösen az Alaptörvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény, az Mötv. 106-110. §-ainak, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak.

(2) Az önkormányzati vagyonra, a vagyon hasznosítására vonatkozó szabályokat külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

(3) A választási ciklusra a képviselő-testület gazdasági programot készít.

(4) Az önkormányzat gazdálkodásának pénzügyi kereteit és szabályait a képviselő-testület az éves költségvetési rendeletben, ill. külön rendeletben határozza meg.

 

IX. fejezet

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

48.§

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tibolddaróc Községi Önkormányzat 7/1995. (IX.11.) számú Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelete.

Tibolddaróc, 2015. január 15.

 

Dósa József sk. Dr. Molnár Sándor sk.

polgármester jegyző

1. számú melléklet

az 1/2015. (I. 19.) önkormányzati rendelethez

 

 

 1. Minősített többségű szavazást igénylő ügyek

 

 

 

 

 • A törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás, megbízás visszavonása, felmentés,

 • Önkormányzati jelképek, kitüntetések, és elismerő címek meghatározása, adományozása

 • Általános és részletes rendezési terv jóváhagyása,

 • Hitel felvétele és kötvény kibocsátás,

 • Költségvetés meghatározása, módosítása,

 • Testületi hatáskör átruházása,

 • Helyi népszavazás, helyi népi kezdeményezés kiírása,

 • Rendkívüli közmeghallgatás és egyéb lakossági fórum kiírása, szervezése,

 • Ciklusprogram elfogadása,

 • Zárt ülés elrendelése,

 • Indítvány név szerinti szavazásra,

 • Forgalomképtelen vagyontárgy terület felhasználási kategóriájának, művelési ágának rendeltetésének megváltoztatása,

 • Korlátozottan forgalomképes vagyontárgynak rendeltetéstől eltérő célú elidegenítése, megterhelése, lekötése, hasznosítása, működtetése,

 • A Képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti feloszlatás kimondása,

 • Önként vállalt közfeladat ellátása, és ellátásának megszüntetése.

 

 

 

 

2. számú melléklet az 1/2015.(I.19.) önkormányzati rendelethez

 

A Képviselő - testület az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság létszámát 5 főben (elnök és 4 tag) állapítja meg.

 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság feladat- és hatásköre:

 

- az önkormányzat rendeleteinek előkészítése, véleményezése (szociálpolitikai és pénzügyi, költségvetési tárgyú rendeletek esetében együttműködve az illetékes másik bizottsággal),

 

- testületi határozatok végrehajtásának ellenőrzése,

 

- SZMSZ hatályosulásának figyelemmel kísérése, módosításának előzetes véleményezése,

 

- önkormányzat hatáskörébe tartozó választások, kinevezések, megbízások előkészítése,

 

- titkos szavazatok lebonyolítása,

 

- önkormányzat által kötendő társulási, együttműködési megállapodások előzetes véleményezése,

 

- összeférhetetlenség, méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálása- előterjesztés a Képviselő - testület felé,

 

- vagyonnyilatkozatok nyilvántartása és ellenőrzése.

 

- az önkormányzat pénzügyi - költségvetési tárgyú rendeleteinek előzetes véleményezése- együttműködve az Ügyrendi Bizottsággal,

 

- a Képviselő - testület által a bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlása,

 

- pénzügyi- költségvetési tárgyú képviselő- testületi döntések végrehajtásának ellenőrzésében való részvétel,

 

- a Képviselő - testület vagy a polgármester felkérése alapján a Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi- költségvetési tevékenységének ellenőrzése,

 

- a költségvetés teljesülésének figyelemmel kísérése,

 

- önkormányzati felújítások és beruházások pénzügyi - költségvetési tervezésében, előkészítésében, megvalósításában való részvétel, az előkészítés és a kivitelezés ellenőrzése,

 

- gazdasági program előzetes véleményezése.

 

 

 

 

 

 

 

3. sz. melléklet az 1/2015.(I.19.) önkormányzati rendelethez

 

A képviselő-testület által az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra átruházott hatáskörök:

 

a) átmeneti segély

b) temetési segély

c) köztemetés megállapítása

d) az Szt. 62. §-ában foglalt nappali ellátás biztosítása

e) az Szt. 65. §-ában foglalt étkeztetés biztosítása

f) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

 

 

A Képvisel ő- testület által polgármesterre átruházott hatáskörök:

 

- Az állampolgárok életét- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a helyi Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

- Ügyrend rendelkezése szerinti előirányzat módosítás

- pénzkezelési szabályzat rendelkezései szerint hitelfelvétel, elhelyezés és eszközbeszerzés

- a testület/és jogelődje/ javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom, valamint jelzálogjog ügyében hozzájárulás magadása

- átmenetileg szabad pénzeszközeinek egy évnél rövidebb lejáratú pénzintézeti lekötése

Jogosult önállóan szerződést kötni az alábbi beszerzési tárgyakra, az alábbi mértékig:

- árubeszerzés esetén a mindenkor egyszerű közbeszerzési eljárás árubeszerzésre megállapított értékhatárig

- szolgáltatás megrendelés esetén – kivétel a településrendezési, építészeti és műszaki terveket a mindenkori egyszerű közbeszerzési eljárás szolgáltatásra megállapított értékhatárig

 

4. sz. melléklet az 1/2015. (I.19.) önkormányzati rendelethez

 

 

Társulás útján ellátott feladatok:

1. Óvodai nevelés

Tibolddaróc és Kács Községek Önkormányzatainak Óvodai Társulása

2. Szociális,- gyermekvédelmi alapellátás:

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás

3. Idősek házi gondozása:

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás

4. Hulladékgazdálkodás:

Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

Észak-Magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

 

1. számú függelék az 1/2015. (I.19.) önkormányzati rendelethez

 

KIMUTATÁS

 

A Képviselő-testület tagjairól

NÉV

LAKCÍM

MEGJEGYZÉS

Dósa József

polgármester

Tibolddaróc

Tompa út 4.

Független

Nagy Sándor

alpolgármester

Tibolddaróc

Malom út 3.

Független

Brezovcsik Béla

képviselő

Tibolddaróc

Bottyán út 6.

Független

Markó József Csaba

képviselő

Tibolddaróc

Széchenyi út 29.

Független

Novák Sándor

képviselő

Tibolddaróc

Sallai út 13.

Független

Pribéli Csaba György

képviselő

Tibolddaróc

Dózsa Gy. út 2/B

Független

Serfőző Lajos István

képviselő

Tibolddaróc

Víg út 2/A

Független

 

 

2. számú függelék

az 1/2015. (I.19.) önkormányzati rendelethez

 

 

ÜGYRENDI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

 

1./ Markó József Csaba elnök Tibolddaróc, Széchényi út 29.

2./ Novák Sándor Tibolddaróc, Sallai út

3./Pribéli Csaba György Tibolddaróc, Dózsa Gy. út 2/B

4./Suszter Istvánné Tibolddaróc, Ábrányi út 35.

5./Szűcs-Szolnoki Dóra Tibolddaróc, Kossuth út 6.

 

 

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI BIZOTTSÁG

 

1./ Pribéli Csaba György elnök Tibolddaróc, Dózsa Gy. út 2/B

2./ Markó József Csaba Tibolddaróc, Széchenyi út 29.

3./ Novák Sándor Tibolddaróc, Sallai út 13.

4./ Csordás Sándorné Tibolddaróc, Dózsa Gy. út 21.

5./ Farkas Istvánné Mezőkövesd, Nagy Pál út 27.

 

 

 

 

 

 

 

.

A második napirendi pont tárgyalása előtt megérkezik Kósa Gabriella testnevelés-szakos tanárnő, a helyi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola pedagógusa.

 

Kósa Gabriella tanárnő:Elnézést kérek a késésért.

 

2.) A 2015. évi munkaterv elfogadása.

Előadó:Dósa József polgármester

 

(A 2015. évi munkaterv tervezete a jkv.-hoz csatolva van)

 

Az előadópolgármesterelmondja: Következik a második napirendi pontunk, a 2015. évi munkaterv elfogadása. Ezt is ugye kiküldtük, bár ehhez már írtunk is hozzá illetőleg javítottunk is dátumot, több oknál fogva is. Én elmondanám, amit szerintem javítani kellene, a jótékonysági bált át kellene rakni 21-re, tehát 03.21-re kellene átraknunk, mert 7-én lesz egy nagy Fidesz bál, egy Nőnapi bál és ne üssük már a kettőt. Ezért eltoltuk. 14-én egy Alapítványi bál lesz Bükkábrányban, és akkor így 21-re áttennénk, ha mindenki egyetért ezzel, ezt a jótékonysági bált. A gyermeknapot felejtettük még ki, azt 06.06-ra szerintem be kellene írni, az ugye eddig is volt, ezután is kéne, hogy csináljuk, illetve a „Víg Daróci pincék” főzőfesztiválját kellene eltolni egy héttel, mert akkor lesz Bükkábrányban ballagás és az Pistinek azért bevétel kiesés.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Az dátum szerint?

 

Dósa József polgármester:Dátum szerint az 26-27.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Akkor írjuk úgy.

 

Kósa Gabriella Tanárnő:Akkor meg Bogácson lesz szerintem szintén borfesztivál, már bocsánat. Mert ott mindig június utolsó hétvégéjén van.

 

Dósa József polgármester:Mi is, nekünk is az utolsó hétvégén szokott lenni, tavaly is ilyenkor volt.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Akkor Polgármester úr kérdezném, hogy a Nemzeti Ünnepnél miért van az a kérdőjel?

 

Dósa József polgármester:Mert azon gondolkodtunk, hogy közösen az iskolával vagy pedig külön. De ezt még lesz időnk eldönteni, mindenképpen csinálunk Nemzeti Ünnepet, falu szinten is. Mert úgy tudom, hogy az iskola is 14-én fogja a Nemzeti Ünnepet tartani, az van benne a munkatervetekben vagy esemény naptáratokban. Illetve a Sport bál maradt még le, amit 11.14-re írtuk be. A Pezsgő Fesztivál az még mindig kérdéses, Mezei úr azt ígérte, hogy föl fog hívni, de nem értük utol egymást, aztán azt valószínű előrébb fogjuk hozni, azon gondolkodtunk, hogy akkor már nagyon hideg lesz, inkább szeptember végére. Végül is ez a munkatervet annyira nem érinti, mert ez az eseménynaptárba fog bekerülni, de nem is lesz alkalma sokáig gondolkodni rajta, mert január 30-ig le kell adni a Tour Informnak, hogy ők is megfelelő helyeken meg tudják ezeket az eseményeket jelentetni. Nem tudom valakinek jutott-e még eszébe bármi, amiről érdemes volna megemlékezni? Illetőleg Gabit azért kértem meg, hogy jöjjön már el, mert ő is kér tőlünk segítséget, és akkor ezt mond már el légy szíves.

 

Kósa Gabriella Tanárnő:Tisztelettel köszöntök mindenkit. Létezik egy ilyen hagyományos sport rendezvény, hogy Bükk kupa. Itt tulajdonképpen olyan hat kisiskola szokott meghívást kapni, mondom pontosan: Harsány, Kisgyőr, Bükkábrány, Bükkaranyos, Bükkszentkereszt, Répáshuta illetve mi. Na most, hogy ebből hányan fogadják el a meghívást, az mindig azon az iskolán múlik, aki éppen el tudja dönteni, hogy jön nem jön, vagy ütközik neki valamivel. Itt atlékitában illetve labdajátékokban mérik össze a gyerekek a tudásukat. Én kiszámoltam, hogy kb. hány fő lenne ez. Ha korcsoportonként, nemenként és versenyszámonként nézzük, akkor az harminchat gyerek atlétikában. Most átfedések persze hogy vannak, mert fiú foci szokott még lenni illetve lány kézi, de mivel mi nem foglalkozunk kézivel, én arra gondoltam, hogy vagy meghirdetünk a lányoknak szintén egy focit, vagy csak maradunk a fiú focinál, én itt is maximálnám a csapatlétszámokat. Én nyolc főbe gondolkodom, és ehhez kapcsolódóan minden egyes versenyszámban, nemben, csapatjátékban érmekre lesz szükség. Atlétikában harminchat darab érem, ugye arany ezüst bronz minden egyes számba, illetve fociba, ha fiúknak is lányoknak is megrendezzük az még negyvennyolc darab érem, ez durván olyan nem tudom most én háromszáz forinttal számoltam, mert van egy érem, van egy betét, van egy ilyen nyakba akasztó kis vászon vagy nem is tudom milyen anyagból készült, ez durván véleményem szerint olyan 26.000.- forint. El szokták kísérni a testnevelő tanárok a gyerekeket, polgármesterek. Nem tudjuk a felnőtt létszámot, hogy mennyi. A szokás az, hogy vendégül látják a felnőtteket üdítővel, kávéval, szendviccsel, ki hogy. A gyerekek kapnak vagy egy egységcsomagot, amibe van egy croissant, egy alma, egy csokoládé. Vagy ha olcsóbban jön ki, akkor esetlegesen egy tál gulyás is belefér akár a felnőtteknek, akár a gyerekeknek. Ezt azért mondom el, hogy a pénzügyi része az Önkormányzatnak adott lesz. Ami viszont még terhel majd bennünket, van egy összetett pontszám, ami alapján egy iskola megnyeri a kupát az összeadott pontszámok alapján. Az a szerencsétlenség ért, hogy Bükkábrány harmadszor egyfolytában megnyerte, tehát új kupát is kell vásárolnunk, az egy olyan 10-15000.- forint kis táblácskával: Bükk Kupa. Nem tudom a többi része, tehát ezt foglalná magába. Ez körülbelül 800órától 1400óráig tartana, attól függően, hogy mit hirdetünk majd meg, és hogy mikor, mert legutóbb június utolsó hetében volt és azt hiszem egy pénteki napon.

 

Dósa József polgármester:Gabi nem is a szervezésben kér tőlünk segítséget, hanem az anyagi részében.

