Tibolddaróc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

3423 Tibolddaróc, Széchenyi út 1.

Tel.: 49/337-022 Fax: 49/337-202

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2-24/2014

Jegyzőkönyv

 

Készült:Tibolddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2014.

december 19-én 17 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról.

Közmeghallgatás helye:Patakmenti Szabadidő Központ

(3423 Tibolddaróc, Kácsi út 2.)

Jelen vannak:Dósa József polgármester, Nagy Sándor alpolgármester, Brezovcsik

Béla, Novák Sándor, Pribéli Csaba György és Serfőző Lajos István települési képviselők.

Távolmaradását előzetesen jelezte:Markó József Csaba települési képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:Szolnoki Zoltán r. ftörzs zls. körzeti megbízott, dr. Molnár Sándor jegyző

A közmeghallgatáson megjelent kb. 25 fő érdeklő helyi lakos.

Dósa József polgármester nagy szeretettel és tisztelettel köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket; külön köszönti Szolnoki Zoltán r. ftörzs zls. körzeti megbízottat. Elmondja, hogy közmeghallgatást évente egyszer kötelező tartani, aminek megvannak a hivatalos formái, mindet be kell tartani. A közmeghallgatás is egy képviselő-testületi ülés – így meg kell állapítani, hogy az ülés határozatképes-e.

A polgármester megállapítja az ülés határozatképességet, mivel Markó József Csaba települési képviselő kivételével – aki távolmaradását előzetesen jelezte - valamennyi képviselő jelen van. Ezzel a polgármester a közmeghallgatást megnyitja és javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogad és 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Nagy Sándor alpolgármestert és Serfőző Lajos István települési képviselőt bízza meg a jegyzőkönyv hitelesítésével.

A közmeghallgatáson először a polgármester tájékoztatója hangzik el, melyben elmondja:

Azt már említettem, hogy a törvény azt mondja a közmeghallgatásról, hogy évente egyszer, legalább egy alkalommal előre meghirdetett közmeghallgatást tartanunk kell, melyen a lakosság, és a helyben érdekelt szervezetek képviselő, a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek. Mielőtt azonban átadnám a szót a meghívott vendégünk, illetve Önöknek, majd a végén amikor ezeket az észrevételeket megteszik. Én szeretnék egy pár szót szólni elsősorban 2014. október 20-a utáni eseményekről, de nyilván akit érdekel az előttiekről is. Sőt, külön köszöntöm Harainé Marikát, esetleg ő is be tud majd kapcsolódni és amire nem tudok választ adni, akkor ő azt majd megteszi. Az új Képviselő-testület 2014. október tartotta megalakuló ülését, amikor is döntött a kötelezően tárgyalható napirendek tárgyában, így megválasztotta az alpolgármestert és bizottságait. Alpolgármesternek Nagy Sándort választotta meg, emellett két Bizottságot hozott létre; a Szociális bizottságot és az Ügyrendi és Pénzügyi bizottságot. A Szociális bizottság elnökévé Pribéli Csaba György önkormányzati képviselőt választotta, tagjaivá Markó József Csaba és Novák Sándor önkormányzati képviselőket, valamint Farkas Istvánné körzeti védőnőt és Csordás Sándorné tibolddaróci választó polgárt választottuk. Az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság elnökének Markó József Csaba önkormányzati képviselőt, míg tagjainak; Novák Sándor és Pribéli Csaba György önkormányzati képviselőket, és Szűcs-Szolnoki Dóra valamint Juhászné Kucsma Ágnes tibolddaróci választó polgárokat választottuk. Időközben Juhászné Kucsma Ágnes lemondott a megbízatásáról vagy megbízásáról, tehát helyette új személyt kell keresnünk, de majd arra teszünk is javaslatot a végén, és megtárgyaljuk, hogy megfelel-e mindenkinek a jelölt személye. Az egyes ügyfelek közvetlenül is érintő konkrét kérdést a két bizottság közül csak a Szociális bizottság hozhat, illetve hozott is. Természetesen működik az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság is, egy alkalommal tartott ülést Képviselő-testület hatáskörébe tartozó óvodavezetői megbízatást készítette elő. A Képviselő-testület is több alkalommal tartott már ülést, az üléseken többek között rendeleteket alkotott a szociális célú tűzifa támogatás szétosztásra vonatkozóan, ami lapján sor került a beérkezett kérelmek elbírálására, a tűzifaszétosztására és kiszállítására. Sor került a rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan az év során második alkalommal benyújtott igényünk elbírálására, aminek keretében 3.166.000.- forint vissza nem térítendő támogatást kaptunk, így az évben összesen 10.789.000.- forintot kaptunk ezen a címen, mivel az első igénylésünket 7.623.000.- forintban állapították meg. Tájékoztatom Önöket, hogy a Tibolddaróc és Sály Községi Önkormányzatok ebben az Önkormányzati ciklusban is Közös Önkormányzati Hivatalt tartanak fenn, Tibolddaróci Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. Semmi nem változott, az előző ciklusban is így volt, ezt már nem is lehet megváltoztatni, mert 60 nap állt volna rendelkezésre mindkét önkormányzatnak erre. Tibolddarócon az elmúlt időszakban meghatározó szerepet kapott a közfoglalkoztatás, ez tovább zajlik az előttünk elfogadottak alapján. Terveink megvalósítása előtt áll egy só szoba kialakítása illetve konyhabútor elkészítése a Patakmenti Szabadidő Központban. Az Ifjúsági Klub az már többé-kevésbé készen van, és erre a területre mi is nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni. Az elkövetkezendő jövőben is. Már készítettünk is pályázatot közösen a jövő évre, itt 93.000.000.- forintot tervezünk a közmunkaprogram keretén belül elkölteni és 71 főt alkalmazni, ez ugye nem csak rajtunk múlik. A Munkaügyi Központ már elfogadta a terveket, de most fenn van a Belügy Minisztériumban, majd meglátjuk, hogy ők ehhez mit szólnak. Sokkal többet nem is szeretnék erről a 2,5 hónapról szólni, nyilván hogyha valakit még pluszba érdekel bármi, akkor arra iparkodni fogunk feleletet adni. Szeretnék megkérni akkor Szolnoki Zoltánt, hogy ő is mondja el a beszámolóját.