 

Kósa Gabriella Tanárnő:A szervezésbe annyit, hogy mondjuk egy pályafelfestés,a pályát mondjuk bitumennel jó lenne egy kicsit oly bár tenni, hogy ne csúfoljuk salakos pályának, mert hát már igazából salak az elég kevés van rajta. De ezt én egy picit humorosan mondtam, hogy ha valahonnan csurran-cseppen, vagy ha valami pályázattal az Önkormányzat találkozik, csak sajnos a pályázatoknál én azt vettem észre, hogy szinte mindenhol önrész van, ahol pályafelújításra be lehet adni. Mert világításra be lehet adni, de minek nekünk világítás, mikor pályára van szükségünk. Tehát a lebonyolítás része az az én feladatom mindenképpen, és akkor még annyival az Önkormányzat vagy a Képviselő-testület részéről azért mi vagy én legalább számítanék arra, hogy a Polgármester vagy Jegyző úr vagy akár több képviselő is ott tiszteletét teszi.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Ez a legkevesebb, de akkor konkretizáljuk, hogy mi az az összeg, amittámogatásként kérnél az önkormányzattól.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Szerintem ez egy ilyen 150-200.000.- forint körül lesz.

 

Kósa Gabriella Tanárnő: Én amit kalkulálni tudtam, tehát ezek az érmek meg kupa, de a vendéglátás az attól függ, hogy hogy dönt a Képviselő-testület. A gyerekek szoktak kapni egy zsugor ásványvizet és akkor az a csapat vagy iskola azzal úgy gazdálkodik, ahogy akar. Plusz még ugye van valami kis harapni való.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Meg tudod-e nekünk azt mondani körülbelül nyilván, hogy felnőtt résztvevővel, kísérővel hány fővel számolhatunk, gyermekkel körülbelül hány fővel számolhatunk? Mert nyilván így ki tudjuk kalkulálni.

 

Kósa Gabriella Tanárnő: Mondom. Felnőttel én minimum két-három fő, attól függ, hogy kik jönnek el a gyerekkel. Mert mondom polgármesterek is ott voltak.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Jó, de számoljunk átlagba községenként két fővel vagy három fővel.

 

Kósa Gabriella Tanárnő:Az nem is olyan nagy, tehát ha mondjuk hat iskola. Húsz fővel számoljunk, mondjuk felnőtt. Az atlétikára én úgy fogom kiírni, hogy csak iskolánként csak egy fiú vagy egy lány indulhat egy számban. Azt mondtam, hogy az harminchat, és akkor ha mindenki jönne és nyolc főbe maximálnánk egy csapatot a fiúknál, az 6x8 az 48, és ha lányoknak is írjuk és esetleg mindenki hozna lány csapatot is, akkor az 160 fő.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Na hát ez már, mégis csak lehet kalkulálni az étkezést illetően.

 

Dósa József polgármester:Lajos bá mondta, hogy 200.000.- forint körül.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Az egy tál étel az olcsóbb, tehát fölösleges is vesézni.

 

Kósa Gabriella Tanárnő:Azért mondom, hogy abban ti tudtok okosak lenni, hogy melyik olcsóbb. A kis csomagocska vagy egy tál étel. Mert abban szerintem igazad van Lajos, hogy talán egy tál étel olcsóbb.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Az egy tál étel az olcsóbb, az biztos.

 

Kósa Gabriella Tanárnő:Az olcsóbban jön ki, persze.

 

Dósa József polgármester: Még akkor a dátumot kellene egyeztetünk, mert te azt mondtad, hogy június vége,de ugye akkor van a pincefőző is.

 

Kósa Gabriella Tanárnő:Igen, azt mindenképp. Nem június vége, hanem június első hete.

 

Dósa József polgármester:Jajj, bocsánat.

 

Kósa Gabriella Tanárnő:És ott esetleg a pénteki nap lehetne. Mert az első hét abba még van egy kis tanulás, a második hétbe már igazából nem.

 

Dósa József polgármester:6-ára mondtuk a gyereknapot.

 

Kósa Gabriella tanárnő:Az milyen nap?

 

Dósa József polgármester:Az szombat szerintem, akkor az ötödike lenne péntek.

 

Kósa Gabriella Tanárnő: Akkor az jó.

 

Dósa József polgármester:Azon a héten amúgy is nektek is gyereknap ugye?

 

Kósa Gabriella Tanárnő:Mi május végén szoktuk, de volt már úgy, hogyeltoltuk. A kompetencia méréstől kezdve akármicsodák vannak.

 

Dósa József polgármester: Igen, ötödike péntek, június ötödike péntek.

 

Kósa Gabriella Tanárnő: Jó, akkor június ötödike péntek.

 

Dósa József polgármester:Én azt gondolom, hogy ezt megszervezhetjük, nem is megszervezhetjük, megtámogathatjuk anyagilag. Azt a 200.000.- forintot be kell terveznünk a költségvetésbe, és akkor azt rá kell szánni. Mondtad, hogy mindig másik önkormányzat szokta megrendezni.

 

Kósa Gabriella Tanárnő:Igen. Mi nem mindig veszünk részt, de tavaly nagyon aranyos volt a bükkábrányi polgármester Szabolcs, hogy akkor jövőre ti fogjátok csinálni. Mondtam, hogy én ebben nem válaszolhatok, nem vagyok kompetens ebben a kérdésben. Telefon, Polgármester Asszony erről van szó, igen daróc fogja rendezni. Ennyi. Én nem vállalhattam el, mivel ez itt egy önkormányzati szintű összefogás vagy összetartás, ezért nekünk a KLIK nem engedélyez, nekünk még krétára is nagyon kevés jut.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Kéztörlőre jut kevés én azt vettem észre.

 

Dósa József polgármester:Jól van, hát én úgy gondolom, hogy ezt be tudjuk vállalni, ezt az összeget. És akkor a részleteket még megbeszéljük, hogy pontosan, amikor visszajelzést kaptál.

 

Kósa Gabriella Tanárnő:Én nagyon szépen köszönöm, én mindenképpen amikor a versenykiírást és a meghívót elég hamar el szeretném küldeni, én le fogom hozni és egy aláírással szeretném ha te is ezt támogatnád. És akkor én úgy gondoltam, hogy lehet, hogy március végén, április elején már kimenne a verseny kiírás, mert a kollegák már szeptemberbe kérdezték, hogy akkor na mi lesz. Hát mondom gyerekek várjatok már, még el se indultunk, most a Jánosházi-kupa van. Én megköszönöm szépen.

 

Dósa József polgármester: Jó, mi is köszönjük akkor a tájékoztatót. Bár nem tudom, ezt bele kell írnunk az eseménynaptárba?

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Hát, beírhatjuk.

 

Dósa József polgármester:Jó, akkor beírjuk majd.

 

Kósa Gabriella Tanárnő:Szerintem érdemes, mert jól mutat.

 

Dósa József polgármester:Rendben van. És akkor ez fönt lesz az iskolának az udvarán?

 

Kósa Gabriella Tanárnő:Igen, ott van olyan kiszolgáló helység meg minden, hogy hiába vinnénk le ide a pályára, az nem olyan.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Mi ennek a pontos neve a rendezvénynek?

 

Kósa Gabriella Tanárnő:Bükk kupa.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Akkor ezt így kéne beírni.

 

Dósa József polgármester:Jó, sportnapot írtam be. Bükk kupa. Rendben van.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Hogy a pályával meg mit tudunk kezdeni...

 

Kósa Gabriella Tanárnő:Ez nálunk napi renden van, de egyszerűen nem tudunk itt mindent. Én még tisztelettel meghívok mindenkit 23-án 1300órától a Rákóczi kupára, ami a tornateremben lesz.

 

Dósa József polgármester:Mennünk kell focizni?

 

Kósa Gabriella Tanárnő:Nem kell, nem a gyerekek fognak focizni, de ki lehet jönni.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Foci lesz benne, csak foci?

 

Kósa Gabriella Tanárnő:Ez a hagyományos teremfoci. Mezőnyárád-Bükkábrány-Mezőkeresztes és mi, ez a négy iskola a Kazinczy kupán is és a Rákóczi kupán is itt szokott lenni. Én köszönöm szépen.

 

Dósa József polgármester:Pont időben jöttél, mert éppen erről beszélgettünk.

 

Kósa Gabriella Tanárnő:Jaj de jó, és akkor én ha nem haragszik a Képviselő-testület, én megyek rakni a tűzre.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Január 23-at mondtál Gabi?

 

Kósa Gabriella Tanárnő:Péntek, igen.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Nem szoktunk kivételezni senkivel, hogy beesik az ajtón már beszélnek, hogyha végzett végre máris mehet.

 

Kósa Gabriella Tanárnő:Én ilyen rapid vagyok.

 

Dósa József polgármester: Ja.Igen. Mondtam, hogy jelezted, hogy később tudsz csak jönni.

 

Kósa Gabriella Tanárnő:Azért szóltam, mert 1600órakor fejeződik be az utolsó foglalkozásom, mondom ez van, kések. Vártok még valakit?

 

Dósa József polgármester:Nem, de hagyd nyitva.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Miért? Esetleg valaki jönni fog?

 

Dósa József polgármester:Nem.

 

Kósa Gabriella Tanárnő:Lehet, hogy meggondolom magam és visszajövök. Köszönöm szépen a figyelmet és a segítséget, sziasztok.

 

Dósa József polgármester: Mi köszönjük a tájékoztatást. Valakinek még kérdés? Igen Lajos bá?

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: A jótékonysági bál céljáról. Pénzről beszéltünk most, ami kifele menet, onnan várható valami eredmény, ami befelé jön. Mi a célja?

 

Dósa József polgármester: A falu borát és év süteményét szeretnénk megválasztani, és a bevételt nyilván akkor már a falu borából ki kéne palackoznunk hetven nem tudom hány palackot bevétel függően, és akkor ezt vendégeknek tudnánk osztogatni, illetve a falu süteményét, ha olyan nyeri és mivel olyan feltétel rendszert állítunk fel, ami nagy tételbe is megsüthető és a falu rendezvényein felszolgálható. Tehát félrerakjuk a pénzt, arra hogy meg tudjuk sütni, illetőleg nem tudjuk mennyi bevétel lesz, a Sport bál alkalmával 650.000.- forint tiszta bevétel van, abból még akár a pincefőző fesztiválra a kiadványok hirdetését is meg lehet oldani. Erre szeretnénk fordítani.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:És még egy lenne. A Pezsgő fesztivál az egy vállalkozói rendezvénynek számít, ilyen értelembe, hogy nekünk ez mit jelent?

 

Dósa József polgármester: Majd elhívjuk Mezei Urat, és leegyeztetjük vele ugyanígy, ahogy a Gabi itt volt.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Mert ő nyugodtan csinálhat itt Pezsgő fesztivált, hogy ha akar, nem fogja meggátolni szerintem senki, tehát én azért kérdezem, mint önkormányzatnak mi a része ebben?

 

Dósa József polgármester:Én azt gondolom, hogy önkormányzatnak is sorba kell állni, meg egy picit oda kell tennie magát. De hát ezt majd meg kell beszélnünk, mindenképpen szerepeljen. Egyébként ő ajánlotta fel nekünk, nem mi találtuk ki. Szüreti fesztivált akartunk csinálni, vagy legalábbis én a saját nevemben. És akkor megkerestem és ő ajánlotta fel, hogy mit szólnánk egy Pezsgő fesztiválhoz, mert Szüreti fesztivált végül is itt a környéken szinte mindenki tud csinálni, Pezsgő fesztivált viszont nem.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Pezsgő fesztivált nem.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Pezsgő fesztivált az a baj, hogy csak ő tud.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Az az igazság, hogy ezt akartam pontosan mondani, amit Csabi is mond, hogy szőlővel foglalkozó ember lehet, hogy van itt a faluba van ötven, csak mondtam egy példát, aki egy kicsit nagyobb tételben foglalkozik vele, pezsgővel meg csak ő foglalkozik. Tehát, mindig félre lehet ezeket a dolgokat érteni, amiket megkérdez az ember, de nem kellene félreérteni, tehát én azért mondom, hogy a pezsgőhöz csak neki van köze, a szőlőhöz meg én mondtam ötven embert, aki nagyobb tételbe foglalkozik vele.

 

Dósa József polgármester:Én mondom még egyszer, hogy azért tartom jobbnak a Pezsgő fesztivált, mert kuriózum a környéken, valószínűleg több embert idevonz, mint ha azt mondjuk, hogy szüreti mulatság.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő:Azért a helyi termelőknek is van bora, az legalább van olyan. Bocsánat. De ez nem csak egy emberről szól, hanem akár az egész faluról. Mert az összes bortermelő mellett van egy pezsgő előállító, pezsgő gyártó üzemünk is, és róla is szól. És a falu sem érti meg gondolja azt, hogy csak egy emberről, hanem mindenkiről, akinek bora meg akinek pezsgője is van.

 

Dósa József polgármester:Én bízom abban, hogy egyébként a pezsgőt nem egy emberhez kötik, hanem Tibolddaróchoz.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő:Egy emberhez kötik.

 

Dósa József polgármester:Hát én nem hiszem.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Én ezt kiegészíteném, sőt kérném is a kiegészítését ennek, hogy ne csak Pezsgő fesztivál legyen, hanem Pezsgő – és Bor fesztivál.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Vagy Bor- és Pezsgő fesztivál.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Ne zárjuk ki azokat, akik itt az elmúlt tízen, hiszen, ötven év alatt vagy ötven éve bort készítenek.

 

Dósa József polgármester:Természetesen nem zárunk ki senkit.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő:Én ezt javasolnám kiegészítésként.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Mert így ebből csak az jön le, hogy csak egy embert támogatsz és a többi?

 

Dósa József polgármester:Szerintem biztos, hogy Mezeinek semmi baja nem lesz abból, hogy utána írjuk, hogy bor fesztivál. A részleteket meg majd vele kell megbeszélni, ebbe nem tudok többet mondani.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő:Sőt, nem csak vele, én meg azt mondanám nem csak vele kéne ezt megbeszélni.

 

Markó József Csaba települési képviselő:Megbeszélnénk először vele.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő:Hanem a többieket is bevonni.

 

Markó József Csaba települési képviselő: De ő az ötletgazda. Ő azt mondja, hogy az önkormányzat…

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Ha nincs szüksége, akkor csinálhat nyugodtan magának.