Szolnoki Zoltán rendőr főtörzszászlós: Én is köszöntök mindenkit a közmeghallgatás alkalmával. Nem először vagyok én is a közmeghallgatáson jelen, 2009 óta járok ilyen közmeghallgatásokra, viszont 11 éve vagyok Körzeti Megbízott ebben a faluban. El lehet azt mondani, hogy viszonylag jó kapcsolatot tartok a falu minden egyes tagjával és igyekszem is ezt megtartani. Konkrét adatokkal úgy körülbelül 5 évre visszamenőleg tudnék szolgálni, mert 5 évvel ezelőtti számadatok állnak rendelkezésemre. Viszont az elmondható, hogy 5 év óta folyamatosan csökken Tibolddarócon a bűncselekmény elkövetésének száma. Ez így igaz volt 2013-ról és 2014. évre is, az elmúlt évek időszakához képest. Tehát a 2013-hoz képest a 2014. év annyit jelent esetünkben, hogy 24 bűncselekményről 19 bűncselekményre szorult le a statisztikánk. Hogy miből tevődik össze gyakorlatilag vagy miben van eltérés a bűncselekmény tekintetében a mi falunkat érintőleg. Ami talán fontos, hogy majdnem minden bűncselekmény esetében visszaszorulás van, amiben talán jelentősebb az eltérés és sajnos negatív irányban gyakorlatilag a családon belüli erőszakra, gondolok itt a zaklatásra, amikor a férj és feleség keretén belül indult eljárás. Ez Tibolddarócon egy család tekintetében 3 bűncselekményt csökkentett az idén. Ez már plusz 300%-os eltérést jelent, mert az elmúlt évben nem volt. A lopások tekintetében nagyon jól állunk, az elmúlt évben 2013. év 6 lopás esemény jutott a hatóság tudomására, melyben eljárást folytattunk. Az idén ez 4 főre, vagyis 4 bűncselekményre szorult vissza, és ebből a 4 bűncselekményből is ami nagyon fontos, hogy egy sem volt olyan, amikor kifejezetten lakóingatlanok, állandóan lakott ingatlanok sérelmére követtek volna el lopást. Ez nem jellemző természetesen a Rendőrörs illetékességi területén lévő többi településre, ahol a lakásbetörések száma ettől jóval több. Nálunk nem is volt. Ez köszönhető a faluban jelen lévő Polgárőrségnek is, hogy szinte kivétel nélkül minden éjszaka, sőt napközben is van Polgárőr szolgálatunk, és odafigyelünk a lakosságra minden éteren. Nagyon jó dolog az, hogy ebben az évben az elmúlt évekhez viszonyítva a házaló személyek azért érkeznek kis falunkba, hogy bennünket megkárosítsanak és megtévesszenek, eltereljék a figyelmünket. Az idén nem tudtak a sérelmünkre elkövetni bűncselekményt, ellentétben más községekben viszont sikerült. Ahol nem vagyunk aktívak a nyomokban, nem figyeljük őket, és nem hívjuk fel a lakók figyelmét arra, hogy nem biztos, hogy jól járunk, hogyha nem megbízható személyektől vásárolnak. Ilyen jellegű bűncselekmény az nem történt. Ismételten elmondom, ez köszönhető a Polgárőrségnek is, kivételesen Novák Sándor kollegámnak, mert ő mindent megtesz annak érdekében, hogy ezeket a személyeket, ha ilyen információ érkezik, hogy itt vannak a faluban és megtaláljuk, és felhívjuk a figyelmüket, hogy keressenek maguknak más célpontot, kerüljék a falunkat. Amit nagyon fontosnak tartanék elmondani, hogy nagyon jó, hogy ilyen szoros a Polgárőrség és a Rendőrség kapcsolata, mert így tudnak konkrét eredményeket elérni. Még ettől is sokkal jobb lenne a mi kis statisztikánk, hogyha a lakosság még jobban rásegítené a Rendőrség és a Polgárőrség munkáját is. Hogy mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogyha bármi olyan jellegű dolgot észlelnek, ne forduljanak el a hatóságtól sem és a Polgárőrségtől sem. Nagyon sokan már most nem is Rendőrségen keresnek, mert tudják, hogy a Kácsi út 13. szám alatt lakom. Bárkit szívesen fogadok, még senkit sem küldtem el, és nem is fogok a közel jövőben elküldeni, amiben tudok tanácsot adok és segítek. Ha olyan jellegű információjuk van, amit nem rögtön a Rendőrségen jegyzőkönyvben akarnak elmondani, hanem először kikérni a véleményemet, természetesen abban nagyon szívesen segítek, bárkinek bármikor bármiben. Annyit még talán elmondanék, hogy Tibolddaróc nem tartozik a bűnügyileg fertőzött területek közé, magasan a legjobbak között vagyunk, egész Mezőkövesd Rendőrkapitányság illetékességi területén, a bűncselekmények elkövetésének szempontjából. Nem bűncselekményről beszélnék mostantól, hanem inkább arról beszélnék, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy nagyon sok baleset volt az idén Mezőkövesdi Rendőrkapitányság illetékességi területén, és mind a gépjárművezetők részéről, mind egyéb személyek részéről. „Látszani” kampányt folytattunk, meg folytatunk még most is jelen pillanatban, de az nem csak ránk vonatkozik, hanem a gyalogosokra meg kerékpárosokra is. Kiemelt fontosságúnak tartom, aki gépjárművezető az tudja, hogy milyen nehéz helyzetben van akkor a gépjárművezető, hogyha a sötétben, sötét ruhában kerékpározó személy halad az úton, és csak az utolsó pillanatban vesszük észre. Nagyon nehéz megállni és elkerülni a balesetet. Ezúton külön fogok a lakosság részére tájékoztatást adni, meg fel fogom hívni a figyelmüket majd egy összehívott meghívó keretében, ahol megpróbálom az állampolgárok figyelmét felhívni arra, hogy nem azért kell látszanunk az éjszaka, hogy az esti órákban vagy szürkületkor, mert a Rendőrség ezt kéri, hanem mindenkinek a saját élete és testi biztonsága szempontjából. Az év elején és a statisztikának az egyik részét ez is tette ki sajnos, ami egy kicsit negatívum volt, a kerékpárosok, akik egy-két sör elfogyasztása után felpattantak a kerékpárra és tekertek hazafelé vagy éppen amerre gondolták, a hatóság ezt észlelve – akkor még az a tendencia volt, hogy miden kerékpárost meg kellett szondáztatni, minden kerékpárossal szemben el kellett járni, és egész komoly pénzbüntetések adódtak ebből kifolyólag. Ez megváltozott, most már a rendőrség szemlélete és hozzáadása is olyan mértékben változott meg, hogy enyhített a jogszabályalkotó ezen az ittasságon, azt pedig olyan mértékben, hogy a rendőr most már csak akkor fogja megszondáztatni a kerékpárost, hogyha láthatóan a biztonságos közlekedésre alkalmatlan módon kerékpározik, illetve akkor, hogyha balesetet okoz. Ez nem azt jelenti, hogy akkor mindenki annyit ihat, amennyit bír és nem tud egyenesen kerékpározni, hanem a biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban kell vezetni a kerékpárt és természetesen látszani kell, meg láthatóvá kell válni. Konkrétan más dolgot már nem kívánnék elmondani, én meg vagyok elégedve a lakosság hozzáállásával, lehet még ezen javítani amint mondtam, bárki keressen fel, bármiről van tudomása, szívesen állok elébe, inkább előzzük meg, akadályozzuk meg, mert utólagos nyomozásnak már nagyon nehezen lehet a végére jutni. Mostanában – mondanék egy konkrét példát – az, hogy miért jó hogy ilyen jó Polgárőrségünk van a faluban. Kács községben nem működik Polgárőrség, viszont van térfigyelő kamera rendszerük. Kács községben ebben az évben a lakásbetörések száma 10 fölé emelkedett, és ez lakóingatlanokban történt. Ezek fölött történt most a decemberi hónapban sajnos, elég nagyszámú hétvégi házfeltörés. Ez azért rossz, mert olyan helyeken követték el ezeket a bűncselekményeket valószínű, ahol nincs külső szemtanú, nem lát nem hall senki semmit, nem tudunk az elkövetőkről semmit. A rendőrségnek nagyon nehéz úgy nyomozni, hogy a lakosság részéről nem kapunk szinte semmiféle segítséget. Van térfigyelő kamerarendszer, annak ellenőrzése során sajnos vagy tudják az elkövetők, hogy hová van felszerelve vagy csak tisztán véletlenül elkerülték a kamerákat, de nem közlekednek a kamerák látószögébe. Nem tulajdonítottak el nagyobb értékeket, de elkövetik a hétvégi házfeltöréseket. A mi esetünkben azért is mondtam, hogy jók a térfigyelő kamerák, de az embert nem lehet helyettesíteni. Ha bárki bármilyen gyanúsat hall éjszaka, senki nem volt megregulázva azért mert felhívta Rendőrséget a 112-es ingyenes hívószámon. Mindig jövünk és megpróbálunk mindent megtenni az állampolgárok biztonsága érdekében. Kács esetében ugye részben külterületet érint, nem sűrűn lakott részt ez a hétvégi házfeltörés, gyakorlatilag így külső szemtanúnk egyáltalán nincs. Tehát kiválasztottak egy olyan helyet a hétvégi házas részen, hogy hol tudnak nyugodtan garázdálkodni. Természetesen megpróbáljuk ezt is mindent, amit a törvény a kezünkbe lehetőséget adva felderíteni, de nagyon nehéz ilyen esetben eredményt produkálni. Én ismételten elmondanám, hogy meg vagyok elégedve a falunak, az állampolgároknak a hozzáállásával, de a Polgárőrségével is. Azt mondom, hogy mi még nyugodtan tudhatjuk azt magunknak, hogy a mi lakóingatlanunk nincs veszélyben. Bízom benne, hogy egy így is marad. Megköszönöm mindenkinek a figyelmet.