 

Markó József Csaba települési képviselő:De idáig még nem jutott el a tárgyalás.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Ez annyira képlékeny még ez a dolog.

 

Markó József Csaba települési képviselő:Azért mondom, hogyha azt mondja, hogy nem akar, csak meghívja az önkormányzatot meg a falut, akkor ő csinálja, hogyha meghátrál, akkor…

 

Nagy Sándor alpolgármester:Oké. Én úgy gondolom legalábbis, hogy most ezzel kapcsolatba lépés előnybe vagyunk, mert volt egy ilyen felvetés, hogy…

 

Markó József Csaba települési képviselő:Persze.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Mi most tudunk úgy beszélni, hogy ha tényleg van egy ilyen rendezvény és akkor eljössz egy falusi rendezvényre, eleve van elvárása az önkormányzattal kapcsolatba, akkor nyugodtan tudunk mi is feltételeket állítani ennek. Nyilván ha van már egy Borklubunk, ahol vannak borgazdák, bortermelők is, most a kapcsolatot fel is lehet venni velük a március 21-i rendezvény alkalmával. Ez nyilván meggondolja, hogy nem is olyan rossz dolog. De ő lehet, hogy azt gondolja magában, hogy ebbe bele tud pumpálni tízmillió forintot, akkor csináljon egy ilyen rendezvényt, de szerintem ebbe nem fog akadályt gördíteni. Nem hiszem, hogy gond, de én is jobbnak tartom azt, hogy ez igen is legyen egy Pezsgő- és Bor fesztivál. Persze, hogy mi lesz a pezsgővel, én azt mondom, ha ő is magába van, akkor szóljunk a Törleynek, a Balatonbogláriaknak, az Izsákiaknak, jöjjenek el, adjunk nekik egy standot, pakoljanak ki és mutassák meg, hogy mit tudnak, meg mijük van, és akkor azt mondjuk, hogy hoppá. Rólunk van szó, mert ugyanazok az emberek azokat a dolgokat elviszik meg híreket, amiket látnak, de én mégis azt mondom, hogy a pezsgő és bor jobban hangzik. De mondom szerintem ez nagyon képlékeny még.

 

Dósa József polgármester:Persze.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Én önmagában nagyon jónak tartom ezt a rendezvényt, sőt, kifejezetten jónak tartom, ugyanis itt a falut is népszerűsíti. Teljesen jó, mert ha idegenek jönnek, akkor azért szétnéznek.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Az én álláspontom az, hogy a Mezei Urat meg kell hívni egy Képviselő-testületi ülésre, ahol ütköztetni kell vele a dátumot. Szerintem biztos, hogy meg tudunk ebben a kérdésben egyezni. Én különösen fontosnak tartom, hogy most is amit felvetett Sándor, hogy más pezsgő gyártással, illetőleg pezsgő forgalmazással foglalkozó cégek is megjelenhessenek. Nincs ezzel semmi gond.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Csak egy kérdésem van. Meg kell kérdezni Mezei Urat, hogy ő hogy gondolta, az önkormányzattól kér támogatást anyagilag ebben a dologba, akkor ahogy Sándor is mondta, hogy lépés előnybe vagyunk, akkor mi mondjuk meg, hogy pezsgő és bor vagy hogy szeretnénk. Ha nem kér, csak eseménynaptárba tegyük bele ennyit kér, akkor viszont olyan nevet ad amilyet akar, azt csinál amit akar, mert az ő pénze, az ő dolga. Ennyi.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Feltételezhetően mindenféleképpen kérni fogja azt, hogy a polgármester ott legyen ezen.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Részemről nincs különösebb kifogás, csak ha már most így szóba jött ez az egész dolog itt. Nem tartozik már ide, mert ez más téma, de most ezzel kapcsolatba szeretném elmondani, hogy beszéltünk egy olyan dologról, hogy szűnjön már meg az utcára való mosás a pincéknél. Ezt most te nem említetted, pedig már másodszor tettél rá ígéretet, hogy ez el lesz rendezve és nem személyes alapon. Nem kell személyeskedni itt senkivel, nem kell senkire ráfogni, hogy ki csinálja ezt. Ki kell hirdetni vagy ki kell tenni. Biztos, hogy számtalanszor szembesültél te is vele, volt a főtéren is egy csúf dolog, az már végképp nem oda való volt. Na most erre föl mondok, egy mai napi séta volt, szoktunk sétálni, és most ott tart a dolog, hogy a mellettem lévő pincéből a mosadékot, a Fekete Pistinek a pincéjébe nyomatták. Odamentem megnéztem, ott volt a gumicső betéve oszt nyomták bele a pincébe, a használaton kívüli pincébe, ami lentről seprő moslék jött ki. Mondom ez ma délután fél kettőkor volt. Tehát most már nem az utcára mossák.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Én is akartam mondani ugyan ezt, hogy az én pincém előtt is, ugyanolyan lenti pince, mint a Dusza Bercié, az ő pincéje előtt ott van végig öntve a vörös seprő minden. Az fogalmazódott meg bennem, hogy szólítsál föl mondjuk engem is, meg az összes nagy tételben foglalkozó pince tulajdonost, hogy szűntesse meg ezt. Én megszűntettem, mert megoldottam a szennyvizet. Szűntesse meg mindenki az utcán. Ez csak egy felszólítás, és legközelebb büntessél. Kész és pont.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Büntetni nem tud, feljelenteni tud.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Akkor feljelent, tök mindegy.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Már eltértünk a tárgytól.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Nem. Kész, nem, eddig volt a türelmi idő, innentől megszűnik kész.

 

Dósa József polgármester:Egyébként beszéltem Mezeivel.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Nem csak Mezei van, más is van ott.

 

Dósa Józsefpolgármester: Be kéne hívni mindenkit, leülni és megoldást találni. Persze ez is megoldás, hogy felszólítom, megbüntetem, feljelentem.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:De Józsi, ez az ő dolga legyen, hogy hogy oldja meg. Ahhoz nekünk semmi közünk, oldja meg úgy, hogy a mosadék ne az utcán legyen.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:A szennyvíztározót méretezze mindenki az üzeméhez.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Így van.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Ha egy köbméter egy köbméter, ha száz köbméter száz köbméter.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Az egy köbméter nagyon sok.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Most csak mondtam.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Az most teljesen mindegy.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Csak tudom, hogy az egyik helyen mennyi van, meg a másiknál is.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Hát semmi. Ez nem kapacitás, ami van.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Jó, de ne az legyen, hogy csak Mezei van.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Jó, én tudom.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Tudom mondani a másodikat, tudom mondani a harmadikat, meg a negyediket is tudom mondani. Én ezért mondom, hogy fel kell mindenkit szólítani, hogy szüntesse meg.

 

Dósa József polgármester:Nekem azt mondja, egyébként beszéltem vele, csak elfelejtettem mondani, erről még csak vele beszéltem, hogy szippantó autóval fogja megoldani és azzal fogja locsolni a szőlőt. Nekem ezt mondta. Én azt tudom mondani, amit ő mondott, én csak felajánlottam a segítségemet, hogy az önkormányzat segít.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Nekünk az dolgunk, az a feladatunk, hogy kihirdessük, hogy nem szabad. És ő úgy oldja meg, most mondtam az előbb meg más is, ahogy ő akarja. Ha ő ezt így fogja megoldani és a szőlőbe viszi, akkor vigye.

 

Dósa József polgármester:Én azért azt gondolom, hogy feladatunk, hogy a helyi vállalkozókat segítsük is valamilyen szinten. Ne a problémáit oldjuk meg senkinek. De lehet, persze fel lehet jelenteni, jöjjön ki a vegyvédelmi rend…

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Csak van egy bizonyos türelem, ami már elfogyott.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Várjál. Most még mindig nem értettél meg. Nem a feljelentésről van szó. Ne csinálja!

 

Dósa József polgármester:Hát én értem. Én azért mondom, hogy érdemes erről beszélni, persze fel kell szólítani. Személyesen is megkértem, felszólítottam. Azt is lehet mondani, hogy levélbe is megtesszük akkor minden egyes pincetulajdonosnál.

 

dr. Molnár Sándor jegyző:Én ezt megírom, nincs ezzel gond.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Nekem ezzel kapcsolatba lenne egy javaslatom. Annyit beszéltünk már erről, én arra szeretnék kérni mindenkit, akkor most itt vagyunk, előbb döntsünk, határozzunk ezzel kapcsolatba meg egy felelőst, ez legyen akár a Jegyző úr, készítse el ezt a felszólítást minden egyes pincetulajdonosnak, ez menjen ki, és a következő testületi ülésen pedig térjünk rá vissza. Már annyiszor beszéltünk tényleg róla, és még érdemben nem történt ezzel kapcsolatban semmi.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Több éve beszélünk róla.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Tudom, egyik választási ciklus után se oldódott meg ez a dolog, ez így történik azóta, amióta ott a pincesoron pincék vannak, és valamilyen szinten tisztán tartják az emberek az edényt.

 

Dósa József polgármester:Azért mondom, hogy ez mehet tovább Sanyi. Tehát, én sem tudom hová, mint kiöntöm az útra, igaz nem annyit.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:A probléma hasonlít a községben keletkező szennyvizekre. Nem szippantatnak az emberek, hanem szívatják szanaszéjjel.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Persze.

 

Dósa József polgármester:Nekem sincsen szennyvíztározóm, és szerintem itt a falunak a 98%-ának nincs.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Az a helyzet, hogy pince területen szennyvíztározót nem is nagyon építhetünk.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Most nem két veder vízről beszéltünk. És akkor folytatom tovább, hogy én nem az utcára öntöm, abba biztos lehetsz, bár a kanyarba találkoztál már vele, hogy a jó vörösboros gazda, aki ott van Mezőnyárádról vagy Mezőkeresztesről, nem tudom, ő szemrebbenés nélkül fogja, oszt a vörös seprőt kiönti az út közepére, és ha te kocsival átmész rajta akkor az gyönyörű. Nem a két vederről van szó, hanem arról, amikor kiviszem az edényt, kiviszem a slagot, és nyomatom a hordóból a seprőt, és kimegy az útra. Erről van szó. A múltkor volt egy kis probléma, beszélgettem a Gál Pistivel, többek között erről is beszéltem, nem arról beszéltem, hogy én nem tudok kimenni a Víg utcán a kocsival, hanem arról beszéltem, hogy te miért nem szólsz a Mezei Úrnak, meg a másiknak, hogy itt áll előtted a moslék, itt büdösödik, különösen nyáron. Nem szól, mert hát nyilvánvaló, hogy nem szól.

 

dr. Molnár Sándor jegyző:Mondtad a Gálnak.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Mondtam a Gálnak. Ő nem fog szólni, de nekem meg kötelességem szólni. Mindegy, eltértünk a tárgytól.

 

Dósa József polgármester:Jó. Mindegy. Először a munkaterv és akkor utána ezt is megszavazzuk. Tehát a munkatervvel kapcsolatosan van-e még valakinek ezen túl, majd nyilván akkor a Mezei úrral beszélnünk kell, megkérdezzük tőle, hogy hogy gondolja ő, saját rendezés vagy önkormányzattal közösen.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Szerintem ez így elfogadható.

 

A képviselő-testület az előterjesztett tervezet szerint, a jelenlévő és a határozat meghozatalában is résztvevő mind a hét tagja, egyhangú szavazásával – 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadja az Önkormányzat 2015. évi munkatervét, meghozva a következő határozatát:

 

 

TIBOLDDAR ÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testületének

1/2015. (I.15.) Kt. határozata

 

Tárgy:Az Önkormányzat 2015. évi munkatervének elfogadása

 

Tibolddaróc Község önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi munkatervét – a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal – ezen határozat mellékleteként fogadja el.

 

A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármester a munkatervben foglaltak végrehajtására.

 

Határidő: 2015. december 31-ig folyamatos.

Felelős:Dósa József polgármester.

 

Dósa József polgármester: Már ez nem volt napirendi pont, de szavazzunk már erről, hogy akkor tényleg nyomatékossá tegyük.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Most akkor szavazzunk arról, hogy mindenkinek vagy most, mert ugye pincetulajdonos van sok.

 

Serfőző Lajos István: Nem, a nagy pincetulajdonosoknak.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Akinek pl. kannatöltésre meg értékesítésre van valamiféle engedélyük. Nyilván ez egy jóval kisebb kör.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Persze.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Ez kb. olyan 10-15 ember egyébként.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Így van.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Pontosan meg is tudjuk mondani, hogy kinek van a pincéjébe bor.

Pribéli Csaba György települési képviselő:Nem az, aki az egy-két veder mosadékot kiönti.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Jó, nekem arról van pontos információm, akiknek van a kannatöltésre illetőleg borforgalmazásra engedélyük. Nem egy széles kör. Jó, akkor úgy vehetjük, hogy ezt megszavazta a Képviselő-testület egyhangúan?

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Így van.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Én azért mondom, hogy szerintem döntés legyen róla, és adjunk neki egy felelőst, aki ezt megcsinálja.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Jó, csak azért mert, akkor ezt úgy kell írni a jegyzőkönyvbe is. Ennek úgy lehet a szankciója, hogyha a felszólítás ellenére megtörténik az, akkor feljelentés az illetékes szervhez, aki majd el fog járni.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Nem kell ezt annyira...

 

Nagy Sándor alpolgármester:A seprő az végül is egy veszélyes hulladék.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Seprőt nem önt ki senki, mert mindenkinek, akinek adóraktára van, annak el kell a seprővel számolni. Nem a seprőt, hanem a mosadékot.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Környezetszennyezésnek minősülhet, ennyi. Környezetszennyezés szabálysértése vagy bűncselekménye lehet a mennyiségtől, az anyagtól függően.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Még egyszer mondom nem a személyesség a lényeg itt, meg nem kell annak felszólítás, felhívás is mehet.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Felhívom a figyelmét arra, hogy ez így mondjuk?

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Szűntesse be ezt az irányú tevékenységet.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Ne szűntesse, mert nem tudjuk, hogy csinálja vagy nem csinálja, mert nem lehet itt senkire rábizonyítani, ennyi.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Akkor megfogalmazom úgy, hogy nem feltételezzük azt, hogy ő csinálja feltétlenül, de ha eszébe jut, hogy mégis csinálja, akkor számolnia kell ezzel meg ezzel. Erről szól a történet.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Pontosan.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Így van.

 

 

3.) Új tag választása az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságban lemondás miatt megüresedett

helyre.

Előadó:Dós József polgármester

 

 

Az előadó polgármester ismerteti, hogy Juhászné Kucsma Ágnes írásban lemondott z Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságban fennálló tagságáról. Ezért helyette a Bizottságba új „külsős” tagot kell választani. Javasolja, hogy a Képviselő-testület válassza meg a Bizottság tagjává az ülésben megjelent Suszter Istvánné pedagógust, aki vállalná ezt a megbízatást, Kéri Suszter Istvánnét, hogy nyilatkozzon.

 

Suszter Istvánné bizottsági tagjelölt megerősíti, hogy megválasztása esetén ellátja a megbízatásból eredő feladatot.

 

Más személy jelölésére vonatkozó javaslat nem hangzik el.

 

A Képviselő-testület a jelenlévő és a szavazásban is résztvevő mind a hét tagja minősített többségű, egyhangú szavazásával – 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága tagjává választja Suszter Istvánné nyugdíjas pedagógus tibolddaróci lakost meghozva a következő határozatot:

 

 

TIBOLDDAR ÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testületének

2/2015. (I.15.) Kt. határozata

 

Tárgy:Új tag választása az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságban lemondás

miatt megüresedett helyre.

 

Tibolddaróc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az SZMSZ alapján kötelezően létrehozandó Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága nem önkormányzati képviselő tagjává választja

 

 

Suszter Istvánné (sz.: Takács Judit Ágnes Sátoraljaújhely, 1954.11.30. a.n.: Szabó Jolán) 3423 Tibolddaróc, Ábrányi út 35. sz. alatti lakost.

 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Suszter Istvánnétól az esküt vegye ki.

 

Határidő: azonnal.

Felelős:Dósa József polgármester.

 

 

Suszter Istvánnémegválasztott bizottsági tag a Képviselő-testület előtt – a polgármester közreműködésével – a következő esküt teszi, melyről esküokmányt ír alá:

 

 

Én, Suszter Istvánné, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Képviselő-testületi Bizottsági tagtisztségemből eredő feladataimat Tibolddaróc fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a Magyar Nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen.

 

Az esküokmány a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

 

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Akkor az lenne a kérésem, hogy tessék aláírni mind a kettőt, és az egyik példányt el tetszik tenni, a másik az itt marad nekünk. Jó?

 

Suszter Istvánné bizottsági tag: Jó.

 

Dósa József polgármester:Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke Markó József, és ő majd mindig fog szólni, ha valami olyan teendő lesz.

 

Markó József Csaba települési képviselő:Előreláthatólag február 9-én lesz ülés.

 

Suszter Istvánné bizottsági tag:Majd szóljál már előtte légy szíves.

 

Markó József Csaba települési képviselő:Persze, szólok.

 

Suszter Istvánné bizottsági tag: Akkor elmehetek vagy maradjak?

 

Dósa József polgármester:Nem muszáj maradni, köszönjük szépen.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Ahogy gondolod, ahogy érzed.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Egyelőre eltávozhat.

 

Suszter Istvánné:Nem zavarok senkit.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Nem zavarsz. Jó hogy nem úgy állsz hozzá, hogy egyelőre még szabadon távozhat.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Ezt nem akartam mondani, meg nem is gondoltam úgy.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Még nekem egy felvetésem lenne közbe vele. Vagyonnyilatkozatot nem kellene január 30-ig csinálnunk? Jutkáról jutott eszembe, hogy neki is meg kellene.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Igen. De kell majd, ezzel kapcsolatosan majd annyi van, holnap sokszorosítjuk, mert nem akarom megrendelni, mert az pénzbe kerül. Mindenkinek kiküldjük és még lesz két hete rá mindenkinek, hogy elkészítse. Mivel mindenki nem rég készítette el, így feltételezhetően emlékszik rá, hogy mi az, amit fel kell tűntetni. Viszont ha már szóba került az, én azt kérdezném meg, hogy kaptak-e a képviselők visszajelzést a NAV-tól a köztartozás mentes adózói adatbázisban történő felvételről?

 

Nagy Sándor alpolgármester:Azt mondta Nelli, hogy ha arról visszaigazolást nem kapunk, akkor legfeljebb lehet róla kérni.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Kérni kell visszaigazolást.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Megküldték. Azt már megküldték. Egy tíz perc negyed órán belül.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Azt, hogy befogadta rendszer. De nem a NAV fogadta be, hanem a rendszer, aki ezt kezeli.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Így van.

 

Suszter Istvánné biztossági tag:Köszönöm szépen, viszontlátásra, szervusztok.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Na, most erről külön igazolást kellene kérni amelyik arról szól, hogy az illető képviselőt fölvették ebbe a nyilvántartásba.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Ezt elektronikusan lehet kérni?

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Igen, ezt lehet elektronikusan kérni. Volt ezzel kapcsolatosan egy tájékoztató, amit én minden képviselőnek kiküldtem. Az lenne a kérésem, hogy azt nézze már át mindenki, és akkor a szerint lehet ezt az igazolást elektronikusan is kérni. Nem kell elmenni meg irkálni meg nem tudom még mit.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Na, én most nem vagyok ilyen nagy zseni, és inkább ne is beszéljünk tovább róla. De ha egyszer visszaigazolt, küldött róla jelszótól kezdve mindent, meg lehetett módosítani is, akkor…

 

Markó József Csaba települési képviselő: A kérelmet igazolta vissza.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Arra azért még ennek kapcsán mindig felhívnám a figyelmet, hogy bennünket megkeresett a NAV, és a megkeresésében a törvény megfelelő szakaszában hivatkozva kérte azt, hogy közöljük a megválasztott települési képviselőknek a nevét illetőleg az adóazonosító jelét. Azért kérték ezt, hogyha valamely képviselő nem felel meg a feltételnek, tehát a törvényben meghatározott köztartozása lesz, akkor ők erről értesíteni tudják az Önkormányzatot, illetőleg a Kormányhivatalt. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, hogy ebből tudják a képviselők, hogy figyeljenek erre.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Már bocsi, de akkor miért kell párhuzamosan kétszer csinálni a dolgot, hogy én igénylem, ő meg hatalomból eljár.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Ő figyelemmel kíséri, hogy folyamatosan megfelel-e a képviselő a feltételeknek. Ő csak akkor lép, amikor bekövetkezik az, aminek nem kellene. Én csak mondom, mert menet közbe voltak ezek.

 

Ezt követően az ülés zárt tanácskozás keretében önkormányzati hatósági ügyek tárgyalásával folytatódik. Az ülés zárt tanácskozású részéről külön jegyzőkönyv készül.

 

Az önkormányzati hatósági ügyek tárgyalását követően folytatódik a nyilvános ülés az indítványok, javaslatok tárgyalásával.

 

6.) Indítványok, javaslatok.

 

Dósa József polgármester:Van nekünk egy olyan alapítványunk, hogy Tibolddaróc Ifjúságáért Alapítvány, ami tulajdonképpen nem működik, sőt a törvényességi feltételeknek sem felel meg. Ebbe van 280.000.- forint, és úgy néz ki, hogy nem is nagyon tudjuk normális mederbe terelni. Sőt ha én jól tudom, talán már volt egy régi - ebben Lajos bá tudna segíteni - testületi határozat, hogy ezt meg kell szűntetni ezt az alapítványt.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Igen. Így van.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Igen, csak nem volt rá vállalkozó, aki végigcsinálja. Ez a Balla Erzsébet idejébe történt ez az egész alapítvány.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Közalapítványként jött létre, ez igen.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Amikor neki lefele járt a polgármestersége, akkor nem volt vele úgy foglalkozva, a Kásáné Gizike ő meg biztos nem tudja, hogy mit kell vele kezdeni. Szerintem ez úgy van, hogy ez a 200.000.- forint, ha most ezt le akarjuk zárni a témát, mert többe fog kerülni. Le kell zárni.

 

Dósa József polgármester:Többe fog kerülni, hogy ha így hagyjuk tovább. Rendbe rakni sem tudjuk, mert az előzményeket sem tudjuk. Azt gondolom, hogy ha ebbe mindenki egyetért, inkább csinálni kéne egy Tibolddaróc Fejlődéséért Alapítványt, mert olyan pályázatok vannak - elkezdtük most már nézegetni a pályázatokat – parlagfű irtásra. Nem elég az, hogy környezetvédelem, és a polgárőrség is indulhatna benne, konkrétan szerepelni kell, hogy parlagfű mentesítés. 1.000.000-5.000.000.- forint eszközbeszerzésre adható. Nem tudunk rajta indulni. Egy olyan alapítványt kéne felépíteni, ahol ezeket besoroljuk. Akkor én megpróbálom elindítani ennek a megszüntetését.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Annál is inkább ésszerű, mert mint új önkormányzat, új képviselő testület, észleled ezt a hibát. Lehet, hogy ezzel jobbra megyünk, mint hogyha hagyjuk még vagy két-három évig, és akkor majd…

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Nem kéne hagyni egyébként. Akkor, amikor létrehozta az önkormányzat ezt, akkor közalapítvány formájában hozta létre. Ez már nagyon régen volt. Azóta megváltozott a jogi szabályozás is. Az önkormányzat már nem is hozhat létre közalapítványt.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Ez még Kuncsik János idejében volt, Rózsika néni is benne volt Cseri Sámuelné. Ők voltak.

 

Dósa József polgármester:Ezt megnézzük, hogy hogyan lehet ezt megszűntetni. Ja, és ami még benne van és felhasználható pénz, akkor azt szerintem az ifjúságra kellene költeni.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Ha megmarad.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Meg kell szűntetni, és utána meglátjuk, mi marad belőle.

 

Dósa József polgármester:Akkor van egy olyan kérdésem, hogy nyitva tartási idő a Patakmenti iskola udvarán. Szerintem ott is valamit ki kell találnunk, mert ott lócák vannak felfordigatva, leszaggatva róla az ülőke rész, meg mit tudom én. Két nyitva tartási időt kéne csinálnunk, egy télit és egy nyárit.

 

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: A könyvtárral együtt.

 

Dósa József polgármester:Ott is el lehet kérni a kulcsot, csak tudja, hogy ki vitte el, hogy kin lehet számon kérni, aki ott esetleg vandálkodott. Viszont szigorúan téli időszámításnál 2000óráig bárki ott lehet, 2000óra után csak engedéllyel. Ha 2000óra után engedély nélkül tartózkodik ott akkor igenis…

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Hát a kaput zárni kell.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Pontosan ezt akartam kérdezni, hogy nem tudjuk zárni?

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Azt nem lehet. Ki fogja bezárni este 2000órakor?

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:A könyvtárral kellene a nyitva tartást.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:De nyáron este 2100órakor még világos van.

 

Markó József Csaba települési képviselő:Nyáron a fiatalok még este 2100órakor kint lesznek.

 

Dósa József polgármester:Gyerekek higyjétek el, nem kell zárni, valaki ott lesz este 2000óra után fel kell jelenteni, hogy jogtalanul tartózkodott ott.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Ki fogja följelenteni?

 

Dósa József polgármester:Aki meglátja Csabi.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Erről beszéltünk a pincéknél is. Itt is ugyan ez van.

 

Dósa József polgármester:Bükkábrányba lábat lógatva ültek a szökőkútba, egyszer. Rendőrségi ügy lett belőle azóta senki nem ül a szökőkútba.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Hát mert a rendőrség ott van a szájukba, az más ügy.

 

Dósa József polgármester:Egyszerűen, ha nem teszünk valamilyen intézkedést, akkor nem is fogjuk tudni betartatni. Szólni kell nekem, ha valaki más látja, én feljelentem őket, vagy kihívom a rendőrt oszt kész. Szerintem ezt meg kell hoznunk. Most már az ifjúsági klubot nem nagyon kéri el, mióta mi vagyunk. Kétszer volt elkérve, de most már az udvaron vannak.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Meg a dohányzásra a felhívás, most már ki kell tenni azt is.

 

Dósa József polgármester:Igen, mert egyébként bennünket büntetnek. Egy tábla nincsen kirakva. De ki kell raknunk egyébként.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Az udvaron cigiznek.

 

Dósa József polgármester:Ezeket megcsinálni nem nagy érték. A nyitva tartást is kitábláznánk, ez lehet a téli időszámításba meddig 2000óráig?

 

Markó József Csaba települési képviselő:Hamarabb.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Télen jó a könyvtári nyitva tartás, nyáron azért kicsit rugalmasabbnak kellene lenni.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Korán sötétedik, de 1900óráig a könyvtárban ott vannak.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Azért mondom, hogy télen jó.

 

Dósa József polgármester:Akkor télen meddig? 1900óra?

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Ahogy a könyvtár nyitva tart.

 

Dósa József polgármester:Akkor meddig május 1-jéig 1900óra?

 

Markó József Csaba települési képviselő:Április.

 

Dósa József polgármester:Akkor április 1-jéig 1900óra, onnantól mennyi 2100óra, 2200óra?

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:2100óra.

 

Dósa József polgármester:Na, akkor ezt megcsináljuk, fölrakjuk.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:De nyáron lehet 2200óra is. Ha valaki szalonnát akar sütni éppen.

 

Dósa József polgármester:2200órakor még nem fog szerintem vandálkodni, majd csak a sötétben. Már működik a kamera is, föl is tudjuk venni.

 

Markó József Csaba települési képviselő:Föl is van véve.

 

Dósa József polgármester: És akkor a nyári időszámításnak mikor van vége?

 

Nagy Sándor települési képviselő:Szeptember 30?

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Október végén.

 

Markó József Csaba települési képviselő:Október utolsó hétvégéjén.

 

Dósa József polgármester:Ja, igen. Október 31-ig, a másik meg azt mondtuk április 1.

 

Markó József Csaba települési képviselő:Akkor március 31. hogy konkrétan legyen időpont.

 

Dósa József polgármester:Március 31. oké. El lehet a kulcsot kérni, lehet ott szalonnát sütni éjfélig is, csak tudjuk, hogy ki van ott, kész. Akkor holnap a hirdető felületet kellene biztosítani, azzal most több esetben is bejöttek hozzám, hogy szerettek volna hirdetni. Szerintem ez sem egy nagydolog, mert akkor ezt megcsináljuk, hogyha mindenki úgy gondolja.