Dósa József polgármester: Köszönöm szépen a beszámolót, és úgy gondolom, hogy a számok magukért beszélnek, ehhez semmi hozzáfűzni való nincs. Viszont a szemétszállítást végző cég részéről senki nem tudott részt venni a mai estén, de nekem telefonon jelezték, hogy semmilyen változás nem lesz az idei évhez képest, tehát a szemétszállítás ugyanígy fog maradni. Szó volt arról, hogy január 1-jétől kötelezően be kell vezetni a háznál gyűjtött szelektív hulladékgyűjtést, de ezt egyelőre úgy néz ki, hogy kitolják tavaszig. Marad minden így, ahogy eddig volt, ezzel kapcsolatosan semmilyen teendőnk nincs, illetőleg jövő héten is csütörtökön fogják elvinni a szemetet, attól függetlenül, hogy ünnepnap van. A szemátszállítással kapcsolatban ennyit tudok elmondani. Hogyha valakinek van még valami mondandója, illetve valamilyen kérés, akkor megpróbálunk válaszolni arra. Tudnánk itt számokat is mondani, csak bele fogunk veszni, rengeteg számot kellene felsorolnunk ahhoz, hogy összességében lehessen látni a működést. Még egy pár szót beszélhetek még esetleg a jövőben indított programról. Több pillérben akarunk munkásokat alkalmazni, egy hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást szeretnénk megvalósítani, ami az utak állapotát hivatott majd jobbá tenni, 23 embert terveztünk és 27.000.000.- forintot szeretnénk bevonni, még egyszer mondom ezek a mi terveink, ezt még jóvá kell hagyni, és ezt Marika tudja a legjobban, hogy ebből általában le szoktak húzni. Van egy másik, a mezőgazdasági programunk, ami fut tovább 10 emberrel, ez ugye már 5 éves program. A helyi sajátosságokra épülő programot a pinceoldal rendbetételére szeretnénk fordítani, ezt 29.000.000.- forinttal és 21 embert érint. Van egy belvíz elvezetéses program, amivel ugyan csak indul 13 emberrel és 13.000.000.- forinttal. A mezőgazdasági földutak rendbetételére lehetett pályázni, vagyis eddig is lehetett, csak nem indult az Önkormányzat, itt is szeretnénk 6 főt alkalmazni 7.800.000.- forintot igénybe venni erre a célra. Még illegális hulladéklerakók felszámolására is szeretnénk 5 embert alkalmazni 6.300.000.- forint értékben. Várunk erre is pénzt az államtól. De mondom, most ez a Belügy Minisztériumnál van elbírálás alatt, és nem csak a miénk, hanem mindenkié. Még ez várat magára, valószínűleg januárban lesz ennek csak eredménye. Nyilván nem csak ennyit dolgoztunk, a Szervezeti és Működési Szabályzatunkat kellett aktualizálni, egy-két dolgot változtatni rajta, vannak feladatok melyeknek iparkodunk megfelelni. Két nagy esemény is történt a közel múltban, a Tibolddaróci focicsapat első helyen végzett az őszi fordulóban. Gratulálok nekik. Reményeink szerint ugyan ilyen eredményt fognak elérni tavasszal is, és akkor föntebb léphetünk egy osztállyal, illetve a Tibolddaróci Népdalkör megnyerte a 3. Arany Páva díját, ezáltal egy nagy Arany Páva díj tulajdonosa lett. Ez hatalmas siker, a falu és az ő életükben is nekik is gratulálunk. Jelenleg is alkalmazunk 59 embert, és még egyszer mondom a só szobát és az Ifjúsági Klub előtt lévő konyhabútort kell még rendbe tenni, illetve megvalósítani, mert február 28-ig futnak ezek a programok. Holnap a falu karácsonyát rendezzük a helyi civil szervezetekkel és egyesületekkelközösen, szinte minden civil szervezet és egyesület képviselteti magát, ez délután 1400-kor kezdődik, most is nagy szertettel hívnánk és várnánk mindenkit. A végén majd fogyaszthatunk forralt bort a Borklub jóvoltából, illetve süteményeket és egy színvonalas műsort is megtekinthetünk. Még egyszer mondom holnap 1400-tól. Elég nagy sikert aratott a Csordás Sándorné kezdeményezése után elindított doboznyi szeretet programunk, tulajdonképpen a Szociális bizottság programja. 20 családnak tudnak majd a karácsonyfájuk alá ajándékot rakni a falu adakozása kapcsán. Szerintem ez is egy szép gesztus a falutól, hogy akik tudnak, segítenek a rászorultakon. A Szociális bizottság, mint már mondtam, dolgozott. Voltak, akik elutasítást nyertek egy-egy… Erről egy pár szót te tudnál mondani Csabi, mert most picit másképp működik, mint egyébként a Szociális bizottság.

Pribéli Csaba György települési képviselő:A lignitnél is volt elutasítás, nagyobb volt az igény, mint a keret, aztán értelmes határokon belül kellett tartani a mennyiséget. Ezért ott sajnos kellett elutasítani. A fánál pedig az összeghatárok voltak, ami miatt a jövedelem határok miatt lettek elutasítva.

Dósa József polgármester:Azt tűztük ki célul, hogy a legjobban rászorultak jussanak hozzá ezekhez a segélyekhez vagy éppen adományokhoz. Ehhez nyilván van olyan akiket a jövőben is el kell majd utasítani, de mindenképpen be kell adni az igényt, és akkor a Szociális bizottság eldönti, hogy kik azok akik ezt megkaphatják.

Serfőző Lajos István települési képviselő:Nem kívántam volna hozzá szólni ehhez az egész dologhoz, de mivel hogy másképp működik a dolog, akkor én úgy gondolom, hogy valamiért az előző Szociális bizottságnak hanyag, trehány, nem oda figyelő munkája volt. Ezzel szemben nem szeretnék senkit megsérteni, beszéltünk egy szociális tűzifajutatásról, illetve szénjuttatásról, amihez különösen a fánál kijött egy egyoldalas nyomtatvány a te aláírásoddal, ahol fel volt tűntetve, hogy ki hogy s mint juthat hozzá ehhez. Alatta volt az igénylőlap, ezzel szembe lett egy másik oldala ennek az egésznek, amiről te is csodálkoztál, hogy hogy került rá. Ez tagadhatatlan, hogy hogy került rá a másik oldalára egy vagyonnyilatkozat. Na, most ezzel szemben én nem akarok belebújni a dolgokba, eddig úgy volt, én legalábbis a tavalyi évvel kapcsolatban azt tudnám mondani, hogy ki kapott szenet, kevesebb fát kapott, vagy éppen akinek semmiféleképpen nem kellett volna szén, mert nem tud vele tüzelni, annak egy kicsit magasabbra lett emelve a faigénye. De megkapta mindenki, a saját igénylése, nem egy kitöltött nyomtatvány, hanem a saját igénylése alapján megkapta azt, amire szüksége volt. Volt, aki többet kapott, volt, aki kevesebbet. Ezzel szembe ez nem az én véleményem, hanem nagyon sok embertől hallom, hogyha ezt a nyomtatványt nem adjuk ki, akkor ő is igényelhetett volna, meg a másik is, mert hiába volt pontosan leírva, hogy milyen összeghatárok vannak, ami nem fedi a valóságot a juttatással szemben. Most távol álljon tőlem, hogy bárkit is megbántsak, de te hoztad fel, hogy másképp működik ez az egész dolog.

Dósa József polgármester:Egyébként senki nem mondta, hogy az előző Szociális bizottság nem jól működött, ez most másképpen működik.

Serfőző Lajos István települési képviselő:Józsi, akkor másképp kell fogalmazni.

Dósa József polgármester:Nem, én azt mondtam, hogy másképpen működik. Te félre érted, vagy nem figyelt oda Lajos bá, én azt mondtam, hogy másképpen működik.

Serfőző Lajos István települési képviselő:Jó.

Dósa József polgármester:Most a vagyonnyilatkozatot is azért raktuk oda, mert szociális alapon van elosztva. Ha valakinek autója van és fel is tűnteti, és tudjuk és látjuk, akkor nyilván nem fogok neki szociális tűzifát adni, mert nagy valószínűséggel…

Serfőző Lajos István települési képviselő:Ezt a Jegyző úr tudná megmondani, hogy egy …. értékű autó nem számít a szociális alapba bele. Bocsánat Jegyző úr, akkor most neked illene itt valamit mondani.

Dr. Molnár Sándor jegyző:Jó. Én mondom, korrekten, konkrétan a szociális törvénynek a megfelelő szabálya alapján lett az a nyilatkozat ott feltűntetve, és ez azt a célt szolgálta, hogy valóban kizárólag a szociálisan rászorultak kaphassanak szociális célú tűzifa támogatást és ezzel nem állítom azt, hogy az elmúlt időszakban ez nem így volt. Ez ilyen egyszerű.

Pribéli Csaba György települési képviselő: Meg is segítette a bizottság munkáját, mert volt olyan aki beírta, hogy drágább autója van és az már elutasításra került. Mivel hogy a jövedelme nem fedezte a…

Serfőző Lajos István települési képviselő: Nehogy félre értse bárki is, örülnék neki ha kétszer ennyit lehetett volna kiosztani a faluba, de nehogy azt higgyétek, hogy ez visszhang nélkül van. Én ezt csak ezért jegyeztem meg.

Dósa József polgármester:Én ezt fölvállalom.

Serfőző Lajos István települési képviselő: A másik meg, hogyha folytathatnám ezt a dolgot, ha már egyszer hozzászóltam, de nem akartam még egyszer mondom. Az utolsó önkormányzati Képviselő-testületi ülésen itt a forráshiánynak juttatásához 3.500.000.- forinttal szembe volt nekünk egy 17-18.000.000.- forint körüli igényünk. Abból le lehet venni azt a dolgot, ami jelen pillanatban is fellebbezés alatt áll?

Dr. Molnár Sándor jegyző:Függőben van.

Serfőző Lajos István települési képviselő:Akkor is marad még a másik fele. Ezzel szemben te is azt mondtad, hogy az Önkormányzatnak a gazdasági helyzete az jó ilyen értelemben. A Jegyző Úr azt tette hozzá, hogy nincs pénzprobléma, akkor most megkérdezném Marikától, hogy valótlanul igényeltünk olyan összeget forráshiány címén, amire a Tibolddaróci Önkormányzatnak nincs szüksége az idén?

Harai Istvánné tibolddaróci lakos:Nem igényeltünk ilyet.

Serfőző Lajos István települési képviselő:De én ezt konkrétan kérdezem.

Harai Istvánné tibolddaróci lakos: Csak olyan összeget igényeltünk, amit alá tudtunk támasztani számlákkal, de hát ezt Zsuzsa tudja nagyon jól, mert a pénzügyes intézi a dolgokat.

Dósa József polgármester: Mondjad Sándor. Majd erre én is reagálok egyébként.

Pummer Istvánné hivatali dolgozó:Most arról nem tehetünk, hogy igényeltünk 18.000.000.- forinton felül és csak 3.000.000.- forintot kaptunk meg.

Serfőző Lajos István települési képviselő:Ha meghallotta Zsuzsa, a múltkori ülésen, amin te nem voltál ott a Polgármesterünk azt mondta, hogy rendbe van a pénzügyi helyzetünk, a Jegyző Úr meg megerősítette.

Dr. Molnár Sándor jegyző:Ez így van.

Serfőző Lajos István települési képviselő:Én most azért kérdeztem ezt a dolgot, hogy akkor rendbe van a helyzetünk? Mert ha rendben van a helyzetünk, akkor miért igényeltünk?

Pummer Istvánné hivatali dolgozó:Még Marika igényelte.

Serfőző Lajos István települési képviselő:Most Marikától kérdeztem, ha nem vetted volna észre, ne haragudjál. Tőle kérdeztem, hogy…

Nagy Sándor alpolgármester:Kérhetek szót?

Dósa József polgármester:Persze mondjad.

Nagy Sándor alpolgármester:Nem akartam hozzászólni, de hozzá kell, hogy szóljak. Ha itt van Zsuzsa, meg tudja mondani, hogy szerintem amióta kitalálták akár az ÖNHIKI-t akár a kiegészítő támogatást, olyan még nem volt, hogy azt az összeget megkapja az Önkormányzat, mint amit megigényelt.

Pummer Istvánné hivatali dolgozó:De volt olyan.

Dr. Molnár Sándor jegyző:Ritkán volt.

Nagy Sándor alpolgármester:2010 előtt.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Kétszer tán.

Nagy Sándor alpolgármester:Az a lényeg ebbe amit a Jegyző Úr meg Polgármester Úr is elmondott, hogy települési önkormányzatnak a jelenlegi működésével nincsen probléma.

Serfőző Lajos István települési képviselő:Akkor valótlanul igényeltünk olyan összeget ami…

Nagy Sándor alpolgármester:Akkor most mondjam azt, hogy ez a ti saratok?

Serfőző Lajos István települési képviselő:Igen, mond azt.