 

Novák Sándor települési képviselő:Például ami ott van az iskolánál az nem jó?

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Honlapon, internetes felületen akartak.

 

Dósa József polgármester:Aztán, olyan, hogy segély saját hatáskörben. Arról szembesültem, hogy 15.000.- forintot költhetek saját hatáskörömben.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Adhat.

 

Dósa József polgármester:Vagyis adhatok, nem költhetek. Én csak azért mondom, hogy legyen tisztába mindenki, hogy változtassunk rajta, ha úgy gondoljuk. Maradhat így?

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Ez a rendkívüli?

 

Dósa József polgármester:Igen.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Persze. Szerintem ezt meg kellene hagyni. A polgármesternek ha annyira sürgős, ad hoc jelleggel kell ennek menni, hogy akkor a szükséges döntést meg tudja hozni. Nyilván a Polgármester úr akkor fog ezzel élni, ha feltétlenül szükséges, elengedhetetlen. Egyébként pedig a bizottság dönt.

 

Dósa József polgármester:Költségvetéssel kapcsolatos kérdések, meg kell a költségvetésünket alkotni lassan, biztos mindenki látta a támogatási irányvonalakat. Tavaly 106.767.000.- forintot kaptunk, az idei évben ami a tervezett vagy amit fogunk is kapni tulajdonképpen, 119.368.000.- forint, tehát egy picivel több, mint ami volt. Zsuzsi már elkezdett ezen dolgozni, ki kéne találnunk, hogy minek hagyunk bent a költségvetésben és mennyivel. A polgárőrséget akarjuk-e támogatni, mennyivel. Tehát, hogy megkönnyítsük neki a munkáját, hogy ne a második körbe kelljen majd még egyszer számolnia. Ezen végig kellene mennünk, tavaly terveztünk a költségvetésbe az egyházakra beterveztünk 300.000.- forintot. Kérdezem, hogy be lehet-e ugyan ezt az összeget tervezni erre az évre?

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:A két egyházra összesen.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Azt tudni kell mindenkinek, hogy ebbe benne van a két egyháznak a kivilágítása illetve a gyerekek táboroztatása.

 

Dósa József polgármester:Igen.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:A világításra visszatérve a Katolikus templomon az már régóta működik, nem tudom a Református templomon milyen lámpakeretek vannak?

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Régi ezer éves.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Meg kéne nézni, hogy a templomvilágításra mennyi megy el, hogy az az 1000W-os lámpa mennyi.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Két havonta van utalva azt hiszem ilyen 8.000.- forint a Református Egyházról beszélek, tehát havi 4.000.- forint. Ezek egy bizonyos időintervallumban égnek, általában rosszul kapcsolnak, mert látjuk, hogy valamikor világosban világít, valamikor késő sötét éjszaka nem. Ezen mondjuk, lehetne állítani. Régi 1000W-os sugárvetők vannak, ezek a fényvetők, de ezek nem energiatakarékosak.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Itt most az a kérdés, hogy a 150 is 150.000.- forint és arra használja az egyház, amire ő szeretné. Valahogy ezt itt le is lehetne zárni szerintem, mert az, hogy most mivel világít, azaz ő dolga, személykocsit fog fölállítani, hogy annak a reflektorja világítson…

 

Dósa József polgármesterMegbeszélhetjük ezt is, de akkor nagyon sokáig fog tartani. Akkor kérdezem, a 300.000.- forint maradhat? Akarunk emelni rajta vagy csökkenteni, döntsük el, ennyivel segítsünk Zsuzsának.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő:Szerintem maradjon.

 

Dósa József polgármester:Jó, akkor 300.000.- forint marad. A TÖOSZ-nak a tagdíjai, nem sorolom, valószínű, hogy egy picit emelkedik. A Polgárőr Egyesületnek tavaly be volt tervezve 150.000.- forint.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Azt megkaptátok?

 

Nagy Sándor alpolgármester:Igen, jelentem megkaptuk. A költségvetés elfogadása előtt írásban fogok beszámolni pénzelköltésről.

 

Dósa József polgármester:Én azt gondolom, hogy 150.000.- forint maradhat, ha ebben mindenki egyetért, akkor mehet. A Sport Egyesület kapott 200.000.- forintot a tavalyi évben.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Valójában többet kapott, csak ennyi lett neki átutalva szerintem a számlájára.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Akkor térjünk vissza a Polgárőr Egyesületre.

 

Dósa József polgármester:Csabi, most mentünk el. Miért nem akkor tértünk ki, ott voltál, megkérdeztük, hogy mennyit kapjon.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Csak kíváncsi voltam, hogy mennyit fog kapni.

 

Dósa József polgármester:Akkor térjünk vissza a polgárőrösre.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Ne, ne. Mennyit kap a Sport Egyesület?

 

Dósa József polgármester:200.000.- forintot kérdezem, hogy kaphat-e? Egyébként még pályafelújítást tartunk, amin a falu is focizik, tehát nem csak a Sport Egyesület használja. De ha sokalljuk, akkor nyilván csökkentjük.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Csak kérdezem.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Víz, villany.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Én csak az arányokat mondom, az egyesületek közötti arányokat. Nekem csak ennyi, ez a véleményem.

 

Dósa József polgármester:Akkor mondjad, hogy 500.000.- forint legyen ezé, akkor arról szavazunk, akkor így ködölsz, mert megint mondasz valamit, de akkor még sem.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Ha a Sport Egyesület megkapja a 200.000.- forintot, akkor a Polgárőr Egyesület is kapja meg. Dolgozunk szerintem azért annyit, hogy megérdemeljük a 200.000.- forintot.

 

Dósa József polgármester:Szerintem többet is megérdemelnétek.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Én csak azért mondom, hogy arányában.

 

Dósa József polgármester: A Képviselő-testület feladata az, hogy működjön az Önkormányzat is.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Én csak arányosítok.

 

Markó József Csaba települési képviselő:Egyenlően kapjon. 150.000.- forint kész.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Én csak ezzel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy annak idején beszéltünk mi már erről, de az már jó régen volt. Jó lett volna, hogy ha mondjuk, készítenénk egy költségvetést és ott mindenki azt látja, hogy valójában mibe is kerül pl. a Polgárőrségnek a működése, mibe kerül a Sport Egyesületnek a működése, ugye van még itt más olyan szervezet is ami működik, de valamilyen szinten, nem tudom ők az előzőekben kaptak-e támogatást vagy nem.

 

Dósa József polgármester: A Népdalkör kapott még.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: A Népdalkörnek most is kéne adni támogatást.

 

Dósa József polgármester: A Népdalkör 50.000.- forintot kapott.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: De ő nem szervezet.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Nem is tudunk többet adni, szét lesz osztva itt 5.000.000.- forint, és hát úgy se lesz.

 

Dósa József polgármester:Ezt mondom. Azért mondom, hogy ne én döntsem el, ne Zsuzsa döntse el egyedül, utána esetleg gond lesz, mert több kéne stb. Utána még egy költségvetésen végig verni az egészet. Azért segítsük a munkáját, akkor döntsük el itt közösen.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Én azzal értenék egyet, amit Sándor is mondott meg így is kellene, tessék szíves lenni beszámolni, úgy ahogy te gondolod, hogy beszámolsz, mert nem tudom hány éve volt utoljára – neked Béla emlékezni kéne rá - mikor volt a Sport Egyesületnek egy beszámolója. Én most Csaba mellett szólnék bizonyos mértékig, ő még amellett csinál egy ilyen Sport bálszerű dolgot, amiben megint csak segít az önkormányzat.

 

Dósa József polgármester:De azzal nem kell elszámolnia az önkormányzat felé.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Nem, csak hogy mit kap a Sport Egyesület, meg mit kapunk mi.

 

Dósa József polgármester:Ezzel kell elszámolnia, ezzel a 200.000.- forinttal.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Minden civil szervezetnek, aki az önkormányzattól bármilyen támogatást kap, annak kötelessége szerintem elszámolnia.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:A támogatással el kell számolni.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Így van.

 

Dósa József polgármester:Kap két nevezési díjat és meg is van a 200.000.- forint.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Tőlem Pummerné Zsuzsi minden évben kéri, hogy a költségvetés elfogadása előtt írásba számoljak be arról, hogy a Polgárőr Egyesület azt a támogatási összeget, amit kapott azt mire költötte.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Nincs ezzel semmi gond Sanyikám, ennek így kell lenni.

 

Dósa József polgármester: Tehát akkor a Sport Egyesületnél tartottunk, 200.000.- forintot kaptak tavaly.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Szerintem kaptak eleget. Inkább az asszonykórusnak adjunk oda 50.000.- forintot.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Ők is kaptak annyit.

 

Markó József Csaba települési képviselő:Nem, plusz 50.000.- forintot.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Nem, vegyük el a Sport Egyesülettől azt az 50.000.- forintot és adjuk oda. Kap a Sport Egyesület annyit a falutól, az önkormányzattól, hogy szerintem a 200.000.- forint az sok.

 

Markó József Csaba települési képviselő:De most a foci az első.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Ja.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő:Ebből óriási nagy visszhangok lesznek, én a tavalyit mindenképpen meghagynám ezt a 200.000.- forintot.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Nem sok a 200.000.- forint.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Nem sok, de én az arányokat mondom.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő:Jó, az arányokat meg kellett nézni. Biztos vagyok benne, hogy a Polgárőr Egyesület is többet érdemelne, de a sport valahol lényegesen több támogatást kap. Én azt gondolom, hogy nem sok a 200.000.- forint.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:A sport egy feneketlen zsák.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő:Az biztos, hogy így van, illetve azt is elmondanám, hogy soha, most is hogyha megkérdeznénk, hogy valaki a sport körül számoljon el, nem lenne aki ezt eltudná mondani, hogy a tavalyi évben megkapott 200.000.- forintot mire költötte.

 

Dósa József polgármester:Béla, Marika költötte el a megkapott 200.000.- forintot.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő:Teljesen mindegy.

 

Dósa József polgármester:Gyerekek, a nevezési díj meg a sportorvos el is vitte a 200.000.- forintot.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő:Én azért mondom, hogy nem egy nagy összeg, de most sem lenne olyan, aki beszámolna az egészről. Nincs olyan ember, aki az egész sport körüli működést levezetné.

 

Dr Molnár Sándor jegyző:Azt akarja mondani Béla, hogy a Sport Egyesület az nem működik egyesületszerűen ebből a tekintetből, a Polgárőr Egyesület az meg egyesületszerűen működik.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő:A Polgárőr Egyesület el tud számolni a megkapott pénzzel. Nekem a sport környékén nincs egy olyan ember, a sport elnök mondjuk, aki ezt levezetné ezt, hogy mennyibe is került, és mi mennyibe került. Vagy ezt a kapott támogatást mire használta.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Akkor meg tegyük függőbe ezt a támogatást, és csak akkor kapja meg ha elszámol.

 

Dósa József polgármester:Akkor én már holnap hozom a számlát a 200.000.- forintról.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő:Én ezt nem tenném függőbe.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Olyan őrültségekről beszélünk, nem a 200.000.- forintról van most szó.

 

Dósa József polgármester:De Csabi, miért kötelessége neki többről elszámolni?

 

Nagy Sándor alpolgármester:Gyerekek várjatok, két fajta egyesület, két fajta tevékenység, sose szabad összehasonlítani. Soha nem szabad.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Nem lehet, tudom.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Majd Zsuzsa összeállítja, ha most nem egyeznek a vélemények, úgy is szavazni kell majd a költségvetésről. Nem kell most olyan nagy ügyet csinálni belőle. Most beszélhetünk akár miről is.

 

Dósa József polgármester:De Zsuzsa ez alapján dolgozzon már, ne szívassuk. Azt mondjuk, hogy most berakunk 200.000.- forintot, utána meg azt mondjuk, hogy 100.000.- forint, és akkor dolgozza át az egészet.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Annak nem látom igazán értelmét, hogy esetleg olyan döntéseket hozzunk, ami ha sarokra sarkalunk, be is akarjuk nyilván azokat tartani, mert azért vannak, hogy betartsuk őket, de az hogy egy egyesületnek a működése 100.000.- forinton múljon, és ne tudjon működni az egyesület, beszéljünk itt a Sport Egyesületről. Hála jóistennek nekünk ilyen problémánk nincsen, mert azért a 18 év alatt sikerült úgy gazdálkodnunk szerintem. Nekünk annyiból másabb, és most lehet, hogy a pénzzel magunk ellen beszélek, de annyival másabb a mi helyzetünk, hogy sokkal egységesebbek vagyunk, nem pedig mint a Sport Egyesület vezetése, ezt nyilván tudja mindenki, hogy jöttek-mentek emberek jobbról-balról. Én azt mondom, hogy most próbáljunk meg egy picit tiszta lapot adni ennek a dolognak. Nyilván egy féléves munka van most jelen pillanatban e mögött az egyesület mögött, ami újból indult valamilyen szinten ezen a téren. Hazajött az összes fiatal gyerek, aki idáig Bükkábrányban, Vattán, Mezőkövesden, bárhol futballozott idáig, 17-18 éves gyerekek járnak ide futballozni, Hála istennek Tibolddaróciak. Most 200.000.- forintot fogunk megszavazni az egyesületnek a támogatást, biztos vagyok benne, hogy kevés lesz ahhoz. Viszont el kell mondani, hogy minden egyesületnek az a dolga, hogy megpróbálja fenntartani és ne az önkormányzat támogatására számítson elsősorban, és megpróbáljon menni a pénz után, és ez idáig is így működött.

 

Dósa József polgármester:Nem kaptak az Önkormányzattól több pénzt idáig sem.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Persze. Van olyan Sport Egyesület, ahol millió forintos nagyságrendű támogatásokat kapnak itt a környékünkön is, van ilyen Polgárőr egyesület is ahol 800.000.- forintot kap az önkormányzattól meg mi egyebet. Szerintem addig kell húznunk a takarót, ameddig ér. Én azt mondom, hogy ezt hagyjuk jóvá egyelőre, hogy ezzel tervezzen Zsuzsa, és menet közbe meglátjuk. Mondom még egyszer, hogy egy működéssel legyen veszélyeztetve egy egyesület, az viszont nem szerencsés dolog.