Nagy Sándor alpolgármester:De nem mondom. Ez butaság volt most. Végig hallgatsz? Végig hallgattalak én is. A másik dolog a szociális tűzifával kapcsolatos dolgok. Tudjátok nagyon jól, hogy rendeletet kellett hozni a testületnek és az önkormányzatnak, hogy milyen határok mellett lehet ezeket a támogatásokat elfogadni. Ennek volt egy melléklete, amin ott voltál te is emlékszel rá, kértük azt, hogy van-e olyan dolog, ami kizáró tényező, akik nagyon minimális bérrel vannak bejelentve, viszont tudják, hogy a vagyoni helyzetük nem ilyen, hogy mi itt a lehetőség. Akkor adta a Jegyző úr a tájékoztatást.

Dr. Molnár Sándor jegyző:A törvény alapján szó szerint. Így van.

Nagy Sándor alpolgármester:Mi akkor azt mondtuk, hogy csak a törvényre hivatkozunk benne, ebbe a kérdőívbe. A Jegyző úr ezt kibővítette, tehát ami benne volt a törvényben az a másik oldalon az úgy szerepel. Szerintem a szétosztásnál… Aki nagyon rá van szorulva és mondjuk az is kapna egy 0,5m3fát, akinek van 22.000.- forintos egy főre eső jövedelme, meg akinek van mondjuk 80.000.- forint vagy 60.000.- forint, az is egy 0,5m3 fát kapjon, szerintem az nem reális. Köszönöm szépen.

Dósa József polgármester:Akkor én is hadd szóljak már Lajos bá előbbi megjegyzéséhez hozzá. Én akkor is azt gondolom, és a következő évben is fel fogom vállalni és szerintem minden polgármester ezt teszi, hogyha biztosítottnak látja az Önkormányzat működését, akkor is fog beadni kérvényt kiegészítő támogatásra, mert buta lenne, ha nem tenné. Aztán amit megkap, azt pluszt jelent a falujának. De ezt mindenki így állítja be, eddig is így volt, ez után is így lesz. Sály, amikor 100.000.000.- forint megtakarítással rendelkezik nem egész 11.000.000.- forintot kapott az idei évre kiegészítő támogatást. Valószínű, hogy jobban áll, mint mi, mégis adtak be és mégis kaptak. Mi is kaptunk több mint 11.000.000.- forintot. Én azt gondolom és bízom benne, hogy a testület is úgy gondolja, hogy hogy jövőre is fogunk ilyet betervezni. Függetlenül attól, hogy biztosított-e az egész évi működés vagy sem. Én ennyit szerettem volna. Bocsánat, tessék Zsuzsa.

Pummer Istvánné hivatali dolgozó: Csak még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a Képviselő-testület a 2014. évi költségvetést 14.000.000.- forintos, most pontos összeget nem tudok mondani, tehát ilyen kiegészítő támogatással fogadta el.

Dósa József polgármester: Mínusszal fogadtuk el, igen.

Pummer Istvánné hivatali dolgozó: Tehát benne volt a költségvetésünkben. Köszönöm.

Dósa József polgármester: Csak mi ezt kibővítettük egyéb okok miatt, mert 9.100.000.- forintot követelnek rajtunk vissza az Óvodai játszótér kapcsán.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Ez még függőbe van.

Dósa József polgármester: Igen, ez még függőbe van. Illetve vissza kellett fizetnünk 7.300.000.- forintot kamataival együtt, amit jogtalan címen vettünk fel állami támogatást. Mindenki tudja, hogy ezeket miért kellett beállítanunk. Én azt gondolom, hogy ezt jövőre és azután is meg kell tenni, mert buta lenne az a polgármester, aki ezt nem teszi meg, és lehetőséget ad rá majd az állam, függetlenül attól, hogy éppen hogy áll a falu vagy hogy nem. Valakinek még? Akkor a lakosság esetleg? Van-e valamilyen észrevétele, kérdése?

Gál István tibolddaróci lakos:Én szeretnék hozzászólni ha már ilyen csendben vagyunk, de ott is elég halkan vagytok, elnézést, hogy így mondom. Nekem az volna a kérésem, lehet, hogy én meg fogok jelenni minden közmeghallgatáson. Elnézést, hogy most késtünk, de messze lakunk, nem tudom, a mikrofont én nem hallottam, úgyhogy felmentünk az iskolába, visszajöttünk, itt nem tudtunk bejönni majd visszamentünk amoda. Nahát ennyit akartam elmondani. Az volna a kérésem, hogy a közmeghallgatásra azért jönnek el a lakosok, akik itt vagyunk, majd leszünk többen is gondolom, hogy ami történik, amit ráfordítunk, amit kérünk ezeket ismerjük meg. Az, hogy egymás között milyen vita van, hogy osszuk el, az volna a kérésem, ezt gondolom más is így gondolja, hogy amikor a Képviselő-testületi ülések, ezt a testületi ülésen beszéljétek meg.

Serfőző Lajos István települési képviselő:Ez is az. Bocsánat.

Gál István tibolddaróci lakos: Nem akartam ebbe beleszólni, de nem értettük tisztán a dolgot, elnézést kérek. Én visszatérnék a 2,5 hónap munkáira. Igaz, hogy jött a szüret meg stb., de én azt látom, hogy azok a közfoglalkoztatottak, akik foglalkoztatva vannak lehet hogy határozottan ki van adva vagy határozottabban ki van adva, hogy hogy kell elvégezni azt a munkát, amibe belekezdenek. Tehát most kapaszkodunk a pincerészek rendbetételére, és én nagyon örültem annak, hogy olyan rend alakult ki amit elvártak, mert vannak nagy pincetulajdonosok akik csak a munkájukat végzik, aztán hogy mi történik a környezettünkkel abba már nem nagyon szólnak bele. Mindenesetre én jónak tartom. És amiért én szót kértem az a lényeges, hogyha már rendet teszünk a pincesoron és majd egy pincefalut ki tudnánk alakítani a későbbi időkben, akkor ott ahol a Mezei úrnak van a pincéje és ott van egy gyalogfeljáró, valamikor szekérút volt. Az a Pataki féle pince, nem akarom, ha valaki van itt kapcsolatban nem akarom megsérteni. Most már a hátsó része teljesen be van szakadva, nem tudom Jegyző úr van-e olyan lehetőség, hogy azokat a pincetulajdonosokat felszólítani vagy az Önkormányzat igényelheti annak az elvonását, mert az egyszer balesetveszélyes, másodszor hogyha rendbe akarjuk azt a részt tenni, akkor az első részéből, ami bejárat volt, meg az oldalából a követ meg lehetne menteni, és ott egy kis támfalat lehetne húzni, hogy ott a gyerekek ne bukjanak bele. Ez volna az egyik kérésem, a másik pedig az, hogy én nem vagyok senki ellen, de az hogy a Mezei úrék a szőlő szüretkor minden zugot igénybe vesznek a megfordulásra, illetve leterhelik a szőlőt konténerrel, akár ötöt akár tízet, tehát ez a hátralévő támfalaknál problémákat okoznak, akár a nagypincét mondom hogy azóta hull a vakolat, ereszkedik be a víz. Mindenesetre a megforduláshoz két utat használtak mostan, egyiket ahogy megyünk kifele a második úton a pincesorra balra, tehát a második utat azt ott hagyták, mert teljesen kikezdték a hátramenettel, most lementek lejjebb, ott ahol a Csabáék bejárnak vagy egy pár pincetulajdonos bejárhatna, de már azok nem is élnek vagy nem használják, de mindenesetre ott a víz befolyik. Nem csak az esővíz folyik be, hanem mikor mossák a pincénél a beöntő tartályt, nem ez a neve, de akkor kiborítanak ottan pár hektoliter vizet és akkor megy befelé és eláznak ott a pincék. Nekem az volna a kérésem, hogy a Mezei úrnak kéne szólni, én Viktornak szóltam az rántott egyet a vállán, hogy odafönt ahol van a placc, annak idején direkt arra alakították, hogy ottan a lovas szekérrel fordultak meg. Kéne nekik írni, hogy azon a helyen foroghatnak, mert ezzel a tolatással mindenütt kikezdik azt a kis aszfalt utat amit saját erőből is csináltunk, úgyhogy kéne rendet csinálni a nagyon fejébe is nem csak a kicsik fejébe. Nekem az a meggyőződésem, hogy rendcsinálás mindennek a lelke és köszönöm, hogy meghallgattak.

De. Molnár Sándor jegyző:Köszönöm szépen. Egy pár szót szólnék a Pataki pincével kapcsolatban. Azt tudom mondani, hogy hathatósan az önkormányzat csak úgy tud lépni, hogyha az Építési Hatóság intézkedését kezdeményezi, mert az kötelezheti a tulajdonosokat az állagmegóvásra akkor, hogyha az épület ténylegesen életveszélyes állapotban van. Tudni kell azt, hogy az Építésügyi Hatósági jogkört a Mezőkövesd Város Jegyzője gyakorolja az egész járás területére kiterjedő illetékességgel, tehát így tud ebben lépni az Önkormányzat, ha nem akar erre maga az Önkormányzat pénzt költeni, de felmerülhet az is, hogy az Önkormányzat megvásárolja a tulajdonosoktól azt a pincét és akkor maga lép valamit ebben a kérdésben. Ez nyilván Képviselő-testületi döntés kérdése lehet az, hogy egyáltalán melyik úton induljon el az Önkormányzat. Ismerem annak a pincének az állapotát én is, az ténylegesen napról-napra romlik. Illetve tudni kell azt, hogy a pinceterületen ezek az utak nem nagy gépkocsi közlekedésére készültek, hanem hajdanán lovas kocsival mentek vagy pedig valamilyen kisebb eszközzel tolták be a szőlőt, a termést a pincékbe és most ezek a nagy gépjárművek gyakorlatilag tönkreteszik a tufát, ami folyamatosan, állandóan omlik, mozgásban van. Fontos lenne a szerepe annak, hogy maguk a szőlővel, borral foglalkozók is érzékeljék és lássák ezt, és ennek megfelelően szervezzék a különféle munkálatokat. Ennyit szerettem volna mondani.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Maximálisan egyetértek Pistának a felvetésével, ezzel a pince dologgal és az úttal kapcsolatban. Mi összedobtunk pár ezer forintot, hogy leaszfaltozzuk x ponttól y pontig a pincét és akkor most itt mondanám, hogy a Jegyző Úr azt mondta az előbb, hogy ezek a pincék tufából vannak, ezek lovas kocsira készültek meg egyéb más dolgokra. Az Önkormányzatnak volt egy Építésügyi Hatósága, aki a Mezei úrnak engedélyt adott, ennek a szőlőfeldolgozónak a megépítésére, üzemeltetésére. Lehetett volna akkor is mondani, hogy megköveteljük hozzá, hogy tegye rendbe odáig az utat. Ez a mai napig is egy áldatlan állapotot eredményez. Én felvetettem már, nem Képviselő-testületi ülésen Pista. Felvetettem már 10-szer, hogy az utcára való mosást szűntessék már meg a Víg utcában. Tudom, hogy senki nem akar keresztbe menni ezekkel a személyekkel, mert nem szeretne konfliktust, egyszer és mindenkorra tudomásul kell venni, hogy a seprő az nem az árokba való, a mocskos víz nem az árokba való, meg kell oldani egyszer és mindenkorra. Ezt a Polgármester Úr már fel is írta 1-1,5 hónappal ezelőtt a noteszába, hogy ebben az ügyben lépés fog történni. Nem nagyon történik évek óta, és ezt nem kell senkinek magára venni, tudomásul kéne venni, hogy ez nem egy tisztességes dolog, hogy ott mosom a hordót, ott mosom az edényt, a mocskos dolgokat oda ürítem ki, szó szerint a seprőt. Nem kell mondani, láttad a mondjuk a főteret vasárnap? Láttad?

Dósa József polgármester:Láttam persze.

Serfőző Lajos István települési képviselő:Te is láttad Csaba? Mit szóltok hozzá? Most akkor ne szóljak egy szót se, mert mindenki magára veszi, hogy én megpróbálok valakit is megbántani? Nem. Föl kéne fogni ésszel, hogy ilyen dolgot ne csináljunk.

Dósa József polgármester:Én is hadd válaszoljak már Pista bának a szavaira vagy a feltett kérdéseire. Ez nem vita, nem is értem, hogy hozódhatott föl a költségvetéssel kapcsolatosan, én ha jól emlékszem, de biztos Marika biztos ki fog javítani ha nem így van, egyhangúlag szavaztuk meg a kiegészítő támogatást, tehát nem értem, hogy ebből mi a gondja Lajos bának továbbra sem. Volt köztünk olyan, aki megszavazta. Számomra ez érthetetlen…

Serfőző Lajos István települési képviselő:Bocsáss meg Józsi, nekem kérdésem volt, hogy most akkor van hiány vagy nincs hiány. A te szavadból az derült ki, hogy nincs hiány, és én azt kérdeztem Marikától, valótlanul lett kiállítva az igény? Én ezt kérdeztem és ebből ne is csináljunk problémát, mert ez butaság.

Dósa József polgármester:Nem. Én annyit mondtam az első testületi ülésünkön, realizáltuk a számláinkat, átnéztük, hogy mi hogyan áll. 6.000.000.- forintot át tudtunk rakni, tudtunk vásárolni értékpapírokat, tehát most már 15.000.000.- forintunk van megtakarított értékpapírokban, szerintem ez sem egy kis dolog, és látszik, hogy ezt az évet be tudjuk fejezni. Én azt gondolom, hogy nem egy rossz dolog, ki tud a mai viszonylatok között. Mondom ezt egyébként közösen szavaztuk meg, nem értem, hogy mi a probléma ezzel kapcsolatosan. De egyszer biztos ki fog derülni. A másik, nagy hangsúlyt szeretnénk továbbra is fektetni a pinceoldalra, ez majd látszik a közmunkaprogramból is. Azt mondtam, hogy hány millió forintot tervezünk, nyilvános wc-től kezdve kiülőket, korlátokat, vízlefolyókat, majd meglátjuk mit tudunk megvalósítani belőle. Nyilván olyan megoldást kell találni arra az útra is, ami mindenkinek megfelel. Nem csak Mezei úr használja azt az utat, nem csak ő viszi oda a szőlőjét, nem lehet egyértelműen rákenni mindent. Ebben igaza van Lajos bának, volt egy ilyen hibás döntés annak idején, hogy nem követelte meg az Építésügyi Hatóság, hogy rendeljenek hozzá egy utat is vagy építsenek hozzá egy utat is. Ezt szerintem így utólag nem fogjuk tudni behajtani senkin, sem Mezei Mihályon, sem máson. Az is teljesen egyértelmű, abban is teljesen igaza van Lajos bának, és ebben viszont én vagyok a hibás, hogy felírtam a noteszomba. Még nem készítettünk felszólító levelet, de ez már megtörtént számtalanszor az előző ciklusban, ha jól tudom Marika, és mégis oda mosták, és ezt sem egyedül Mezei úr. Én egy emberre nem húznék rá semmit, mert…

Serfőző Lajos István települési képviselő:Én azt mondom, hogy ne személyeskedjünk.