 

Dósa József polgármester:Egyéként abba is érdemes belegondolni, hogy itt gyerekeket támogatsz, a Polgárőr Egyesület az felnőttekről szól, akik esetleg saját maguk is oda tudják adni, a gyerekektől nem várhatod el, nem mindenki teheti meg, hogy saját magát finanszírozza meg.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő:Azért mind a kettőnek más a szerepe, az egyik legalább ugyanannyira fontos, mint a másik. Nem emelném ki egyiket sem, illetve nem hagynám a másikat sem a háttérbe, mind a kettő fontos. Egyikre is nagy szükség van, és ugyan úgy a másikra is. Önmaga ez a 200.000.- forint tényleg nem sok, én ezt hagynám.

 

Nagy Sándor alpolgármester:El kell mondjam, hogy idáig 100.000.- forintot kaptunk, még 2013-ban is 100.000.- forint volt az önkormányzat támogatása a Polgárőr Egyesület részére, ez 2014-ben már 150.000.- forint volt, tehát a tendencia elindult valamilyen szinten fölfelé. Volt amikor csak 50.000.- forint éves támogatást kaptunk, volt amikor csak 90.000.- forint támogatást, nagyon sok pénzt raktunk bele, ezt nagyon jól tudja mindenki,de most nem erről van szó. Mi működünk, meg ez után is fogunk tudni működni.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Ha most 500.000.- forintot mondunk az egyiknek is meg a másiknak is, az jó lesz Zsuzsának?

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Nem, mert azt ő is tudja, hogy az sok pénz.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:De most akkor, írjuk már be ezt az összeget, és majd ha úgy alakul a jövőbe fele a dolog, akkor nyilvánvalóan nem a focit kell tovább piszkálni, hanem a Polgárőr Egyesületnek még juttatni valamit üzemanyagra, akármire, teljesen mindegy.

 

Dósa József polgármester:Egyébként Zsuzsa azt mondta, hogyha pontosan ilyen estekben túltervezzük, mert ha ebből nem jövünk ki, akkor pótköltségvetést kell csinálnia. Viszont, ha nem használjuk föl, az nem gond. Tehát ha ilyen elképzelésünk van, hogy a Polgárőrségnek többet akarunk adni, akkor tervezzünk 500.000.- forintot, és ne az legyen, hogy szeptember 22-én össze kéne egy pótköltségvetést állítani, mert még 200.000.- forintot oda szeretnénk adni. Zsuzsa kifejezetten erre kért, hogy ha pl.: jutalom, beruházást akarunk, ő azt kérte, hogy ezeket árazzuk föntebb, és akkor majd megint csak mínuszra kell kihoznunk a költségvetést. De neki az a rosszabb, amikor mi azt mondjuk, hogy van egy eszközünk, amit beszereztünk az évben, a 380.000.- forintos toló lapunk. Betervezhetjük csak azt is, mert azt ebbe az évbe fizettük ki, de ha többet nem tervezünk be, akkor nekünk pótköltségvetést kell csinálni ha még veszünk hozzá egy akármit. Így gondolkozzunk a jövőben, arra kért bennünket.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Na, akkor most ezzel megint beljebb vagyunk.

 

Markó József Csaba települési képviselő:Akkor egyértelmű. 300.000-300.000.- forint.

 

Dósa József polgármester:Csak ésszerű keretek között, hogy mínusz tízen húszmillió forint fölé ne menjen.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Igen.

 

Markó József Csaba települési képviselő:Akkor mind a kettő legyen 300.000-300.000.- forint.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Attól függetlenül, hogy az egyesületeknek van fekete pénze vagy nincs fekete pénze, de ténylegesen én azt mondom, hogy ha ilyen döntéseket merünk vagy akarunk hozni, igen is azt gondolom, hogy ezt látni kell az egyesületnek a költségvetéseit.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Mennyi kellene nekik a működésükhöz.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Mivel számol, milyen bevételekkel számol, milyen kiadásokkal számol, szóval látni kell a végén.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Ezt nem látjuk. A Sport Egyesületnél végképp nem látjuk.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Az enyémet se látta sose vagy a Polgárőrségét se, mert én mindig csak azt az összeget hoztam, amit mindig megkaptam az önkormányzattól támogatásként, mással nem kellett soha elszámolni. Én úgy gondolom, hogy attól függetlenül a szabályozás szempontjából úgy lenne korrekt. Ez úgy lenne korrekt, ezek után.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Ha pénzt teszünk bele, lássuk a költségvetésbe.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Így van.

 

Dósa József polgármester:Akkor mit írjak ide be?

 

Nagy Sándor alpolgármester: József, túl kell tervezni.

 

Dr. Molnár Sándor alpolgármester:300.000-300.000.- forint. Majd meglátjuk.

 

Markó József Csaba települési képviselő:Meg a Népdalkörnek akkor 100.000.- forintot.

 

Dósa József polgármester:Hű, nem tudom ki fog-e jönni a költségvetésünk.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Most mondtad, hogy túl kell tervezni.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Jóska, ezek az izgalmasak.

 

Dósa József polgármester:Olyan, hogy jutalom. Jutalmat akarunk-e betervezni? Beruházásra mennyit akarunk betervezni? Eszközbeszerzésre mennyit akarunk betervezni? Első lakáshoz jutókra mennyit akarunk? Lakásfenntartásit mennyit akarunk?

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Az majd külön téma lesz a szociális rendelet.

 

Dósa József polgármester:Háromszori ajándékutalványt akarunk-e? Térítési díjakat akarunk-e emelni? A civil szervezetekről meg már beszéltünk, bár van még több civil szerveztünk is, mert az Ezüst Fenyő Nyugdíjas Klub, van Kultúrklub, a Borklub. Vannak itt még szervezeteink.

 

NagySándoralpolgármester: Darócos Alapítványtól kezdve.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:A beruházások kérdése, amin komolyan el kellene gondolkodni, hogy mit akarunk csinálni. Utak fenntartására, mit, hogy mennyit.

 

Dósa József polgármester:Jutalmat is, amit az év végén is adtunk, megkapta mindenki a háromszori ajándékutalványt.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Ez tavaly, 2014.?

 

Dósa József polgármester:Tavalyról beszélünk, igen. Ebbe az évbe, Zsuzsa tőlem kérdezte, hogy ezeket beszéljük meg mi, hogy ezt tudja kitölteni. Eddig Marika eldöntötte, ő tervezte be, most én azt gondolom én döntsem el, a testület azért van, hogy ezt eldöntsük el közösen.

 

Markó József Csaba települési képviselő:Küld már el az anyagot, hogy mióta megy.

 

Dósa József polgármester:De Józsi, ezt már csináljuk.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Látod, erről beszélünk, hogy akkor miért nem lehetett kiküldeni.

 

Dósa József polgármester:Lajos bának meg van az anyaga, maga szavazta meg, ott van, akkor be kellett volna nyúlni a fiókba, kihúzni oszt megnézi kész. Mindent lehet.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő:Igen, csak nem tudtuk, hogy erről beszélünk. Én erre emlékszem is és ezt tovább nem is kéne tovább ragozni, minden maradjon úgy, mint ahogy a tavalyi áron volt és pont, befejeztük. Minden a tavalyi áron maradjon. És ha ki lesz kapcsolva, akkor én még szeretnék ehhez hozzátenni valamit kikapcsolás után, és minden maradjon a tavalyi árakon, és nem kell felül überelni semmit sem, jó? Én azt kérem, hogy minden a tavalyi árakkal legyen betéve. Mikor kikapcsoljuk, akkor el fogom mondani.

 

Dósa József polgármester:Nem tudom beruházás mennyi volt a tavalyi áron? Eszköz beszerzés volt-e a tavalyi áron?

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Biztos, hogy volt.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:De most mik a lehetőségeink? Milyen határokon belül gondolkodhatunk?

 

Dósa József polgármester:Csabi, nem tudom, gőzöm sincs.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Akkor miről beszélünk? Akkor 100.000.000.- forintért vegyünk, mit tudom én úthengert, most mondtam valamit. Így nem tudjuk na.

 

Dósa József polgármester:Rendben. Akkor hagyjuk ezt.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Nem, Józsi. Van egy tavalyi, és azt mondjuk, hogy 10-15%-kal lehet igazgatni. De ha látom, akkor azt mondom, hogy ez ésszerű. De most tényleg, beruházáson mi olyan pénzünk lesz, amit arra fogunk tudni szánni?

 

Dósa József polgármester:Jövő héten össze kell hívni egy testületi ülést, és akkor ezt megbeszéljük.

 

Markó József Csaba települési képviselő:Ennyi.

 

Dósa József polgármester:Vagy akár egy beszélgetést.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Egy beszélgetést és akkor ezt az egészet úgy kell megcsinálni, hogy ott lesz a Zsuzsa a tavalyi számadatokkal, ott leszek én is, átbeszélgetjük, mert ez most nekünk azért fontos, hogy el tudjunk a tervezésnél indulni. Majd ez végleges akkor lesz, amikor a Képviselő-testület a költségvetést elfogadja.

 

Dósa József polgármester:Jó, rendben. Akkor a jövő héten.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Szerintem csináljuk így. Ott legyen a Zsuzsa is, mert felmerülhetnek olyan kérdések számadatokkal kapcsolatban, amit ő mindjárt tud nézni.

 

Dósa József polgármester:Akkor még volt olyan, hogy.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Az a baj, mondod, hogy a tavalyi árat tartanád. Oké, rendbe van, csak…

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Civil szervezetek támogatása, semmi más, csak a civil szervezetek támogatása, és nem kell végig menni, überelni, mert nem tudjuk mire mi fog jutni. Én a civil szervezetek támogatásáról beszélek kifejezetten semmi másról, mindenki kapjon egyelőre ugyan annyit, mint tavaly és majd meglátjuk, hogy mi jut. Ne ígérjünk már fejetlenül több millió forintot.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Én azt mondom, hogy az, amibe beírod ezt a 300.000-300.000.- forintot, nyilván amikor látjuk, hogy mekkora lyuk ez a költségvetésben, akkor azokból a kiadásokból kell faragni lefelé, tehát nem az, hogy a villanyszámlából, mert abból nem tudunk.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő:Én kifejezetten csak a civil szervezetek támogatásáról beszélek. Az nyugodtan maradhat annyi, mint a tavalyi és akkor majd meglátjuk, hogy mit kell. Én is azt mondom, hogyha a sportkörnek még szüksége 50-100-150.000.- forintra, akkor nyilván ki kell fizetni. Volt már, hogy ki is fizettük. Ez nem egy olyan nagydolog, de voltak olyanok, amikről nem is most kellett volna beszélnünk. Legalább is szerintem.

 

Dósa József polgármester:Ha jövő hétre nem tudom beírni, akkor majd kiszólok mindenkinek és addigra összekészítjük az anyagot. Egyébként tényleg így kellett volna kezdeni.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Jó. Én meg megkérnélek, hogy legközelebb ne használj már ilyen személyes jelzőket. Te is itt voltál, te voltál az alpolgármester.

 

Dósa József polgármester:Nekem is meg kell, hogy legyen.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:De akkor nem kellene így.

 

Dósa József polgármester:Igaza van Lajos bának.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Nem először csinálod és kicsit érzékeny vagyok.

 

Dósa József polgármester:Ja ja.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő:A másik meg az, ha tudjuk, hogy hogy készüljünk, akkor úgy készülünk, de nekünk ezt senki nem mondta, hogy hozzuk el, én is elő tudtam volna keresni. Az egész paksamétámat el tudnám hozni az elmúlt négy évről.

 

Dósa József polgármester:Teljesen igazatok van. Jó, akkor a többi ami még, volt egy belső ellenőrünk, vagyis már lett, mert megkötöttük a szerződést, akit eddig is kötelezően kellett volna alkalmazni, de nem volt. Ő 40.000.- forint + áfáért jön el a Közös Önkormányzatot ellenőrizni, itt megoszlik majd a költség. Azt hiszem, két alkalmat kell évente kifizetni, illetőleg esetenként.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Erről a következőt kell tudni. Az Önkormányzati Közös Hivatallal van megkötve a szerződés és a belső ellenőrnek évente két alkalommal kell ténykednie úgy, hogy a két önkormányzattal kapcsolatos teljes belső ellenőri tevékenységet végzi el alkalmanként bruttó 40.000.- forintért. Ebbe benne van Tibolddaróc is, Sály is. Az elfogadott belső ellenőrzési munkatervnek megfelelően pedig ellenőrzést végez mindenhol.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Zsuzsának ez már régi vágya.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Kötelező feladatról van szó, a törvények erről azt mondják, hogy a belső ellenőrzésnek működnie kell. Ez kétféleképpen oldható meg, vagy úgy, hogy egy önkormányzat vagy önkormányzatok közösen alkalmaznak egy függetlenített belső ellenőrt. Az azt jelenti, hogy a megfelelő szakképesítésű személyt köztisztviselői állományba veszik, és úgy alkalmazzák. Ez a költségesebb megoldás. Vagy pedig megbíznak külső vállalkozó személyt, akinek megfelelő képesítése van, ezt elvégzi. Ez jóval olcsóbb, azt tudom mondani, hogy így most minimális költséggel lesz megoldva, ez azt jelenti a két önkormányzatnál, hogy éves szinten mondjuk az ellenőrzési napok számától is függ, de szerintem a két önkormányzatra nézve a most megkötött szerződés alapján, éves szinten nem haladja meg a 200.000.- forintot. Szerintem ez a fajta megoldás most optimálisnak tűnik. Én nem tudok jobbat ettől most.

 

Dósa József polgármester:Így van.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Azt szeretném mondani, hogy Zsuzsának ez már régi vágya volt, hogy ő is úgy szereti megoldani a dolgait, hogy ha más utána ellenőrzi, megnézi, hogy utána rendbe legyenek a dolgok.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Ez nem az.

 

Dósa József polgármester:Ez nem azt csinálja.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Az a könyvvizsgáló.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:De összefügg a két dolog.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Összefügg a két dolog, persze, hogy összefügg.