Dósa József polgármester:Én is azt gondolom, persze nyilván ez nem jó, nem mehet így, erre is meg kell találni a megoldást. Mi volt még a felvetés? Ja, a közmunkások. Velük sajnos nem egyszerű. Volt akit el kellett küldeni az ital miatt, de megtette a kellő hatását, de nem azt mondom, hogy most nem isznak, csak nem olyan mértékben, hogy ne tudjanak dolgozni. Meglátjuk, hogy hosszú távon hogy fog ez működni, őket is lehet ösztönözni valamilyen formában. Ebben egyébként nagyon nagy segítségem az Alpolgármester úr, mi közösen felügyeljük, illetve adjuk ki nekik a munkát is. Tudom, hogy nagyon sok mindenben nem szakiparosok, de mégis megoldottak olyan dolgokat, ami én azt gondolom, hogy elfogadható. A közmunkásokkal kapcsolatban csak ennyit szerettem volna.

Gál István települési képviselő:Még nekem volna további kérdésem…

Dósa József polgármester:Nyugodtan, azért vagyunk itt.

Gál István települési képviselő:Amit Jegyző Úr elmondott, tisztában nem vagyok, de egy biztos, hogy az a pince 10-15 éve van ott romba, annak 16 tulajdonosa van, azt hiszem ez is van gyűjtve, mert valamikor hallottam erről. Azt, hogy azt meg kell venni, esetleg azt a négyzetmétert, ami a pinceterületet fedi, mert a többi már nem jó semmire. Még egyszer mondom, hogy az veszélyes. Jegyző Úr, ezt csak onnan lehet Önöktől indítani, és ezt rendbe kell tenni nekünk, mert hiába csinálunk a környezetbe akármilyen rendet, ezt aki meglátja, azt mondja, hogy mi van ebbe a faluba.

Dósa József polgármester:Tudtam, hogy valamire még válaszolnom kell. Most mi azt feltérképeztük, van nekünk 19 saját pincénk. Azt lehet mondani, hogy sajnos majdnem mind ugyanilyen állapotban van, mint az a pince. Először a saját pincénket kellene rendbe rakni, az Önkormányzat saját pincéit, hogy utána elindulhassunk, illetve én szeretném itt a kerteket, a romos házakat is ugyanígy felszólítani a tulajdonosait, hogy igen is rakják rendbe. Biztos meg van a lehetősége, meg fogjuk keresni, be kell vonni a mezőkeresztesi Jegyzőt, vagy mezőkövesdi Jegyzőt. Ebbe abszolút egyetértek, csak mondom, először a saját házunk táján kell söprögetni és akkor utána fogunk tudni majd a többiektől is követelni. Eddig a pincéinkre nem fordítottunk hangsúlyt, hasonlóképpen életveszélyesnek lehetne nyilváníttatni jó részét. Először vagy azt kell elkeríteni vagy rendbe raknunk, és akkor utána lehet…

Serfőző Lajos István települési képviselő:Beszéltünk is a múltkor róla, hogy ez…

Dósa József polgármester:Feltérképeztük, Sándor végigjárta a pinceoldalt, beazonosítottuk őket, takarítják a közmunkások a területet, utána falazni, lekeríteni, esetleg valamilyen Ifi klubot, Borklubot létrehozni, ami alkalmas erre. Ez máról holnapra nem fog menni, de ezen dolgozunk, és ugyanígy kiterjesztve a falura is, mert elég sok elhanyagolt épület és ingatlan van, akárcsak a Bottlik kastély. Ezzel mindenképpen foglalkozni fogunk. Őket mi fel tudjuk szólítani, hogy a területet tartsák rendben, ha nem teszik meg, akkor mi lekaszáljuk, és akkor ráterheljük az ingatlanra, ha ez máshogy nem fog menni. De ennek a jogi még meg kell nézni.

Dr. Molnár Sándor jegyző:De ezzel nincsen semmi gond, tudni kell az embereknek, hogy a Bottlik kastély sorsával is foglalkozott az Önkormányzat, hiszen az Önkormányzat volt az, aki az illetékes Hatóságnál a kastély épületének az állagmegóvása céljából hivatalos eljárást indított, I. fokon született kötelező határozatot a tulajdonos megfellebbezték, II. fokon is eljárt az illetékes Hatóság, amely az I. fokú döntést helyben hagyta, melyben részletesen, határidőkhöz kötve meg voltak határozva azok a munkálatok, amelyeket a tulajdonosnak el kellett volna végeznie. Erre a tulajdonos fogta magát és a II. fokú határozat ellen a Bírósághoz fordult. Jogorvoslatért a Bírósági eljárás elhúzódott, azt megmondom őszintén, hogy most nem tudom, hogy hol tart, de majd utána érdeklődöm ennek, mert itt lehet foglalkozni a kastély parkkal, meg a kerttel is foglalkozni, de ott nem a kastély park az érték, hanem maga az épület. Illetőleg mindannyian tudjuk, hogy egyszer, nem is olyan régen igen tökéletesen felújított állapotban van, most pedig a tulajdonos nem viselkedik tulajdonosként.

Gál István tibolddaróci lakos:Jegyző Úr, még egy szót hadd kérjek. Az a pince életveszélyes. Nem azt mondom, hogy ezt most építsük újjá, mi kell ehhez?

Dr. Molnár Sándor jegyző:Mi kell ehhez? Először is kell róla egy szakvélemény. Statikai szakvélemény.

Brezovcsik Béla települési képviselő:A közvetlen balesetveszélyt elháríthatnánk úgy, hogy mondjuk veszünk dróthálót és közbezárjuk azt a részt konkrétan amiről most szó van. Én nem ismerem a kinti állapotot, de ez mondjuk nem is olyan nagy összeg, és itt egy közvetlen balesetveszély elhárításra kerülhetne, ez csak akarás kérdése Jegyző Úr.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Kerítéssel nem hiszem.

Brezovcsik Béla települési képviselő: Én nem láttam, hogy mi van ott, de azt kell megnézni, hogy mit lehet csinálni, hogy ne essen össze.

Dr. Molnár Sándor jegyző:Béla, az a helyzet, hogyha valami omlik meg mállik, akkor gyakorlatilag egy körbekerítéssel megoldani nem tudjuk.

Brezovcsik Béla települési képviselő:Akkor be kell deszkázni vagy valamilyen megoldás biztos van rá.

Dósa József polgármester:Az a baj, hogy 200 olyan pince van, amit körbe kéne keríteni

Dr. Molnár Sándor jegyző:Az az igazság hangsúlyozom még egyszer, ahhoz hogy az önkormányzat lépni tudjon a tulajdonosokkal szemben, ahhoz gyakorlatilag bizonyítani kell azt, hogy ott valóban életveszélyes az épület, ahhoz pedig egy statikai szakvélemény kell, amivel megindítható az Építésügyi Hatóságnál az eljárás, még hogyha bérmennyire is nehézkesnek tűnik ez, mindenkinek tudni kell, hogy ez elkerülhetetlen.

Gál István tibolddaróci lakos: Jegyző Úr, akkor kifizetjük a szakvéleményt, de akkor tegyünk valamit, mert ez így csak beszéd. Tegyünk érte valamit.

Dr. Molnár Sándor jegyző:Istenem, én nem mondtam egy szóval sem azt hogy én ellene vagyok annak, hogy ezt a kérdést megoldjuk, csak meg lettem szólítva, hogy ennek milyen útja-módja van, én erre a konkrét kérdésre adtam konkrét választ.

Gál István tibolddaróci lakos:Akkor hajtsuk végre.

Dr. Molnár Sándor jegyző:Hajtsuk végre, ha a Polgármester Úr azt mondja, hogy ez történjen így, akkor így fog történni. Ez ilyen egyszerű.

Serfőző Lajos István települési képviselő:A Gál Pista az biztos, hogy alulról tudja, hogy ennek a pincének már régóta nincsen ajtaja, nekem vannak fotóim is róla…

Dr. Molnár Sándor jegyző:De ismerem én is a pincét.

Serfőző Lajos István települési képviselő:Legalább 5 évvel ezelőtti, de ez egy dolog. A teteje meg van hajolva, a legveszélyesebb dolog az, hogy a felső útról egy szintnyi mélységbe ki van ömölve a kőfal és ott tényleg hogyha gyerekek játszanak, kíváncsiskodnak, bele tudnak esni. Ha nagyon akarunk csinálni valamit, akkor elsősorban azt meg kell megoldani, hogy az ne legyen. Az meg nem jelent ilyen hatalmas problémát, hogy ezt ne tudjuk megoldani.

Gál Istvánné tibolddaróci lakos:Hozzáállás kérdése.

Brezovcsik Béla települési képviselő:Pontosan ezt akartam mondani. Egy pillanat Jegyző Úr, itt egy közvetlen balesetveszély elhárításáról van szó, tehát akár tetszik, akár nem, hozzáállás kérdése. Nem ismerem a helyszínt ismétlem, ki kell menni megnézni, hogyan tudjuk megakadályozni, hogy valaki beleessen. Mindössze erről van szó. Akarjuk vagy nem akarjuk, ennyi az egész.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Akkor el kell keríteni azt a részt, akarjuk vagy nem akarjuk hétfőn venni kell három vagy négy vagy öt oszlopot és akkor a közmunkásokkal meg kell csináltatni.

Brezovcsik Béla települési képviselő:Ennyi az egész.

Dr. Molnár Sándor jegyző: De ezt a problémát, amit az épület maga okoz, megoldani nem lehet, mivel ismerni kell az épületet.

Szolnoki Zoltán rendőr főtörzs zászlós: Annyit azért hadd tegyek már hozzá, hogy itt már azért rendőrségi szemmel meg bírósági szemmel is nézni kell a dolgot. Ha másnak a területén jogtalanul bármiféle munkálatokat végzünk, az nagyon hamar alkalmas lehet birtokháborítás elkövetésére. Pista bácsi mondott néhány dolgot, maximálisan egyetértek vele, de volt most perpillanat nem olyan rég egy eljárásunk Sályban, ahol a közvetett balesetveszélyt kellett nekünk rendőr hatóságilag vizsgálni. Szakértők lettek kirendelve, közvetlenül nem egy épületről volt szó, hanem egy épület közelében lévő hatalmas nyárfákról, aminek az egyik ága egyszer leszakadt, rá esett a háznak a sarkára, összetört a háznak a sarka, de gyakorlatilag azt követően már nem állt fenn a balesetveszély, hiába sétálnak ott az emberek, mert nem szakadt le az ág. Ahhoz, hogy egy épületet konkrétan lebontani le lehessen, ez több faliban is megvalósult, lehet hogy itt is meg fog valósulni, azt valóban az Építésügyi Hatóságnak kell egy olyan szakvéleményt alkotnia, ami alapján a magát a tulajdonost kötelezi arra, hogy igenis bontsa le azt az épületet ami az ő tulajdonában van.

Brezovcsik Béla települési képviselő:16 tulajdonos van, mint hallottuk.

Szolnoki Zoltán rendőr főtörzs zászlós: Tudom, mert sajnos közötte van az én rokonságomnak egy részre is.

Brezovcsik Béla települési képviselő:Azt kell megnézni, hogy a közvetlen életveszély vagy balesetveszély elhárítása fontosabb, mert ha valaki beleesik és a nyakát töri, akkor lesz-e gazdája? A tulajdonost majd elő lehet keresni-e valahonnan? Mindössze ennyi. Én már most aláírom a papírt, mert nincs benne tulajdonrészem, csak ismerem a tulajdonosok körét, mert volt arról szó egy időben, hogy ezt értékesítik, egy tulajdonos lesz a 16-ból.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Most akartam mondani, hogy föl lehet menni ahol ki van pucolva Hála Istennek szépen, de mindegyik életveszélyes.

Nagy Sándor alpolgármester: Hallgassuk már meg a másikat.

Gál István tibolddaróci lakos: Akkor Jegyző Úr indítsa el, és ha azt mondja, hogy az Önkormányzat nem tudja kifizetni, összefogjuk ott a pincesoron meg a Hegyközséggel megpróbáljuk közösen, oldjuk meg, mert ez így nem maradat tovább. Nem drótkerítés kell oda, az már saját magát lebontotta.

Dr. Molnár Sándor jegyző:Jó Pista az már nem én rajtam fog múlni, abban a pillanatban amikor a Polgármester Úrtól parancsba kapom azt, hogy az Építésügyi Hatóságot ez ügyben keressem meg, hogy intézkedjek én, a levelet 10-15 perc alatt megfogalmazom, megírom, elküldöm. Tehát nem én rajtam fog múlni.

Gál István tibolddaróci lakos:Köszönjük Jegyző Úr. Megkérjük a Polgármester Urat, hogy adja meg a felhatalmazást.

Dr. Molnár Sándor jegyző:A parancsot.

Dósa József polgármester:Ezzel az erővel mehetünk végig egyébként, és végig is kell menni, csak a sajátjainkat is rendbe kell tenni.

Dr. Molnár Sándor jegyző:Azt tudom mondani, hogy a tibolddaróci pinceterület az egy csodálatos szép hely, még így is, hogy egyes helyen kaotikus és veszélyes állapotok vannak, és még szebb és csodálatosabb hely lehetne, ha egyszer készülne egy konkrét felmérés arról, hogy mi az érték ott, milyen pincék vannak ott, azokat hogyan kellene használni, megvédeni, melyek azok a szakaszok amiket meg kellene fogni, és ezeket hogyan lehetne idegenforgalmi szempontból is hasznosítani. Azt tudom mondani, hogy a környéken sem, de állítom, hogy még az országban sincsen ilyen adottságokkal bíró pinceterület, mint amilyen Tibolddarócon van.

Dósa József polgármester:Mindenképpen foglalkozunk a felvetéssel, elindítjuk az eljárást, és megvizsgáljuk a többi pincét is. Valakinek még valamilyen kérdés? Akkor, ha nincs senkinek, akkor én bezárom az ülést 1800-kor. Köszönöm szépen mindenkinek és nagy szeretettel várunk mindenkit a falu karácsonyára.

K.m.f.

Dósa József                    Dr. Molnár Sándor

polgármester                              jegyző

 

Nagy Sándor

és

Serfőző Lajos István

jkv. hitelesítők

 
primi sui motori con e-max
Go to top