 

Dósa József polgármester:Ez törvényességi feltétel.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Világos.

 

Dósa József polgármester:A másik, ami Zsuzsának régi vágya volt, hogy legyen neki egy segítsége, aki őt leellenőrzi.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Gyakorlatilag, akivel szakmai kérdéseket tud konzultálni. A felmerülő nem egészen tiszta kérdéseket is – azért hadd mondjam, hogy mostanában sok van, mert az önkormányzati könyvelést, pénzügyeket, illetőleg rengeteg változás volt, és nem egyértelműek azok a dolgok, amik korábban egyértelműek voltak. Ha most nincs mellette egy szakértő ember, akkor ezt nehéz megérteni. El szeretném mondani, hogy a pénzügyek - mindenhol és nem csak az önkormányzatoknál, hanem a vállalkozásoknál is - annyira szakirányú napi ismereteket igénylenek, hogy én, ha megfeszülnék, se tudnék neki a könyvelési kérdésekben semmiféle segítséget adni. Ehhez most lesz neki egy olyan szakértő segítsége, aki okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel bír, államháztartási szakon közel négy évtizedes szakmai gyakorlattal bír. Az Állami Számvevőszéknél dolgozott sokáig. Azon kívül önkormányzatoknál szerzett gyakorlata is volt, és most hosszabb ideje dolgozik vállalkozóként. Úgy hívják, hogy Fekete Tibor. Olyan szerződést kötünk vele majd, amely arról szól, hogy havonta egy alkalommal megjelenik itt, egy teljes napot itt tölt, ez effektíve arról szól, hogy dolgoznak így pl.: most a legelső alkalommal járt itt, kedden volt és gyakorlatilag a nyolc órát végig dolgozták ebéd nélkül Zsuzsával és nem végeztek. Holnap reggel fog jönni 700órára és folytatják azt, amit abba hagytak.

 

Dósa József polgármester:Másik emberről beszélünk. Két emberről van szó. Jó?

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:De összefügg a kettő. Mindegyik arról szól, hogy a pénzügyek, a gazdálkodás rendben legyen.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Ezt mondtam én is.

 

Dósa József polgármester:Mindenki megkapta ezt a síkosság mentesítési tervet, ezzel egyetértünk-e, kell–e változtatni valamit rajta?

 

Brezovcsik Béla települési képviselő:Én a Bottyán utat belevenném. Nem azért, mert én lakom ott, hanem azért mert ott a konyha és oda viszik a tejet, a kenyeret meg minden egyéb mást, ha csak addig is, én felmentem meg lementem a legnagyobb jégbe is, de én azt belevenném.

 

Dósa József polgármester:Belevehetjük.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Egyezzünk meg abba, hogy ezt belefogalmazom a megfelelő helyre és holnap interneten mindenkinek kiküldöm. Jó lesz így?

 

Dósa József polgármester:Illetőleg majd, ha ez tényleg mindenkinek megfelel, akkor elküldjük a rendőrségnek meg a tűzoltóságnak.

 

Markó József Csaba települési képviselő:Jó.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Szerintem a többi része jó, a lényeg az, hogy ott legyen benne, hogy az iskola meg a konyha megközelíthetősége állandóan biztonságos legyen.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő:Volt olyan, hogy a tejet meg a kenyeret lepakolták az út aljára és onnan kellett felhordani. Nem magam miatt kérem.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Rendbe van Béla, jogos az észrevétel.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő:Nem, mert én lejöttem most is.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Tudom.

 

Markó József Csaba települési képviselő:Esetleg még az úton parkoló autókat felszólítani, hogy a helyet ne vegyék el.

 

Dósa József polgármester:De most hogy szólítod fel?

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Ezt majd megbeszéljük Polgármester Úrral, úgy írom be. Nincs ezzel semmi gond, azért hoztuk be, hogy megbeszéljük, tisztázzuk.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Lehetne az első helyre is.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő:Régen az volt az első, tehát nem azért mert én lakom ott, nekem igazán mindegy.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Én is azt mondom, hogy lehetne az első.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő:Én látom, hogy a budapesti Rákóczi úttal vetekszik a forgalom reggel 800-ig, fél 900-ig. Ezt mindenki látja.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Nagyon sokan a gyereket személykocsival viszik.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő:De délután is ugyan így.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Délután is, meg délbe is.

 

Dósa József polgármester:Lehet ott is kezdeni, persze.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Ha a sorrendiséget nézzük, ha az utcák sorrendiségét nézzük, különösen hétköznapokon mikor iskola van, akkor az biztos, hogy a Bottyán út legyen szerintem az első.

 

Markó József Csaba települési képviselő:Az lesz, és akkor utána a többi.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Jó. Egyetlen egy mondattal ezt helyre tudom tenni.

 

Markó József Csaba települési képvisel:Persze.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:A többi azért szerintem az jó.

 

Dósa József polgármester:Jó, akkor még egy van és nincs is több, a Szilvási Trans Építő Kft.-től megkaptuk a számlát. Nekünk volt egy vállalt kötelezettségünk, hogy ha készen lesz az iskola kazán csere, illetőleg a régi kazánt fölrakják az ebédlőbe, akkor mi a kazánnak a felét kifizetjük. Beszéltünk is Kadlokkal a kivitelezővel, azt mondta, hogy az ő hibájából nincsen beszerelve, ő megkapta a pénzeket, állítólag pénteken, a holnapi nap lesz összehangolva. Ezt tovább adnám közbe mindenkinek, aki el akarja olvasni. Ez egy szerződés, viszont azt mondta a Szilvási András, hogy a Marikával, az előző Polgármester asszonnyal kötött egy kiegészítő szerződést, mivel meghibásodott a régi kazán, ezért az önkormányzat eláll a beszerelési mit tudom én, le van írva, meg van fogalmazva, el kell olvasni.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Magyarán nem kerül a konyhába beszerelésre a kazán.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Akkor ezt el kell vinni oda a Harai Máriának.

 

Markó József Csaba települési képviselő: Ez a szerződés, amit adtak?

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Ott van.

 

Markó József Csaba települési képviselő:Akkor magyarán ez egy kiegészítés?

 

Nagy Sándor alpolgármester:Igen, ez egy kiegészítés. Volt egy előző szerződés, ez 2013. hivatkozik is ez a szerződés rá.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Azt a 2013-at szövegeztem én, az meg is van, nincs is ezzel semmi gond, csak arról mondja ez azt, hogy az érvénytelen.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Azt a kazánt mikor tették be, ami elromlott és levettek?

 

Nagy Sándor alpolgármester:Az akkor történt, mikor a beruházás, 2013-ban.

 

Markó József Csaba települési képviselő:Akkor az nem garanciális?

 

Nagy Sándor alpolgármester:Nem garanciális, mert attól függ, hogy melyik irányból nézed a garanciát. Tehát a cég megvizsgálta, aki a garanciális szervize ennek a cégnek. Ez Mezőkövesden a Tüzesker Kft., kiadtak róla egy olyan szakvéleményt, hogy nem garanciális hiba történt a készülékkel, mivel a kazántest kilukadt, ennek a következménye az lett, hogy kettévágták a kazántestet, ez tele volt hordalékkal, üledékkel, ami onnan származik, hogy a régi fűtési rendszerből belekerült a kazántestbe a szutyok, az öntvény radiátorból, csövekből, egyebekből is. Ez a készülék erre nem alkalmas. Igaz, hogy fel volt téve egy mágneses szűrő a kazán elé, de az ennek a szűrésére alkalmatlan.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Üzemeltetési hiba.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Ki üzemelte be ezt a kazánt?

 

Markó József Csaba települési képviselő: És ki tervezte az egészet?

 

Nagy Sándor alpolgármester: A Tüzesker Kft.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Aki a garanciát el is dobta?

 

Nagy Sándor alpolgármester: Igen.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Ha ő üzemelte be, akkor viszont ezt rajta kéne leverni. Mert aki beüzemeli, az vállalja a garanciát.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Volt egy kivitelező, aki ezt a kazánt fölrakta a falra, technikailag beszerelte, van egy cég, aki a beüzemeléssel foglalkozik. Odamegy, bekapcsolja a kazánt, beállítja és fűtök másfél évig a kazánnal.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Levolt írva a szerződésbe, hogy na jó mindegy.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Lajos mondd el.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Csaba, aki beüzemeli a készüléket az nem vállal garanciát azért, hogy a hordalék be fog jönni a rendszerbe.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Figyelj csak Lajos.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:De én azt úgy üzemelem be, hogy…

 

Nagy Sándor alpolgármester:De üzemelt másfél évig. Arról ő nem tudott, hogy az a rendszer nem volt átmosatva. Most Kadlokék körülbelül…

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Akkor miért akar így megetetni a Szilvási? Hát ki csinálta?

 

Nagy Sándor alpolgármester:Ácsi. Két dologról beszélünk. Én a Tüzesker Kft-ről beszéltem.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Én is arról beszéltem.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Nem beszélek másról, mert az első perctől kezdve benne vagyok én. Hónapokat töltöttem el, ezt hidd el nekem. És nem tudtam véghez vinni ezt a dolgot. Az is, hogy milyen szerződést kötöttek arról jobb nem beszélni, mert a Szilvási nem is akart ezzel a dologgal foglalkozni.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Mindegy, ebbe ne menjünk bele.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Csabi, hallgassuk már végig.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:A legjobban ismeri ezt a témát. Mondjad Lajos.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Mondd el Lajos légy szíves.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Tehát, beszerelésre került egy olyan kazán, amit összefüggésbe hoztak azzal, hogyha leállna a 63 KW-os aprítékos kazán, ez a kazán akkor is el tudja látni a fűtést gázosan. Innen indult ez az egész dolog. Hogy hogy számolták ki, mint számolták ki a teljesítményét, akár az egyiknek akár a másiknak, teljesen mindegy. A dolog megbukott. Beüzemelte a Tüzesker Kft. embere a kazánt.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Így van, a gázkazánt.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Két nap múlva megállt a rendszer, mentem megnéztük, nem volt beépítve szűrő. Mondtam Fekete Sanyinak, üljünk be, a kocsiba lementünk Mezőkövesdre vettünk szűrőt. Tehát még csak be se volt építve a szűrő.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Csaba, kivitelezési hiba még egyszer mondom.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Beüzemelni se lett volna szabad neki, érted?

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Ott savazta ki a csávó, háromszor lett kisavazva a kazán. Az, hogy mitől arról már jobb is nem beszélni. Annyi savazást azért már nem hiszem, hogy elbír, de teljesen mindegy.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Beüzemelni se lett volna szabad.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Csaba, hallgassuk végig Lajost.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Ment a huza-vona Szilvási Andrással, hogy ez így nem jó ez az egész dolog. Ez az én javaslatom volt, hogy fel kell tenni egy 100 KW-os kazánt, és ezt a kazánt, ami akkor igaz, hogy két savazás után működött, át kell szerelni a konyhába. Szilvásinak nagyon jó a beszélőkéje, a fiatal csávónak, csak elkerülte a figyelmét, hogy mind a két kéményt át kell szerelni. A konyhán egy az, hogy nem is olyan kémény volt, a másik kéményt is a kazán miatt ki kell... De ő ezt bevállalta, hogy ő lecseréli így a dolgokat. Akkor lett ez a fele vagy 500.000.- forint körüli összeg meghatározva. Biztos te is emlékszel rá Józsi. Addig ment a huza-vona, hogy ez a kazán megadta magát. Kit érdekelt? Hát érdekelje Szilvásit, hogy megadta ez a kazán magát, mert ez beüzemelési hibából adódik, illetve szerelésből adódik, hogy nem lett az egész rendszer kitakarítva, lemosatva, nem tudom milyen szűrőt kellett volna betervezni, ebbe nem is akarok belemélyedni, de mindegy. Szilvási meg most jön, én nem tudom, hogy milyen szerződést kötöttünk Marikával, de még egyszer mondom, hogy…

 

Nagy Sándor alpolgármester:Itt van, olvasd el. Hivatkozik az első szerződésre és ez annak a kiegészítése.

 

Dósa József polgármester:Én beszéltem Marikával, és ő azt mondta, hogy a KLIK fogja…

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Ő gyakorlatilag azt mondja arról a 2013-as szerződésről, hogy az hatályát veszti.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Csaba, az egészbe azt kell tudni, hogy volt egy generál kivitelező cég, megbíztak ezzel a munkával. Ő kapott egy hozott anyagot, amivel neki dolgoznia kellett, ezt az anyagot ezt elkészítette a Balogh István. Balogh István mérette föl, ennek a berendezésnek a nagyságrendi szükségességét. Ő idehozta Sályból az energetikust, kiszámoltatta, hogy hány KW-os aprítékos kazán kell, az akkora hülyeséget beszélt.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Akkor az energetikus is rosszul számolt.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Azt mondta, hogy 60 KW-os kazán fogja fűteni az iskolát. Az egy nagy ökörség volt.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:210-et leszereltek és helyette maximum teljesítménnyel 160-at szereltek fel.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Igen így van, és ez a kazán, ez az aprítékos kazán teljesítményileg nem tud csak 87 KW-ot.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Tudom, ezzel tisztába vagyok, nem ezzel van a problémám…

 

Nagy Sándor alpolgármester: Még egyszer mondom, az hogy most a Tüzesker Kft. csinálta a beüzemelést, hogy ki a hibás vagy ki nem a hibás.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: A garancia az üzemelőé.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Csaba, ki bízta meg a Tüzesker Kft-t?

 

Markó József Csaba települési képviselő:Teljesen mindegy.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Mindegy, aki beüzemelte ő vállalja a felelősséget. Figyelj…

 

Nagy Sándor alpolgármester:Csaba, az önkormányzat szempontjából…

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Még egyszer mondom én nem Szilvásin akarom leverni a felelősséget.

 

Dósa József polgármester:Az a baj, hogy ezzel valamit kezdeni kell.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Nem kell kifizetni.

 

Dósa József polgármester:De ez alapján a szerződés alapján ki kell.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Tessék?

 

Dósa József polgármester:De ki kell.

Markó József Csaba települési képviselő:Azt is meg kellene említeni, hogy hibásan teljesítettek, ennyi.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:De be kellene bizonyítani. Egy női polgármester az honnan tudja megállapítani, hogy most miből…

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Nem erről van szó.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Az a baj, hogy kötött egy ilyen szerződést.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Közösen itt ültünk azon a megbeszélésen. Erről a fűtésről és fűtés rendszerű robosztusról beszéltünk. Akkor ez tűnt a legjobb megoldásnak, hogy idejében ezt a kazánt ki fogják cserélni egy nagyobbra és az ott lévő kazánt át teszik a konyhára. Ez így meg volt beszélve és úgy volt, hogy fele-fele arányban vállaljuk, csak időközben ez a kazán meghibásodott.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Ki is lett cserélve egy 120 KW-ra.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Nekem még lenne egy kérdésem. Itt felújítás lett, napkollektor minden fel lett téve. Működik a napkollektor?

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Nem működik.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Miért nem működik?

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Működik az aprítékos kazán?

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Utána jött volna, hogy működik az aprítékos kazán? Nem működik. Gázkazánnal fűtünk? Gázkazánnal. Akkor kérdezem, hogy ennek az egész beruházásnak mi volt az értelme?

 

Nagy Sándor alpolgármester:Ennek a beruházásnak az a legnagyobb problémája, hogy volt egy műszaki ellenőre.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Hát akkor meg perelni kell a műszaki ellenőrt. Gyerekek, hát ezek milliós tételek.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Én már háromszor neki fogtam, hogy én saját magam írok egy levelet a Tállai András Úrnak, sőt akartam vele beszélni.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Már meg is írtuk piszkozatba Lajos.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Akartam vele beszélni, de nem olyan volt a helyzet, hogy erről lehetett volna beszélni. Ez már mindennek a teteje, komolyan mondom.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Nekünk ő sem tud segíteni, most írhattok neki levelet.

 

Dósa József polgármester: Szerintem ez alapján nekünk, ha fog üzemelni, mert feltétel volt az is, állítólag holnap már fog üzemelni, mert egybehangolják a fa aprítékos kazánt.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:És a napkollektor?

 

Nagy Sándor alpolgármester:Azt nem.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Ja, hogy azt sem tudjuk, hogy van-e a tetőn egyáltalán. Feltettek három üveglapot vagy mi Józsi.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Én annyit tudok ezzel kapcsolatba elmondani, hogy a konyhán a napokba nagyon sokat jártam, oda is be van téve egy 1000 literes puffertároló és egy kombinált indirekt víztároló, amiről azt kell tudni, hogy fűt hat sík napelem, ami fent van a tetőn. Fűtene, de az se fűt. Valamint a fűtési rendszerbe beleforgatja a meleg vizet amikor a radiátor azt mondja, hogy elég és akkor ezt beforgatja és ez adja a meleg vizet. Ez a víztározó szerintem, amikor a kazánház elkészült nem működött. Kiengedtem belőle a vizet, mert tele volt vízzel, meg tudják mondani Erikáék, olyan fekete rozsdás, koszos víz jött ki a tárolóból, ott állt benne másfél vagy két éve kb. a víz. Idehoztam a cégtől a villanyszerelőnket, aki egy egész ügyes gyerek, kimérte a vezetéket, úgy néz ki, hogy a napkollektornak fönti szondája, ami a vezérlést adná a dolognak az el van szakadva. A beprogramozáshoz semmi papírt nem lehet találni, hogy hogy lehet beállítani a programszerkezetét ennek a kütyünek. Ezt letöltöttük az internetről, most ott tartunk, hogy ki fogunk mászni a tetőre és megnézzük a szondának a végét, mert valószínűleg szakadt. Azt írta ki, hogy szakadt. Azt tudni kell, hogy a konyhán a mai napig nem működik a napkollektor, meg nem is működött.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Akkor miről beszélünk?

 

Nagy Sándor alpolgármester: Az iskolába a Tüzeskeresek azt mondták el, hogy ráadásul a napkollektor működtetéséhez rossz szelepet vettek.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: De ki üzemelte be a napkollektort?

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Tehát nem jó a szelep hozzá?

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Akkor most miről beszélünk?

 

Nagy Sándor alpolgármester: Nem üzemel a napkollektor.

 

Dósa József polgármester: Lajos bá én arra emlékszem…

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: De most tegyük félre ezt az egész megállapodást.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Azt kéne megkeresni, aki beüzemelte. Jó, akkor menjünk a generál kivitelezéshez, menjünk ki, hívjuk ki és mutassa meg, hogy működik a napkollektoros fűtés, mutassa meg hogy működik az aprítékos kazán. Működik? Működik. Akkor fizetünk. Ennyi.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Igen, meg akkor az aprítékos kazánon nem kell fizetni azt a 600.000.- forintot, ha az aprítékos kazánról fogják fűteni magát a konyhának az épületét, mert erről volt szó az energetikai pályázatba, hogy onnan megy a fűtés.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Jöjjön már ki, kapcsolja be nekünk, mutassa meg nekünk, mert mi hülyék vagyunk hozzá, ő mutassa meg, hogy kell ennek működnie.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Jöjjön ki.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Azért merem mondani azt, hogy az a szabályzó, ami fel van téve a falra, az nem volt még be se szabályozva.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Engem nem érdekel, hogy milyen szabályzó van felszerelve.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: De volt egy vállalkozás.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Igazából nem is működhetett volna a napkollektor akkor sem, hogyha nincsen benne a szakadás, mert beszabályozva nem volt.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Azért mondom, hogy jöjjön már ki a generál kivitelező és mutassa meg, kapcsolja be, így működik a szabályozás.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Azt írja ki, hogy 00, tehát nincs rajta beállított érték. Az derült ki belőle, hogy…

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Hívjuk ki a generál kivitelezőt vagy az emberét és mutassa meg. Azt mondtátok, hogy akkor kell fizetni ha működik. Menjünk ki, működik? Működik, akkor fizessük ki.

 

Markó József Csaba települési képviselő: De kötbér van a szerződésben.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Egyet értek ezzel most amit mondott Csaba.

 

Serfőző Lajos István:Mivel értesz egyet?

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Azzal, amit Csaba mond.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Szerintem hozott magával alvállalkozót.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Az a lényeg, hogy működjön.

 

Dósa József polgármester:Csabi, az a baj, amit Béla mondott. Mi tényleg leültünk a kis Szilvásival, a naggyal, a kivitelező itt volt, és mi azt mondtuk, hogy ha ez megvalósult, akkor nekünk több követelésünk nincs. Még Lajos bá mondta, hogy….

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Ennyi bajunk van ebbe az egészbe…

 

Dósa József polgármester:Lehetne melletted beszélni egy szót is? Innentől fogva szót lehet kérni, szót adok, és megvonom a szót, aki nem na. Hát nem igaz, hogy nem lehet. A lányok így hallgatják a magnót, hogy tudják, hogy mi van rá írva komolyan mondom, vagy rámondva. Nem tudnak jegyzőkönyvet írni.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Én azt mondtam, ami nem valósult meg. Én azt mondtam, hogy akkor kapják meg azt az 500-600.000.- forintot. Meg kell keresni, hogy miért ment tönkre az a kazán, ami föl lett oda szerelve. Meg kell keresni. Nem kell itt takarózni, hogy Baloghal már nem kezdünk ki meg úgy se lehet már őt sehol sem elérni, meg mit tudom én. Mit érdekel engem Balogh. Szilvási András volt a fővállalkozó. Jogilag ő felel mindenért.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:A Baloghért is.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Jöjjön ki, menjünk fel, beszéljük meg. Azt már meg se kérdezem, hogy ezelőtt két és fél vagy három hónappal felszerelték azt a kazánt ami van, de az csak annyi, mint hogyha oda tették volna, mert nincs összedolgozva a másik rendszere. Az aprítékost ennyi időn keresztül nem is tudta Sanyi használni egyáltalán. Saját szememmel néztem meg, egy vezeték nincs bekötve se a szivattyúba, se a szabályzószelepekhez, se sehova. Milyen ember? És akkor mi az, hogy Tállai András nem tud ebbe…

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Most ebbe ne menjünk bele, most ez nem politika.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Ő volt az egész projektnek a támogatója, a Tállai András.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Itt egy a lényeg, hogy működjön.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő:Na, visszajutottunk oda mint ahová, itt a legnagyobb baj az, hogy az a kazán idő előtt meghibásodott. Akkor amikor leültünk tizenötödjére, és megbeszéltük, hogy fele-fele vállaljuk a költségeket, és kazánház lesz majd építve a konyhára. A teljesítmény megfelelő lesz, de az a kazán időközben elromlott. Erről beszélünk. De akkor, amikor itt mindannyian egyöntetűen megszavaztuk, hogy a fele-fele költségviselés az teljesen jó, tehát most annak az esedékessége a kérdés. Mindössze erről beszélünk.

 

Dósa József polgármester:Sőt én arra is emlékszem, hogy…

 

Brezovcsik Béla települési képviselő:A továbbiak az nyilván más kérdés, az hogy nem működik a rendszer, illetve az is rossz meg az is rossz, az már egy teljesen más kérdés. Itt most erről van szó, azóta már egy fél órája erről beszélünk.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Igen, jó most akkor ez teljesen természetes számunkra? Számomra nem természetes, hogy egy közel 1.000.000.- forintos kazán csak úgy meggondolja magát 1,5 év után, oszt akkor én nem működök tovább, mert nem.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő:Mindannyian ismertük a rendszer hibáját, voltak különféle egyeztetések. Tudjuk azt, hogy a kazán teljesítménye alul lett tervezve. Ráfogta aki kiépítette a gépészeti rendszert, hogy nem megfelelő a szigetelés. Oda-vissza ment a mutogatás, és a végeredmény az lett, én mindig is azt mondtam, hogy szerencsénk van ezzel a téllel, hogy nincs mínusz 15-20 fok tartósan, mert akkor az derült volna ki, hogy a mi iskolánk korszerűsítve van, csak nem üzemképes. Be kellett volna zárni. Én ezt sorozatosan elmondtam, vissza lehet nézni a jegyzőkönyvekből. Ráköltöttünk 100.000.000.- forintot és nincs egy használható rendszerünk, én ezt mondtam. És most is ezt mondom.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Ez a legnagyobb gond.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: És akkor most miről beszélünk?

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Az az egy szerencsénk van, hogy átvette a KLEBERSBERG tőlünk az iskola fenntartását. Ez a legnagyobb szerencsénk. Egyébként ez egy örökös problémánk lenne.

 

Markó József Csaba települési képviselő: Csak egy kérdés, ki írta alá?

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: A polgármester illetve a műszaki ellenőrök.

 

Markó József Csaba települési képviselő: Akkor meg van, hogy kik.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Ez ilyen egyszerű.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Már megint nem arról beszélünk, amiről kéne.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Itt az a kérdés, ha működik akkor fizetünk.

 

Dósa József polgármester:Csabi, vállalati szerződésünk van, ha beszerelik, összehangolják…

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Össze van már hangolva? Csak kérdezem.

 

Dósa József polgármester:Ez holnap lesz összehangolva.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: A kollektorral, mindennel?

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:A kollektor az egy külön kérdés.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Csak egy kérdés, a kollektor az nem szerepelt a fűtésbe?

 

Markó József Csaba települési képviselő:De.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Korszerűsítés benne volt az energetikai pályázatba.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:De a fűtési rendszerbe a kollektor?

 

Nagy Sándor alpolgármester:A kollektor a használati meleg vizet csinálja.

 

Markó József Csaba települési képviselő:De most mondtad, hogy rásegít a fűtésre.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:A fűtés segítene a rá a kollektoros rendszerre.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:A fűtés a napkollektorral kapcsolatba van?

 

Dósa József polgármester:Honnan tudjam Csabi, nem vagyok szakember. Olyan hülyeséget kérdezel tőlem.

 

Nagy Sándor alpolgármester:Nincs.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Magyarul csak feltették a tetőre.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Ne beszéljünk a rossz kazánról…

 

Pribéli Csaba György települési képviselő:Csak kérdezem.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Ne beszéljünk a rossz kazánról, mert ne, tönkre ment. Lehet fűteni a konyhát az iskola fűtéséről vagy nem lehet?

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Lajos, ez nem kérdés, sőt…

 

Dósa József polgármester:Bocsánat. Én arra emlékszem, amikor itt ültünk még, én még felhoztam egy-két dolgot, hogy a tetőtér alatt nincs szigetelés, a külső homlokzat stb. Lajos bá mondta, hogy akkor rendbe van, itt befejeztük, akkor több követelésünk nincs, ezt tegyék rendbe, ehhez képest Marika még kötött velük még egy szerződést, nem csak Lajos bá. Mindenki megmondta, hogy akkor itt befejeztük.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Igen.

 

Dósa József polgármester:Ehhez képest, még kötött velük egy szerződést. Most ott tartunk, hogy nekünk ezt, ha megkötötték a szerződést, ki kell fizetni, ezeket a szerződéseket olvasva.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő:Én meg akkor azt mondom, ha te azt a papírt nézed, és zárjuk is itt rövidre, hogy akkor engem ne kérdezzél, hogy mi legyen. Aláírt egy olyan szerződést a tudtomon kívül, meg más tudta nélkül, amiről én nem tudtam.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő:Megint csak azt mondom, hogy a szerződés arról szól, amit az előbb elmondtam. Arról szól, hogy ha a kazánt, aminek a teljesítménye kicsi, kicserélik egy nagyobbra.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Nem arról szól Béla.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő:Én azt mondom, hogy itt a kazán a hibás, mert idő előtt elromlott.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:A szerződés szólt arról is, hogy amit leszerelnek innen, azt átszerelik a konyhára. Tetszik érteni?

 

Dósa József polgármester:Ki kell kapcsolni a jegyzőkönyvet, ezt úgy se tudjuk leírni.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző:Persze, fölösleges.

 

Több indítvány, javaslat nem hangzik el.

A polgármester az ülést 18.20 órakor bezárja.

 

Kmf

Dósa József                                      dr. Molnár Sándor

polgármester                                                    jegyző

 

Pribéli Csaba György

települési képviselő

és

Serfőző Lajos István

települési képviselő

jkv. hitelesítők

 
primi sui motori con e-max
Go to top